HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. liepos 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-370 „DĖL visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. D1-497

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D 1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Apie 8.1 punkte nurodytą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti PAV, Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją pagal nustatytą formą (1 priedas) 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose informavimo priemonėse, o atsakinga institucija priimtą atrankos išvadą ir informaciją atrankai – per 3 darbo dienas paskelbti savo interneto tinklalapyje, kad PAV proceso dalyviai galėtų išsamiai susipažinti su atrankos informacija ir teikti pasiūlymus dėl atsakingos institucijos priimtos atrankos išvados persvarstymo. Atrankos informacija Atsakingos institucijos interneto tinklalapyje skelbiama ne trumpiau kaip 20 darbo dienų.“;

1.2. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Atsakinga institucija priimtą galutinę atrankos išvadą ir atrankos išvados persvarstymo protokolą per 3 darbo dienas turi paskelbti savo interneto tinklalapyje.“;

1.3. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Apie parengtą PAV programą, nurodytą 8.2 punkte, PAV dokumentų rengėjas, prieš pateikdamas ją nagrinėti PAV subjektams, turi pranešti visuomenei 18 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, o atsakingai institucijai – elektroniniu paštu (aaa@aaa.am.lt), kad ji per 3 darbo dienas paskelbtų savo interneto tinklalapyje, pateikdamas šią informaciją:“;

1.4. pakeičiu 14.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„14.6. kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas PAV dokumentų rengėjo arba Užsakovo interneto tinklalapis, kuriame paskelbta PAV programa, adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų)“;

1.5. pakeičiu 18.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„18.2. savivaldybės (-ių) ir seniūnijos (-ų,), kurių teritorijas apima planuojama ūkinė veikla, su savivaldybės (-ių) ir seniūnijos (-ų,) informacine žyma apie gavimo faktą ir datą;“;

1.6. pripažįstu 181 punktą netekusiu galios;

1.7. papildau 201 punktu ir jį išdėstau taip:

„201. Atsakinga institucija, patvirtinusi PAV programą, per 3 darbo dienas turi paskelbti raštą dėl PAV programos patvirtinimo savo tinklalapyje.

Tais atvejais, kai atsakinga institucija yra gavusi suinteresuotos visuomenės pasiūlymus dėl PAV programos, prieš tvirtindama PAV programą, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-311 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka turi organizuoti pasiūlymų aptarimą ir parengti pasitarimo protokolą. Atsakinga institucija, parengusi pasitarimo protokolą ir patvirtinusi PAV programą, per 3 darbo dienas turi paskelbti raštą dėl PAV programos patvirtinimo ir pasitarimo protokolą savo interneto tinklalapyje ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais raštu pateikti besikreipusiems suinteresuotos visuomenės nariams motyvuotą atsakymą dėl jų pasiūlymų.“;

1.8. pakeičiu 21.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„21.2. kur, kada, iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita (nurodomas PAV dokumentų rengėjo arba Užsakovo interneto tinklalapis, kuriame paskelbta PAV ataskaita, vieta, adresas, telefonas, supažindinimo laikas ir grafikas). Visuomenei turi būti suteikta galimybė susipažinti su PAV ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatyto viešo susirinkimo;“;

1.9. pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

„36. Atsakinga institucija, gavusi PAV ataskaitą, planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos leistinumo, taip pat argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, per 5 darbo dienas turi paskelbti pranešimą savo tinklalapyje. Pranešime turi būti paskelbta:“;

1.10. pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

„37. Atsakinga institucija per 3 darbo dienas po sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo priėmimo, jį turi paskelbti savo interneto tinklalapyje.

Tais atvejais, kai atsakinga institucija yra gavusi suinteresuotos visuomenės pasiūlymus dėl PAV ataskaitos, prieš priimdama sprendimą, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo nustatyta tvarka turi organizuoti pasiūlymų aptarimą ir parengti pasitarimo protokolą. Atsakinga institucija, parengusi pasitarimo protokolą ir priėmusi sprendimą, per 3 darbo dienas turi paskelbti sprendimą ir pasitarimo protokolą savo interneto tinklalapyje ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais raštu pateikti besikreipusiems suinteresuotos visuomenės nariams motyvuotą atsakymą dėl jų pasiūlymų.“;

1.11. pakeičiu 2 priedo 4 punktą:

„4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada (data, rašto Nr.), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.“.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d. Iki 2015 m. lapkričio 1 d. pradėtos viešinimo procedūros baigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 Kęstutis Trečiokas