LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3D-720DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2017 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 9 d. Nr. 3D-632

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2017 metais grafiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2017 metais grafiko patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 19.3.1 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„19.3.1

Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)

2017-04-03

2017-04-28

2017-11-02

2017-11-30“.

 

2. Pakeičiu 19.3.3 eilutę ir ją išdėstau taip:

„19.3.3

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai

2017-08-01

2017-08-31

2017-11-02

2017-11-30“.

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                        Bronius Markauskas