LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2018 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 3-276 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI NR. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0003 „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANČIOS VIRTUALIOS KULTŪRINĖS ERDVĖS VYSTYMAS“

PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 19 d. Nr. 3-295

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. 3-276 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0003 „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam projektui nustatyto dydžio finansavimą iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ konkrečiam uždaviniui 2.3.1 „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinti valstybės biudžete Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pagal programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (programos kodas 01.008) priemonę „Sukurti pažangias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas“ (programos priemonės kodas 01.008.01.01.07);  finansavimo šaltiniai 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinė parama“) ir 1.2.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos“); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.6.1.1 („Ryšių valdymas ir kontrolė“); ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.02 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams“) numatytų lėšų.“

2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                Rokas Masiulis

 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3-276

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2019 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 3-295 redakcija)

priedas

 

 

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projekto partneriai

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso iki,

Eur

iš jų valstybės pagalba iki, Eur

iš jų de minimis  pagalba iki, Eur

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

02.3.1-CPVA-V-526-01-0003

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

290757560

 

Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas

Vilniaus universitetas,

k. 211950810

9 911 532,00

0,00

0,00

9 702 407, 80

209 124,20

Lietuvos muzikos ir teatro akademija,

k. 111950624

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,
k. 191379828

Kauno apskrities viešoji biblioteka,

k. 190758138

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka,

k. 190758095

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka,

k. 190758280

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka,

k. 190757940

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka,

k. 190757755

Kultūros paveldo centras,

k. 188204053

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,

k. 302297628

Lietuvių kalbos institutas,

k. 111955023

Lietuvos dailės muziejus,

k. 190756087

Lietuvos medicinos biblioteka,

k. 191351145

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus,

k. 291682630

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus,

k. 190755932

Vytauto Didžiojo universitetas,

k. 111950396

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,

k. 111955176

Lietuvos nacionalinis dramos teatras,

k. 190753924

Lietuvos ypatingasis archyvas,

k. 193053247

Lietuvos centrinis valstybės archyvas,

k. 190764187

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,

k. 188692688

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“,

k. 124241078

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,

k. 188697087

Lietuvos mokslo taryba,

k. 188716281

____________________________________________________