Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ NESKRAIDYMO ZONŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUSTATYMO

 

2015 m. lapkričio 12 d. Nr. TS-307

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 4R-17 „Dėl Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 10.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo nario Artūro Paulausko 2015 m. liepos 14 d. raštą Nr. S-SN-196 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo  zonų ribojimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti bepiločių orlaivių neskraidymo zonas Kupiškio rajono savivaldybėje:

1. Virš UAB „Topgas“ teritorijos ir 500 m spinduliu iki jos.

2. Virš AB „Klaipėdos nafta“ Subačiaus kuro bazės teritorijos ir 500 m spinduliu iki jos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Dainius Bardauskas