herbas

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS
 
DĖL
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 5 d. Nr. T-352

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Patvirtinti  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-278 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui adresu: Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2017 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. T-352

 

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašas (toliau –  Aprašas) reglamentuoja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlyginimo dydžio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas ir ugdymo aplinkos išlaikymą nustatymą, atlyginimo lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose (toliau – atlyginimas už vaiko išlaikymą) tvarką.

2.  Atlyginimą už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą moka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).

3.  Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas. Atlyginimas už vaiko išlaikymą apskaičiuojamas padauginus vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugas įkainį iš lankytų (arba nelankytų ir nepateisintų) dienų skaičiaus ir pridėjus mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą.

4Vienos dienos atlyginimą už maitinimo paslaugas sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) ir patiekalų gamybą (darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, maisto gaminimo kaštai: virtuvės įrangos priežiūra ir atnaujinimas, elektra, vanduo ir kitos su maisto gaminimu susijusios sąnaudos). Atlyginimas už maitinimo paslaugas yra mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną. Atlyginimo dydis už produktus kinta priklausomai nuo tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus. Atlyginimas už patiekalų gamybą mokamas nepriklausomai nuo pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus.

5.  Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis.

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

 

6.    Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur.

7.    Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

7.1. už patiekalų gamybą – 0,58 Eur;

7.2. už produktus.

 

Grupės ir maitinimų skaičius

1

maitinimas (pusryčiai arba pavakariai)

1

maitinimas (pietūs)

2

maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)

3

maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai)

4

maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Lopšelio grupės

0,42

0,85

1,27

1,69

1,92

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48

0,96

1,44

1,92

2,15

 

8. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai) per dieną. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

9.  Aprašo 6 ir 7 punktų nuostatos netaikomos bendrojo ugdymo mokyklose dirbančioms priešmokyklinio ugdymo grupėms, organizuojančioms veiklą pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  patvirtintus modelius: I modelį  (grupės veiklos trukmė  per dieną – 4 val.) ir II modelį (grupės veiklos trukmė  per dieną – 6 val. 36 min.). 

 

III SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS

 

10. Mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams iš socialinės rizikos šeimų Aprašo 17 punkte nustatyta tvarka.

11. Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

11.1. jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);

11.2. kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

12. Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

12.1. jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;

12.2. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės);

12.3. moksleivių atostogų metu;

12.4. nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;

12.5. jei oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C arba dėl ekstremalių įvykių;

12.6. jei šeima gauna socialinę pašalpą.

13.  Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pateikus raštišką prašymą ir tokius dokumentus:

13.1. gydytojo pažymą, kai vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;

13.2. Socialinės paramos skyriaus pažymą, kai šeima gauna socialinę pašalpą;

13.3.  vaikų gimimo liudijimo kopijas, kai šeima augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų); pažymą iš švietimo įstaigos, kai 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą;

13.4. Lietuvos kariuomenės pažymą, kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

14.   Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į švietimo įstaigą, o

dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.

15. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą.

16. Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

17. Vaikai, pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas augantys socialinės rizikos šeimoje, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ir toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių žaidimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

18. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikymas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

19. Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) gali būti atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą

arba atlyginimas mažinamas 50 procentų ir kitais Apraše nenumatytais atvejais atskiru Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

21. Už atlyginimo surinkimą laiku yra atsakingas švietimo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį atlyginimas, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį.

22. Atlyginimo už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Švietimo įstaigos darbuotojai, pageidaujantys švietimo įstaigoje pavalgyti šilto maisto, sumoka už maitinimo paslaugas pagal Aprašo 7 punkte pateiktą atlyginimo dydį, skirtą darželio ir priešmokyklinėms grupėms, iki einamojo mėnesio 20 dienos.

 

___________________________