KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-328(E) „DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 29 d. Nr. T-275(E)

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  26  punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos 2015-10-07 teikimą Nr. 3-44 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-328(E)“, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-328(E) „Dėl Kelmės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintos Kelmės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą:

1.  Papildyti 13 punktą nauju 13.7 papunkčiu:

„13.7 labdaros ir paramos fondams (tik šios tvarkos aprašo 14.1 ir 14.2 papunkčiuose nustatytais atvejais)“;

2.   Buvusį 13.7 papunktį laikyti 13.8 papunkčiu.

3.  Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

„14. Savivaldybės turtas šio tvarkos aprašo 13 punkte nurodytiems subjektams (išskyrus 13.1 ir 13.8 punktuose nurodytus subjektus) gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu subjektai atitinka šiuos kriterijus:

14.1. savivaldybės nekilnojamasis turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis asociacijoms, labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse. Asociacijų ir labdaros ir paramos fondų veiklas, kurios priskiriamos socialinei arba nacionalinio saugumo sričiai, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Profesinių sąjungų susivienijimams panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas tik savivaldybės nekilnojamasis turtas;

14.2. asociacija, labdaros ir paramos fondas, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos ar politinė partija neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar savivaldybės nekilnojamojo turto savivaldybėje, kurioje prašoma panauda suteikti nekilnojamąjį turtą;

14.3. subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;

14.4. subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai.“.

4. Pakeisti 15.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.3. šio Aprašo 13.4–13.8 punktuose nurodytiems subjektams gali būti perduotas panaudos teise ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Panaudos gavėjui, pateikusiam rašytinį įsipareigojimą savo lėšas investuoti į gautą pagal panaudą nekilnojamąjį turtą, panaudos sutarties terminas gali būti atnaujintas, bet ne ilgiau kaip 20 metų, taip pat panaudos sutartyje numatoma, kad sutartis turi būti nutraukta prieš terminą, jeigu subjektas įsipareigojime numatytu laiku nevykdė jam perduoto nekilnojamojo turto remonto.“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vaclovas Andrulis