LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. VASARIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-153 „DĖL 2021–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-003-03-01-01 „ĮGYVENDINTI „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ“ PROGRAMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio 30 d. Nr. V-1896

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-153 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios 4 priedą.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2022 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. ((24.80Mr-01)-5K-2216186)-6K-2206635

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2022 m. spalio 21 d. raštu Nr. 2022-318318