LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 6 d. Nr. D1-259

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkančių įrenginių eksploatavimui taršos leidimai išduodami ar keičiami nuo 2014 m. balandžio 15 d., pateikus paraišką Taisyklėse nustatyta tvarka;

2.2. Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkantiems įrenginiams, kurių eksploatavimui iki 2014 m. balandžio 14 d. buvo išduoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (toliau – 2002 m. TIPK taisyklės, TIPK leidimas), 2 priedą, nuo 2014 m. balandžio 15 d. taikomos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytos taršos leidimo keitimo sąlygos;

2.3. paraiškos TIPK leidimui gauti, atnaujinti ar prašymai TIPK leidimą koreguoti pagal 2002 m. TIPK taisyklių reikalavimus teikiami regionų aplinkos apsaugos departamentams iki 2014 m. balandžio 14 d.;

2.4. jei iki 2014 m. balandžio 14 d. buvo pateikta paraiška TIPK leidimui gauti, atnaujinti arba pateiktas prašymas TIPK leidimą koreguoti taikant 2002 m. TIPK taisyklių 2 priede nurodytus kriterijus, paraiškos priėmimo procedūra baigiama pagal 2002 m. TIPK taisyklių reikalavimus ir trunka ne ilgiau kaip iki birželio 30 d., o taršos leidimas išduodamas taikant Taisyklių reikalavimus;

2.5. šio įsakymo 2.4 punktas netaikomas įrenginiams, kurie pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus turi turėti TIPK leidimą, tačiau jie neatitinka Taisyklių 1 priede nurodytų kriterijų. Tokiu atveju TIPK leidimo išdavimo, atnaujinimo ar koregavimo procedūros baigiamos 2002 m. TIPK taisyklėse nustatyta tvarka, ir trunka ne ilgiau kaip iki 2014 m. birželio 30 d.;

2.6. pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduotų TIPK leidimų galiojimo panaikinimo procedūros nuo 2014 m. liepos 1 d. vykdomos taikant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytas nuostatas Taisyklėse nustatyta tvarka;

2.7. taikant 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus išduotų TIPK leidimų galiojimas tęsiasi, tačiau nuo 2014 m. liepos 1 d. jiems taikomi Taisyklių reikalavimai, išskyrus atvejus, nurodytus šio įsakymo 2.5 punkte;

2.8. paraiškos taršos leidimui gauti ar pakeisti pagal Taisyklių reikalavimus teikiamos regionų aplinkos apsaugos departamentams iki birželio 30 d. Nuo 2014 m. liepos 1 d. regionų aplinkos apsaugos departamentų pradėtas taršos leidimo išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo procedūras pagal Taisyklių reikalavimus toliau vykdo ir baigia Aplinkos apsaugos agentūra;

2.9. jei regiono aplinkos apsaugos departamentas iki 2014 m. liepos 1 d. nebaigia procedūrų, nurodytų šio įsakymo 2.4 ir 2.8 punktuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas visus dokumentus, susijusius su taršos leidimo išdavimo, pakeitimo ir (ar) galiojimo panaikinimo procedūromis, perduoda Aplinkos apsaugos agentūrai;

2.10. Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkantiems įrenginiams, kurių eksploatavimui iki 2014 m. balandžio 15 d. nereikėjo turėti pagal 2002 m. TIPK taisykles išduoto TIPK leidimo, taršos leidimas turi būti gautas iki 2014 m. lapkričio 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka.

3. Pavedu:

3.1. regionų aplinkos apsaugos departamentams:

3.1.1. nuo 2014 m. balandžio 15 d. iki 2014 m. birželio 30 d. vykdyti Aplinkos apsaugos agentūrai Taisyklėse pavestas funkcijas;

3.1.2. užtikrinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymuose nustatytais pagrindais pagal Taisyklių reikalavimus išduotuose taršos leidimuose nustatytų sąlygų laikymąsi;

3.2. Aplinkos apsaugos agentūrai:

3.2.1. nuo 2014 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytais pagrindais ir Taisyklėse nustatyta tvarka išduoti, peržiūrėti, keisti taršos leidimus ir panaikinti jų galiojimą;

3.2.2. nuo 2014 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytais pagrindais ir Taisyklėse nustatyta tvarka keisti pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus išduotus TIPK leidimus ir naikinti jų galiojimą;

3.3. Aplinkos ministerijos struktūriniams padaliniams pagal kompetenciją konsultuoti suinteresuotus asmenis dėl Taisyklėse nustatytų reikalavimų taikymo.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                               Valentinas Mazuronis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2014 m. kovo 6 d.

įsakymu Nr. D1-259

 

TARŠOS leidimų išdavimo, PAKEITIMO ir GALIOJIMO panaikinimo

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Taršos leidimų (toliau – leidimas) išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme nurodyto leidimo eksploatuoti įrenginius išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką. Taisyklės nustato vandens išgavimo iš paviršinių vandens telkinių ir taršos mažinimo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, aplinkos oro taršos valdymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme, atliekų prevencijos ir jų tvarkymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, klimato kaitos valdymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme, įgyvendinimą, kitų aplinkos apsaugos priemonių planavimą bei įgyvendinimą.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2000/60/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 98/15/EB), 2006 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2006/11/EB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos (OL L 64, 2006 3 4, p. 52–59, kodifikuota redakcija), 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančia kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 3), 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 2004/35/EB (OL 2006 m. L 102, 49 tomas, p. 15), 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatančia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialus leidimas 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (OL 2009 L 140, p. 63).

3. Taisyklėmis privalo vadovautis veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius atitinkančius Taisyklių 1 priede nustatytus kriterijus, ir Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), išduodanti leidimus, peržiūrinti leidimų sąlygas, keičianti leidimus ir panaikinanti leidimų galiojimą. Taisyklės netaikomos mokslinių tyrimų, jų plėtros veiklai arba naujų produktų ir procesų bandymui.

 

II. SĄVOKOS

 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar šio juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, kuris eksploatuoja arba kontroliuoja visą įrenginį arba tokio įrenginio dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso įrenginys arba kuris naudoja, valdo įrenginį nuomos, panaudos, patikėjimo teise arba eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę;

4.2. aplinkosaugos veiksmų planas – veiklos vykdytojo patvirtintas ir AAA priimtas kompleksas priemonių įrenginio aplinkosauginiam valdymui tobulinti ir aplinkos būklei gerinti;

4.3. išmetamų (išleidžiamų) teršalų ribinė vertė – išmetamų (išleidžiamų) teršalų kiekis, išreikštas tam tikrais parametrais, koncentracija ir (ar) lygiu, kurio negalima viršyti per vieną arba kelis laikotarpius;

4.4. įrenginys – stacionarus technikos objektas, kuriame vykdoma vienos arba kelių rūšių Taisyklių 1 priede išvardintus kriterijus atitinkanti veikla ir bet kuri kita toje pačioje vietoje vykdoma tiesiogiai susijusi veikla, galinti sukelti aplinkos teršimą ir (arba) kitokias pasekmes ar poveikį aplinkai;

4.5. neįprastos (neatitiktinės) veiklos sąlygos – įrenginio paleidimas, derinimas, stabdymas, aprašyti įrenginio eksploatavimo dokumente (techniniame reglamente ar kt.), taip pat nuotėkio buvimas, gedimas.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Aplinkos apsaugos įstatyme, Vandens įstatyme, Aplinkos oro apsaugos įstatyme, Atliekų tvarkymo įstatyme, Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

III. BENDRIEJI LEIDIMŲ IŠDAVIMO PRINCIPAI

 

6. Veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, atitinkantį vieną ar kelis Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išskyrus Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą veiklą, privalo turėti leidimą.

7. Įrenginiui eksploatuoti išduotame leidime gali būti viena ar kelios specialiosios dalys, priklausomai nuo to, kuriuos Taisyklių 1 priedo kriterijus atitinka įrenginys.

8. Leidimą pagal veiklos vykdytojo pateiktą paraišką išduoda, pakeičia ir jo galiojimą panaikina AAA.

9. Vienas leidimas gali būti išduodamas vienam arba keliems to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams (ar jų dalims), esantiems toje pačioje teritorijoje.

10. Veiklos vykdytojas leidimą naujam įrenginiui eksploatuoti privalo gauti iki įrenginio eksploatavimo pradžios. Esant įrenginio pakeitimui, kuris sąlygoja kitokias leidimo sąlygas, negu buvo nustatytos leidime, leidimas turi būti pakeičiamas iki pakeitimo įrenginyje įdiegimo.

11. Leidimas gali būti išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas), kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – PAV įstatymas) tokios procedūros yra privalomos. Kai pagal PAV įstatymą poveikio aplinkai vertinimo procedūros neprivalomos, o veiklos vykdytojas turi gauti leidimo specialiąją dalį, veiklos vykdytojas turi įrodyti AAA, kad:

11.1. veiklos vykdymo metu su nuotekomis išleidžiami teršalai aplinkoje neviršija jiems nustatytos aplinkos kokybės normos (ribinės ar kitos vertės). Turi būti atliktas poveikio priimtuvui vertinimas, kai tai privaloma pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, reikalavimus;

11.2. veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai neviršija jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos, nustatytos Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“, turi būti atliktas išmetamų teršalų poveikio aplinkos oro kokybei įvertinimas (teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai).

12. Leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš įrenginių išduodamas, pakeičiamas ir jo galiojimas panaikinamas Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 7 straipsnio ir Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

13. Leidimas išduodamas neterminuotam laikui, tačiau nustatydama leidimo sąlygas, AAA gali nustatyti sąlygas tam tikram laikotarpiui, po kurio leidimo sąlygos turi būti peržiūrimos, keičiamos ar leidimas gali būti panaikintas Taisyklių nustatyta tvarka.

14. Išduodant, pakeičiant leidimus, nustatant leidimo sąlygas ir eksploatuojant įrenginius turi būti užtikrintas Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytų principų laikymasis.

 

IV. PARAIŠKOS LEIDIMUI GAUTI AR PAKEISTI RENGIMO REIKALAVIMAI

 

15. Paraiškos leidimui gauti ar pakeisti forma pateikta Taisyklių 2 priede.

16. Paraišką sudaro bendroji paraiškos dalis, specialioji (-iosios) paraiškos dalis (-ys), priedai.

17. Paraiškai rengti gali būti naudojami duomenys ir informacija (planai, schemos, ištraukos, išrašai ir kt.) iš teritorijų planavimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis PAV įstatymu, pavojingų objektų saugos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966, iš techninio projekto, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos, parengtos vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 (toliau – Inventorizacijos ataskaita), jeigu tokie dokumentai pagal teisės aktų reikalavimus buvo rengti.

18. Bendrojoje paraiškos dalyje turi būti nurodyta:

18.1. veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, kontaktinio asmens duomenys, įrenginio pavadinimas, adresas;

18.2. trumpa ne techninė informacija apie įrenginį, įskaitant naudojamą technologiją, jame vykdomą veiklą, kuri sukelia taršą ir dėl to pagal Taisyklių 1 priede nustatytus kriterijus įrenginiui eksploatuoti reikia gauti leidimą (įrašomas (-i) kriterijų (-us) atitinkantis (-ys) numeris (-iai); įrenginio išmetamų (išleidžiamų) teršalų šaltinius, išmetamus (išleidžiamus) teršalus;

18.3. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami (išleidžiami) teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus teršalus. Foninis aplinkos oro užterštumo lygis nustatomas pagal Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112), geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.);

18.4. naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama įrenginio eksploatacijos pradžia. Esamam įrenginiui – veiklos pradžia;

18.5. priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo (išleidimo) iš įrenginio prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, iš įrenginio išmetamo (išleidžiamo) teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;

18.6. planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus bei kurą, sąrašai, jų kiekis, rizikos/pavojaus bei saugumo/atsargumo frazės, saugos duomenų lapai;

18.7. atliekų susidarymo įrenginyje numatytos (naudojamos) prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);

18.8. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai;

18.9. informacija apie neįprastas (neatitiktines) įrenginio veiklos (eksploatavimo) sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos;

18.10. avarijų prevencijos priemonės;

18.11. aplinkosaugos veiksmų planas, jei veiklos vykdytojas prašo tam tikrų aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo išlygų. Aplinkosaugos veiksmų plane turi būti apibrėžtos konkrečios taršos prevencijos ir (ar) mažinimo priemonės, nurodytas jų įgyvendinimo laikas.

19. Specialiosios paraiškos dalys:

19.1. nuotekų tvarkymas ir išleidimas;

19.2. aplinkos oro taršos valdymas;

19.3. klimato kaitos valdymas;

19.4. atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas;

19.5. vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių.

20. Pareiškėjas rengia bendrąją dalį ir tą (-as) specialiąją (-ąsias) paraiškos dalį (-is), pagal kurią (-as) turi būti parengtas leidimas su viena ar keliomis atitinkamomis specialiosiomis dalimis. Kriterijai, kuriuos atitinkančių įrenginių eksploatavimui reikalinga konkreti Taisyklių 38 punkte nurodyta specialioji leidimo dalis, nurodyti Taisyklių 1 priede. Kiekviena specialioji paraiškos dalis rengiama pagal Taisyklių 2 priedo atitinkamame priedėlyje pateiktą formą.

21. Specialiąją dalį „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 1 dalyje nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama ši informacija (2 priedo 1 priedėlis):

21.1. susidarančių (ar planuojamų susidaryti) nuotekų rūšis, paviršinis vandens telkinys (priimtuvas), į kurį ketinama išleisti nuotekas;

21.2.  planuojamų išleisti nuotekų kiekis ir jų užterštumas, tarp jų prioritetinėmis medžiagomis;

21.3. išleidžiamų į aplinką teršalų inventorizacijos ir (ar) poveikio nuotekų priimtuvui apskaičiavimo dokumentai, parengti pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, reikalavimus;

21.4. prie šios specialiosios paraiškos dalies pridedama vandenų taršos prioritetinėmis medžiagomis mažinimo programa, planuojant taršą ar esant vandenų taršai šiomis medžiagomis, parengta pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, reikalavimus.

22. Specialiąją paraiškos dalį „Aplinkos oro taršos valdymas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 2 dalyje nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama informacija apie (2 priedo 2 priedėlis):

22.1. numatomus išmesti iš visų įrenginių į aplinkos orą teršalus ir kiekvieno jų bendrą kiekį;

22.2. kiekvieno įrenginio stacionarius taršos šaltinius, iš kurių į aplinkos orą išmetami teršalai;

22.3. numatomą taršą į aplinkos orą iš kiekvieno įrenginio kiekvieno stacionaraus taršos šaltinio;

22.4. įrenginyje eksploatuojamus (numatomus eksploatuoti) aplinkos oro teršalų valymo įrenginius, taikomas aplinkos oro taršos prevencijos priemones;

22.5. kiekvieno įrenginio taršą į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms;

22.6prie šios specialiosios paraiškos dalies pridedami dokumentai:

22.6.1. pagrindžiantys išmetamo į aplinkos orą teršalų kiekio apskaičiavimą;

22.6.2. išmetamų teršalų poveikio aplinkos oro kokybei vertinimo dokumentai, įrodantys, kad eksploatuojant įrenginį išmetami teršalai neviršys jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos (ribinės ar siektinos vertės).

23. Specialiąją paraiškos dalį „Klimato kaitos valdymas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 5 dalyje nurodytą kriterijų. Šioje dalyje pateikiama ši informacija (2 priedo 3 priedėlis):

23.1.  planuojamos išmesti šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD);

23.2. įrenginio šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD ir stebėsenos plano pateikimo data.

23.3. prie šios specialiosios paraiškos dalies pridedami šie dokumentai:

23.3.1. ŠESD stebėsenos ir apskaitos planas, parengtas veiklos vykdytojo vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro nustatyta tvarka;

23.3.2. veiklos vykdytojo įsipareigojimas, nurodytas Taisyklių 2 priedo 6 priedėlyje, teikti iki kiekvienų metų kovo 31 d. ŠESD ataskaitas bei kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.

24. Specialiąją paraiškos dalį „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, atitinkančius Taisyklių 1 priedo 3 dalyje nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama ši informacija (2 priedo 4 priedėlis):

24.1. atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);

24.2. priemonės atliekoms paruošti naudoti pakartotinai, perdirbti ar kitaip naudoti arba šalinti;

24.3. atliekų, kurias numatoma apdoroti, rūšys ir kiekis;

24.4. atliekų, kurios susidarys po apdorojimo, rūšys ir kiekis;

24.5. atliekų, numatomų perduoti tolesniam tvarkymui, rūšys ir kiekis;

24.6. didžiausias numatomas vienu metu laikyti pavojingų atliekų ir kitų atliekų kiekis;

24.7. papildoma informacija, nurodyta specifiniams atliekų srautams ar kategorijoms taikomuose teisės aktuose:

24.7.1. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla – papildomi duomenys pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710, nustatytus reikalavimus;

24.7.2. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų apdorojimo veikla – papildomi duomenys apie tai, kaip bus vykdomi Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481, nustatyti reikalavimai;

24.7.3. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma statybinių atliekų apdorojimo veikla – papildomi duomenys apie tai, kaip bus vykdomi Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, nustatyti reikalavimai;

24.7.4. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo veikla – papildomi duomenys apie tai, kaip bus vykdomi Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu D1-57;

24.7.5. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo veikla – papildomi duomenys pagal Netauriųjų metalo laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisykles ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678;

24.7.6. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo veikla – papildomi duomenys apie tai, kaip bus vykdomi Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625, nustatyti reikalavimai;

24.7.7. paraiškoje leidimui eksploatuoti atliekų deginimo ar bendro atliekų deginimo įrenginį – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699;

24.8. prie šios specialiosios paraiškos dalies pridedami dokumentai:

24.8.1 atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, parengtas pagal Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-111;

24.8.2. atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas, parengtas pagal Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469, nuostatas.

25. Specialiąją dalį „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 4 dalyje nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama ši informacija (2 priedo 5 priedėlis):

25.1. paviršinio vandens telkinio, iš kurio planuojama išgauti vandenį, pavadinimas ir kategorija, identifikavimo kodas, tiksli vandens išgavimo vieta;

25.2. vandens telkinio charakteristika ir planuojamas išgauti vandens kiekis;

25.3. prie šios specialiosios paraiškos dalies pridedama informacija apie stacionariųjų vandens išgavimo įrenginį (techniniai dokumentai, statybos projektas ir pan.).

26. Su paraiška teikiami šie dokumentai ar veiklos vykdytojo patvirtinti jų nuorašai:

26.1. žemėlapis, kuriame pažymėta įrenginio vieta saugomų teritorijų ir biotopų, paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų, vandenviečių apsaugos zonų išsidėstymo atžvilgiu, pažymėti ir sunumeruoti taršos šaltiniai, vandens išgavimo iš paviršinių vandens telkinių vietos;

26.2. ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos, parengtos vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546, projektas;

26.3. avarijų likvidavimo plano titulinio lapo kopija, jei pagal teisės aktų reikalavimus toks planas privalomas;

26.4. užpildyta Taisyklių 2 priedo 6 priedėlyje pateikta deklaracija:

26.4.1. visais atvejais – nurodoma, kad paraiškoje pateikiami duomenys yra teisingi, veiklos vykdytojo sutikimas, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos ar jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri pagal Taisyklių 28 punkto reikalavimus nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, gali pateikti tretiesiems asmenims, kaip nurodyta šios deklaracijos formos 1 punkte;

26.4.2. veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 5 dalyje nurodytą kriterijų, deklaracijoje papildomai pateikia įsipareigojimą nustatytais terminais deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į atmosferą išmestą ŠESD kiekį, teikti ataskaitas ir kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui, kaip nurodyta šios deklaracijos formos 2 punkte.

27. Jeigu AAA nepakanka duomenų ir informacijos leidimo sąlygoms nustatyti, AAA paraiškos derinimo metu turi teisę motyvuotai pareikalauti, kad veiklos vykdytojas pateiktų papildomus duomenis ir informaciją, nurodydama, kokioms konkrečioms leidimo sąlygoms nustatyti trūksta informacijos ir (ar) duomenų.

28. Pareiškėjas gali nurodyti, kokius duomenis pagal teisės aktų reikalavimus jis laiko komercine (gamybine) paslaptimi. Tokia informacija nepateikiama paraiškoje, bet pateikiama specialiame voke ir privalo būti saugoma AAA teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenys, veiklos vykdytojo nurodyti kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, negali būti skelbiami viešai ar kitaip pateikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo.

 

V. PARAIŠKOS LEIDIMUI GAUTI AR PAKEISTI TEIKIMAS IR DERINIMAS

 

29. Paraiška leidimui gauti arba pakeisti su pagal Taisykles reikalaujamais kartu pateikti dokumentais ir paraiškos (su priedais) įrašu skaitmeninėje laikmenoje pateikiama AAA. Pateikiamas 1 paraiškos egzempliorius. Paraiška leidimui gauti arba pakeisti taip pat gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme.

30. Gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti, AAA ją užregistruoja ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų įvertina, ar paraiška pateikta pagal Taisyklių reikalavimus, ir ar pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją, gautą atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal PAV įstatymą, leidimo sąlygoms nustatyti:

30.1. jei paraiška leidimui gauti arba pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus ir pakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, AAA priima sprendimą priimti paraišką ir išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška yra priimta;

30.2. jei nepakanka dokumentų ar informacijos, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, AAA raštu pateikia savo pastabas pareiškėjui, nurodydama jam apie prievolę patikslinti paraišką – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus ir kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.

31. AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos įvertina patikslintą paraišką ir (ar) pateiktus paaiškinimus ir priima sprendimą priimti paraišką arba grąžina ją, nurodydama grąžinimo priežastis.

32. Kiekvieną kartą, gaudama ar priimdama paraišką leidimui gauti arba pakeisti, AAA tituliniame paraiškos lape pažymi paraiškos gavimo ir priėmimo datą.

 

VI. REIKALAVIMAI LEIDIMUI RENGTI

 

33. Pagal Taisyklių 3 priede pateiktą formą leidimą rengia AAA.

34. Leidimui rengti arba pakeisti naudojami veiklos vykdytojo paraiškoje pateikti duomenys ir kartu su paraiška pateikti dokumentai, aplinkos ministro įsakymu patvirtinti teisės aktai, kuriuose nustatyti reikalavimai įrenginyje vykdomai veiklai (kai tokie reikalavimai nustatyti).

35. Rengiant leidimą, AAA privalo aptarti su veiklos vykdytoju visus ginčytinus klausimus, įskaitant išmetamo (išleidžiamo) teršalų kiekio apskaičiavimo metodo (metodikų) pasirinkimą, išmetamo (/išleidžiamo) teršalų kiekio (koncentracijos) matavimo metodų pasirinkimą, duomenų vertinimą.

36. Leidimą sudaro:

36.1. titulinis lapas;

36.2. specialioji (-iosios) dalis (-ys), kurioje (-iose) nustatomos leidimo sąlygos;

36.3. leidimo priedai:

36.3.1. AAA priimta paraiška leidimui gauti arba pakeisti;

36.3.2. Taisyklių 2 priedo 6 priedėlyje pateikta veiklos vykdytojo užpildyta ir pasirašyta deklaracija;

36.3.3. ŠESD stebėsenos planas;

36.3.4. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa;

36.3.5. veiklos vykdytojo įsipareigojimai (Taisyklių 3 priedo 6 priedėlis).

37. Leidimo tituliniame lape pasirašo AAA atsakingi asmenys ir nurodomas veiklos vykdytojo, eksploatuojančio įrenginį, pavadinimas, kodas, adresas, kontaktai, kontaktinio asmens duomenys, įrenginio pavadinimas, įrenginio eksploatavimo vietos adresas, leidimą sudarančios specialiosios dalys.

38. Leidimo sąlygos vienoje ar keliose specialiosiose leidimo dalyse nustatomos įrenginiui pagal Taisyklių 1 priedo kriterijus, dėl kurių įrenginiui reikia gauti leidimą:

38.1. specialiojoje leidimo dalyje „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ (3 priedo 1 priedėlis) nurodoma:

38.1.1. vandens telkinys (priimtuvas), į kurį leidžiama išleisti nuotekas ir tiksli išleidimo vieta;

38.1.2. leidžiamų išleisti nuotekų kiekis ir jų užterštumas (normatyvai), tarp jų prioritetinėmis medžiagomis;

38.2. specialiojoje leidimo dalyje „Aplinkos oro taršos valdymas“ (3 priedo 2 priedėlis) nurodoma:

38.2.1. bendras leidžiamų išmesti į aplinkos orą teršalų sąrašas, kiekvieno teršalo kiekis ir bendras jų kiekis;

38.2.2. leidžiama tarša į aplinkos orą iš kiekvieno stacionaraus taršos šaltinio;

38.2.3. kitos sąlygos, jei yra būtinybė mažinti aplinkos oro taršą arba gerinti aplinkos oro kokybę;

38.3. specialiojoje leidimo dalyje „Klimato kaitos valdymas“ (3 priedo 3 priedėlis) nurodoma:

38.3.1. šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD ir jų pavadinimas;

38.3.2. ŠESD stebėsenos ir apskaitos plano pateikimo ir tvirtinimo data;

38.4. specialiojoje leidimo dalyje „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant jų paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ (3 priedo 4 priedėlis) nurodoma:

38.4.1. leidžiamų atliekų, kurios gali būti apdorojamos, rūšys ir jų kiekis;

38.4.2. po atliekų apdorojimo leidžiamų susidaryti atliekų rūšys ir kiekis;

38.4.3. leidžiamų tolesniam tvarkymui perduoti atliekų rūšys ir kiekis;

38.4.4. didžiausias leidžiamas vienu metu laikyti pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų kiekis;

38.5. Specialiojoje leidimo dalyje „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių,“ (3 priedo 5 priedėlis) nurodoma:

38.5.1. paviršinio vandens telkinio, iš kurio leidžiama išgauti vandenį, pavadinimas ir kategorija, identifikavimo kodas, tiksli vandens išgavimo vieta;

38.5.2. leidžiamas išgauti vandens kiekis.

39. AAA, įvertinusi paraiškoje pateiktus duomenis ir dokumentus, įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas, leidime gali nustatyti griežtesnes išmetamų (išleidžiamų) teršalų ribines vertes negu nustatytos tam tikros ūkinės veiklos vykdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose, jeigu iš įrenginio stacionarių taršos šaltinių išmetamas (išleidžiamas) teršalų kiekis viršija tiems teršalams nustatytą aplinkos kokybės normą.

 

VII. LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

40. Leidimas išduodamas ar pakeičiamas pagal veiklos vykdytojo parengtą ir AAA pagal Taisyklių 30.1 punktą priimtą paraišką.

41. Leidimas išduodamas, pakeičiamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti arba pakeisti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos priėmimo AAA dienos. Dėl objektyvių priežasčių AAA motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, gali ne ilgiau kaip 10 darbo dienų pratęsti terminą sprendimui dėl leidimo išdavimo arba pakeitimo priimti. Veiklos vykdytojui apie leidimo išdavimo ar pakeitimo termino pratęsimą pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

42. AAA parengia 3 leidimo egzempliorius (1-asis veiklos vykdytojui, 2-asis AAA, 3-iasis Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – RAAD) miesto ar rajono aplinkos apsaugos agentūrai). Kiekvienas egzempliorius patvirtinamas AAA spaudu, leidimui suteikiamas registracijos numeris. Pakeistam leidimui registracijos numeris nekeičiamas.

43. Vienas leidimo egzempliorius kartu su šio leidimo išdavimu ir jo pakeitimu susijusiais dokumentais saugomas AAA Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII. LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMAS IR LEIDIMO PAKEITIMAS

 

44.  Leidimas keičiamas esant bent vienai iš Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 6 dalyje nurodytų pakeitimo sąlygų.

45. Leidimui pakeisti veiklos vykdytojas pateikia AAA paraišką leidimui pakeisti ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Leidimas pakeičiamas tiek, kiek pasikeitė leidimo sąlygos.

46. AAA sprendimas išduoti pakeistą leidimą priimamas Taisyklėse naujo leidimo išdavimui nustatyta tvarka ir terminais.

47. Siekdama, kad leidimo reikalavimai atitiktų teisės aktų reikalavimus, AAA privalo peržiūrėti leidimo sąlygas šiais atvejais:

47.1. per du mėnesius po kiekvieno RAAD atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo, kurio metu buvo nustatyta, kad veiklos vykdytojas pažeidė leidimo sąlygas;

47.2. kai veiklos vykdytojo atliekamo aplinkos monitoringo (stebėsenos) duomenys rodo, kad įrenginio keliama tarša yra didelė ir įrenginys eksploatuojamas pažeidžiant leidime nustatytas sąlygas;

47.3. pasikeitus teisės aktams, pagal kuriuos nustatomos leidimo sąlygos;

47.4. kai veiklos vykdytojas raštu praneša AAA, kad saugiam įrenginio eksploatavimui reikia naudoti kitas technologijas.

48. Leidimo dalis, kurioje nustatytos pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir (ar) 2 priedo A dalyje ir (ar) B dalies B1 sąraše ribinės vertės ir sąlygos šioms medžiagoms išleisti su nuotekomis, turi būti peržiūrima ne rečiau kaip kas ketveri metai, skaičiuojant nuo pirmojo pagal Taisykles išduoto leidimo išdavimo datos.

49. Peržiūrėdama leidimo sąlygas, AAA naudojasi RAAD atliktų tikrinimų rezultatais ir veiklos vykdytojo atliekamo aplinkos monitoringo (stebėsenos) duomenimis. Jei nepakanka informacijos leidimo sąlygoms peržiūrėti ir įvertinti, AAA turi teisę prašyti veiklos vykdytojo pateikti informaciją, būtiną leidimo sąlygoms peržiūrėti, įskaitant trūkstamus teršalų išmetimo (/išleidimo) monitoringo (stebėsenos) rezultatus ir kitus duomenis. Veiklos vykdytojas privalo pateikti šiame punkte nurodytą informaciją AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jeigu šią informaciją turi, arba raštu paaiškinti, kodėl prašomos informacijos negali pateikti.

50.  Nustačius, kad yra pagrindas pakeisti leidimą, AAA turi raštu informuoti veiklos vykdytoją apie pareigą pakeisti leidimą ir nustatyti terminą, ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų, pateikti paraišką leidimui pakeisti.

51. Jeigu pasikeičia tik fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas (nesikeičiant įrenginio eksploatavimo vietai), leidimas pakeičiamas vadovaujantis šiomis nuostatomis:

51.1. leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo raštu informuoti AAA apie pasikeitusius duomenis ir pateikti prašymą pakeisti leidimą, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis, ir Taisyklių 26.4 punkte nurodytą deklaraciją;

51.2. AAA privalo pakeisti leidimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 51.1. punkte nurodytų duomenų ir dokumentų gavimo. Jeigu pateiktas neišsamus prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, leidimo pakeitimo terminas skaičiuojamas nuo visų leidimui pakeisti reikalingų dokumentų gavimo dienos;

51.3. pakeičiant leidimą, pakeičiamas leidimo titulinis lapas. Leidimo registracijos numeris nekeičiamas.

 

IX. LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

52. Leidimo galiojimas panaikinamas Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 9 dalyje nustatytais pagrindais.

53. Apie ketinimą panaikinti leidimo galiojimą jo turėtojas įspėjamas raštu ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų, nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastis. Šio punkto reikalavimas netaikomas:

53.1. likvidavus juridinį asmenį, turintį leidimą, mirus fiziniam asmeniui, turinčiam leidimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu, jei asmens teisių perėmėjas Taisyklėse nustatyta tvarka nesikreipia dėl leidimo pakeitimo;

53.2. kai panaikinti leidimą prašo pats veiklos vykdytojas.

54. Leidimo galiojimas panaikinamas AAA motyvuotu sprendimu. Leidimo turėtojas apie tai informuojamas raštu pateikiant šiame punkte nurodytą AAA sprendimą ir nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

 

X. LEIDIMO SĄLYGŲ LAIKYMASIS IR KONTROLĖ

 

55. Leidimo sąlygų ir Taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Neplaniniai aplinkosauginiai tikrinimai atliekami, kai reikia kuo skubiau ir, jei būtina, ištirti su vykdomos veiklos poveikiu aplinkai susijusius skundus, ekologines avarijas, incidentus ir leidimo sąlygų pažeidimus.

 

XI. INFORMACIJOS VIEŠINIMAS

 

57. AAA savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas paskelbia išduotų ar pakeistų leidimų elektronines versijas ir informaciją apie leidimų galiojimo panaikinimą.

 

XiI. Baigiamosios nuostatos

 

58. Veiklos vykdytojas turi teisę AAA sprendimus arba neveikimą skųsti administracinių ginčų komisijai arba teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

59. Už Taisyklėse nustatytų reikalavimų nesilaikymą taikoma atsakomybė Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

1 priedas

 

KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA LEIDIMO

 

 

1. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES NUOTEKŲ TVARKYMUI IR IŠLEIDIMUI

 

1.1. išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, tręšimo laukus ir kt.) 5 m3 per parą ir daugiau buities, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršines) nuotekų (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus);

1.2. į aplinką išleidžiama ar planuojama išleisti paviršines nuotekas, kurios surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha (išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles);

1.3. į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha; 

1.4. išleidžiamos į gamtinę aplinką nuotekos, kuriose nepriklausomai nuo nuotekų kiekio/debito prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, 2 priedo A dalyje „Ribinė koncentracija į gamtinę aplinką“ nurodytą vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio);

1.5. išleidžiamos iš atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginio nuotekos, susidariusios valant išmetamąsias dujas;

1.6. išleidžiama (planuojama išleisti) į paviršinius vandens telkinius 5 m3 per parą ir daugiau vandens (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti vandens kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus) iš žuvininkystės tvenkinių.

 

2. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMUI

 

2.1. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio nominalus šiluminis našumas lygus arba didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW;

2.2. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuriame yra kietuoju kuru kūrenamas katilas, kurio kūryklos šiluminis našumas yra lygus arba didesnis negu 0,5 MW, bet nesiekia 20 MW;

2.3. iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų, išskyrus:

2.3.1. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš ūkinių gyvūnų, kurių apibrėžtis pateikta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234, auginimo įrenginių stacionarių taršos šaltinių;

2.3.2. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominalus šiluminis galingumas yra iki 20 MW ir kurie patenka į Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, taikymo sritį. Išimtis netaikoma eksploatuojant šio priedo 2.1 ir 2.2 papunktyje nurodytus kurą deginančius įrenginius;

2.3.3. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš tirpiklius naudojančių įrenginių, kurie:

2.3.3.1. pagal Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose emisijos ribojimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 (toliau – Tirpiklių tvarka), turi būti registruojami;

2.3.3.2 nepatenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį (vykdant veiklą nepasiekiama Tirpiklių tvarkoje nustatyta tirpiklių suvartojimo riba).

 

3. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES ATLIEKŲ APDOROJIMUI (NAUDOJIMUI AR ŠALINIMUI) IR LAIKYMUI

 

3.1. Apdorojamos atliekos ir vykdoma veikla, kuriai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528, 1 priede nurodytoms veiklos rūšims nereikia leidimo;

3.2. laikomos atliekos jų susidarymo vietoje viršija Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą laikino laikymo laikotarpį;

3.3. kasybos pramonės atliekų laikymui kasybos pramonės atliekų įrenginiuose.

 

4. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES PAVIRŠINIO VANDENS IŠGAVIMUI

 

Išgaunama (planuojama išgauti) 100 m3 per parą (vidutinis metinis paėmimas) ar daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio (išskyrus vandenį, naudojamą mėgėjiškos sodininkystės poreikiams bei vandenį, naudojamą hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse, kurių galia neviršija 10 MW).

 

5. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES KLIMATO KAITOS VALDYMUI

 

Naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginius, skirtus pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti).

 

_________________________

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo,

pakeitimo ir galiojimo

panaikinimo taisyklių

1 priedo

1 priedėlis

 

VEIKLOS RŪŠYS, KURIOMS TAIKOMOS IŠIMTYS TURĖTI LEIDIMO DALĮ DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO (TAIKOMA ĮMONĖMS, KURIOS GAMYBOS VIETOJE NAUDOJA ARBA ŠALINA, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI ARBA ŠALINTI, TIK SAVO ŪKINĖS VEIKLOS METU SUSIDARIUSIAS NEPAVOJINGAS ATLIEKAS)

 

Eil.Nr.

Ekonominės veiklos rūšys ir kodai

Atliekų pavadinimas

Atliekų kodas

Atliekų kiekis, t/mėn.

Atliekų naudojimo ir šalinimo veikla

 

Kodai

Veiklų pavadinimai

Trumpas veiklos apibūdinimas

1.

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla (A01)

Augalinių audinių atliekos

 

02 01 03

≤ 500

R10

 

 

 

 

R3

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę.

 

 

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

Grūdines kultūras auginančios bendrovės kompostuoja gamybos metu susidarančias grūdų atliekas ir kompostu tręšia savo laukus.

 

Ūkininkai kompostuoja augalines atliekas.

2.

Miškininkystė ir medienos ruoša (A02)

Miškininkystės atliekos

02 01 07

≤ 900

 

 

 

 

 

R1

 

 

 

R3

 

Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti.

 

 

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

Medienos ruošimo įmonės medienos atliekas naudoja kurui savo katilinėse.

 

Įvairių medžių šakų, kitų miškininkystės atliekų kompostavimas.

 

3.

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba, gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba (C16)

Medžio žievės ir medienos atliekos

 

 

 

 

03 03 01

 

 

 

 

 

≤ 1000

 

 

 

 

 

R1

 

 

 

 

 

Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti.

 

 

Medienos apdirbimo įmonės medienos atliekas naudoja kurui savo katilinėse.

 

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti

03 01 04

03 01 05

 

 

≤ 1300

 

 

R1

 

4.

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba (C22)

Plastikų atliekos

07 02 13

≤ 800

R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas)

 

Gamybos metu susidarančios plastiko atliekos (brokas) pakartotinai naudojamos produkcijai gaminti.

 

 

 

Plastiko drožlės ir nuopjovos

12 01 05

≤ 800

R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas)

 

5.

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba (C23)

Dolomito ir bazalto lydinys

01 04 99

10 01 99

≤ 1800

≤ 1800

R5

 

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Akmens vatos gamybos metu susidarančios atliekos pakartotinai naudojamos produkcijai gaminti.

Žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 08

≤ 100

R10

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę

Karjerų eksploatacijos metu susidarančios atliekos naudojamos karjerų rekultivacijai.

Dalelės ir dulkės (išskyrus

10 13 12 ir 10 13 13)

10 13 06

≤ 10

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Cemento gamybos metu surinktos atliekos naudojamos cementui gaminti.

6

 

 

 

Baldų gamyba (C31)

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti

03 01 04

03 01 05

≤ 1300

R1

Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti.

 

Gamybos metu susidarančios atliekos naudojamos kurui savo katilinėse.

7.

 

 

Pastatų statyba (F41)

Mišrios statybinės griovimo atliekos

17 09 04

≤ 100

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas)

 

Susmulkintos statybinės griovimo atliekos, kelių remonto atliekos naudojamos keliams tiesti.

 

Kelių skalda

17 05 08

≤ 100

R5

Bituminiai mišiniai

17 03 02

≤ 100

R5

8.

 

 

 

 

 

9.

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (G46)

 

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (G47)

Popieriaus ir kartono pakuotės

 

15 01 01

 

≤ 30

R12

 

 

 

Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklos rūšių

 

Pakuotės atliekos supresuojamos ir perduodamos tolesniam tvarkymui.

 

 

 

 

Plastikinės pakuotės be PET

(polietileno plėvelė)

15 01 02

 

≤ 2

R12

 

10.

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (I56.29) **

 

Biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos

 

Biologiškai suyrančios atliekos

20 01 08

 

 

 

20 02 01

≤ 5

R10

 

 

 

 

 

R3

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę.

 

 

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

Ūkio subjektai (viešbučiai, moteliai, restoranai, viešojo maitinimo įstaigos (pvz., švietimo įstaigos) kompostuoja ūkinės veiklos metu susidarančias biologiškai skaidžias atliekas ir naudoja kompostą.

 

Augalinių atliekų kompostavimo veikla viešojo maitinimo įstaigose.

 

 

*Pastaba: ekonominės veiklos rūšių pavadinimai ir kodai nurodyti pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877).


** Taikoma ir kitiems ūkio subjektams, kurie naudoja tik savo ūkinės veiklos metu susidariusias atliekas iki 5 t/m.


 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Rekomenduojama paraiškos forma)

 

 

PARAIŠKA

TARŠOS LEIDIMUI GAUTI (PAKEISTI)

 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(Juridinio asmens kodas)

 

 

(Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

 

 

(ūkinės veiklos pavadinimas, adresas)

 

 

(nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

 

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

 

 

 

BendroJI PARAIŠKOS DALIS

 

 

(informacija pagal Taisyklių 18 punktą)

 

 

 

 

Žaliavų, kuro ir cheminių medžiagų naudojimas gamyboje

 

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos

 

Eil. Nr.

Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas

Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)

Planuojama naudoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Gamyboje naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai

 

Bendra informacija apie cheminę medžiagą arba mišinį

Informacija apie pavojingą cheminę medžiagą (gryną arba esančią mišinio sudėtyje)

Saugojimas, naudojimas, utilizavimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Preki-nis pavadi-

nimas

Medžia-

ga ar mišinys

Saugos duomenų lapo (SDL) parengimo (peržiūrėji-mo) data

Pavo-

jingos medžia-

gos pavadi-

nimas

Koncent-

racija mišinyje

EC ir CAS

Nr.

Pavojingumo klasė ir kategorija pagal klasifikavimo ir ženklinimo reglamentą 1272/2008

Pavojin-

gumo

frazė1

Vienu metu laikomas kiekis (t) ir laikymo būdas

Per metus sunaudo-jamas kiekis (t)

Kur naudoja-ma gamybo-

je

Nustatyti (apskai-čiuoti) medžiagos išmetimai (išleidi-mai)

Utili-zavi-mo būdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba 1 Iki 2015-05-31 gali būti nurodomos pavojingumo kategorijos ir rizikos frazės pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką

 

PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS

 


 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

1 priedėlis

 

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

Nuotekų TVARKYMAS IR išleidimas

 

 

1 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas.

 

Eilės Nr.

Vandens telkinio pavadinimas, kategorija ir kodas

80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms)

Vandens telkinio plotas, ha

(stovinčio vandens telki-niams)

 

Vandens telkinio būklė

Rodiklis

Esama (foninė) būklė

Leistina vandens telkinio apkrova

mato vnt.

reikšmė

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.).

 

Eilės Nr.

Nuotekų išleidimo vietos/priimtuvo aprašymas

Juridinis nuotekų

išleidimo

pagrindas

Leistina priimtuvo apkrova

hidraulinė

teršalais

m3/d.

parametras

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus.

 

Nr.

Koordinatės

Priimtuvo numeris

Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas

Išleistuvo tipas/techniniai duomenys

Išleistuvo vietos
aprašymas

Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis

m3/d.

m3/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4 lentelė. Planuojamų išleisti nuotekų užterštumas.

 

Nr.

Teršalo pavadinimas

Nuotekų užterštumas prieš valymą

Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką

Numa-tomas valymo efekty-vumas, %

mom.,

mg/l

vidut.,

mg/l

t/metus

DLK mom.,

mg/l

Pagei-daujama LK mom.,

mg/l

DLK vidut.,

mg/l

 

Pagei-daujama LK vid.,

mg/l

DLT paros,

t/d.

Pagei-daujama LT paros,

t/d.

DLT metų,

t/m.

Pageidau-jama LT metų,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Objekte / įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės.

 

Eil. Nr.

Nuotekų

šaltinis / išleistuvas

Priemonės ir jos paskirties aprašymas

Įdiegimo data

Priemonės projektinės savybės

rodiklis

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas (ne paviršines), sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės.

Eil.

Nr.

Abonento pavadinimas

Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento

Didžiausia tarša, kurią numatoma gauti su abonento nuotekomis

tūkst. m3/m.

Teršalai1

LKmom.,

mg/l

LKvid.,

mg/l

LTparos,

t/d.

LTmetinė,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuotekas, užterštas prioritetinėmis ir (ar) prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis:

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Abonentai, iš kurių numatoma priimti daugiau kaip po 50 m3/d. gamybinių nuotekų, bet kurie neatitinka 1 punkte nurodytų kriterijų:

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Suminiai abonentų, iš kurių numatoma priimti gamybines nuotekas (bet kurie neatitinka 1 ir 2 punktuose nurodytų kriterijų), duomenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų kriterijų) duomenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Iš viso (visų numatomų priimti iš abonentų nuotekų duomenys):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. 1 – nurodomi teršalai, kurių išleidimas reglamentuojamas teisės aktuose nuotekoms išleisti.

 

7 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti paviršines nuotekas, sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės.

 

Eil.

Nr.

Abonentas1

Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento

Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis

tūkst. m3/m.

Teršalai2

LK mom.,

mg/l

LK vid.,

mg/l

LT paros,

t/d.

LT metinė,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

6.

Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibrėžtų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:

6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1 – numeracija tęsiama nuo paskutinio abonento numerio, nurodyto 6 lentelėje;

2 – nurodomi teršalai, kurių išleidimui pagal galiojančius teisės aktus paviršinėms nuotekoms tvarkyti reikalingas leidimas.

 


 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

2 priedėlis

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

 

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

 

 

1 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

 

 

Teršalo pavadinimas

Teršalo kodas

Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.

1

2

3

Azoto oksidai

 

 

Kietosios dalelės

 

 

Sieros dioksidas

 

 

Amoniakas

 

 

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):

XXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

 

Įrenginio pavadinimas ____________________________________________________________________________________

 

Taršos šaltiniai

Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė,

val./m.

Nr.

koordinatės

aukštis,

m

išėjimo angos matmenys, m

srauto greitis,

m/s

temperatūra,

º C

tūrio debitas,

Nm3/s

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Tarša į aplinkos orą

 

Įrenginio pavadinimas_____________________________________________________________________________________________

 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.

Taršos šaltiniai

Teršalai

Numatoma (prašoma leisti) tarša

Nr.

pavadinimas

kodas

vienkartinis

dydis

metinė,

t/m.

vnt.

maks.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso įrenginiui:

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės.

 

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________________________________________

 

Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr.

Valymo įrenginiai

Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai

pavadinimas ir paskirties apibūdinimas

kodas

pavadinimas

kodas

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos prevencijos priemonės:

 

 

 

5 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Įrenginio pavadinimas______________________________________________________________________________________________

 

Taršos

šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr.

Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai

Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės

Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas

 

išmetimų trukmė,

val., min.

(reikalingą pabraukti)

teršalai

teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3

pavadinimas

kodas

1

2

 

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

3 priedėlis

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

 

KLIMATO KAITOS VALDYMAS

 

 

Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD) iš kurą deginančių įrenginių, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti)

 

Eilės Nr.

ŠESD išmetimo šaltiniai

ŠESD pavadinimas

ŠESD stebėsenos plano pateikimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

4 priedėlis

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti atliekų kiekis.

Šią lentelę pildo atliekas apdorojančios įmonės, kurios numato laikyti naudojimui ir (ar) šalinimui skirtas atliekas.

 

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Atliekos

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas

 

Galimi atliekų tvarkymo būdai

(pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4priedą)

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Pavojingumas

(pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą)

Projektinis įrenginio našumas, t.

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t

Laikymo veiklos kodas ir pavadinimas ((R13 ir (ar) D15) pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

Šią lentelę pildo įmonės (atliekų darytojas), kurios atliekas laiko jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

 

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

 

Galimi atliekų tvarkymo būdai

(Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedas)

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Projektinis įrenginio našumas, t

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t

Kitos atliekų tvarkymo veiklos kodas ir pavadinimas((S8) pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3 lentelė. Numatomos naudoti atliekos.

Šią lentelę pildo atliekas naudojančios (išskyrus naudoti skirtų atliekų laikymą ir pradinį apdorojimą) įmonės.

 

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Numatomos naudoti atliekos

Atliekų naudojimo veikla

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Pavojingumas pagal atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Atliekų naudojimo veiklos kodas (R1-R11) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą

Projektinis įrenginio našumas, t/m.

Didžiausias numatomas naudoti atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numatomos naudojimo metu susidarančios atliekos

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

 

Pavojingumas pagal atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Kiekis, t/m.

Galimi tvarkymo būdai

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Numatomos šalinti atliekos.

Šią lentelę pildo atliekas šalinančios (išskyrus šalinti skirtų atliekų laikymą ir pradinį apdorojimą) įmonės.

 

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Numatomos šalinti atliekos

Atliekų šalinimas

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Pavojingumas pagal atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Atliekų šalinimo veiklos kodas (D1–D12) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą

Projektinis įrenginio našumas, t/m.

Didžiausias numatomas

šalinti atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numatomos šalinimo metu susidarančios atliekos

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

 

Pavojingumas pagal atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Kiekis, t/m.

Galimi tvarkymo būdai

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.

Šią lentelę pildo atliekas paruošiančios naudoti ir (ar) šalinti įmonės.

 

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Kodas

pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą

Projektinis įrenginio našumas, t/m.

Didžiausias numatomas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numatomos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti metu susidarančios atliekos

Kodas

pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

 

Pavojingumas pagal atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Kiekis, t/m.

Galimi tvarkymo būdai

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

5 priedėlis

 

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

VANDENS IŠGAVIMAS IŠ PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ

 

 

1 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir planuojamą išgauti vandens kiekį. Ši lentelė pildoma, jeigu numatoma išgauti vandenį iš paviršinių vandens telkinių, atsižvelgiant į Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus.

Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.)

 

Vandens telkinio pavadinimas

 

Vandens telkinio identifikavimo kodas

 

80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis upės debitas, m3/s

 

Ežero, tvenkinio tūris, m3

 

Vandens išgavimo vieta saugomų teritorijų atžvilgiu

 

Vandens išgavimo vietos Nr.

 

 

 

Vandens išgavimo vietos koordinatės

 

 

 

Didžiausias planuojamas išgauti vandens kiekis

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo

panaikinimo taisyklių

2 priedo

6 priedėlis

 

(Deklaracijos forma)

 

 

deklaracija

 

1. Teikiu paraišką Taršos leidimui gauti.

 

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

 

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

 

2. Įsipareigoju nustatytais terminais deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į atmosferą išmestą ŠESD kiekį, teikti ataskaitas ir kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.

 

 

 

Parašas: _____________________________________           Data: ____________

(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos (pildoma didžiosiomis raidėmis))

 

 

 

 

 

 

 

______________________

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedas

 

(Taršos leidimo formos pavyzdys)

 

 

 

_____________________________________________________________

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas (didžiosiomis raidėmis))

 

TARŠOS LEIDIMAS

 

Nr.________________

 

 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(Juridinio asmens kodas)

 

 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

 

 

 

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

 

 

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys):.....................................................

 

 

Leidimą sudaro ........................puslapių.

 

Išduotas ...................m. ..................................... d. A. V.

 

Pakeistas ..................m. .................................... d. A. V.

 

 

 

 

Direktorius ___________________________ ________________________

(Vardas, pavardė) (parašas)

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo

1 priedėlis

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

 

Nuotekų TVARKYMAS IR išleidimas

 

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį leidžiama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.).

 

Eilės Nr.

Nuotekų išleidimo vietos/priimtuvo koordinatės

Leistina priimtuvo apkrova

hidraulinė

teršalais (svorio vienetais)

m3/d.

parametras

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

 

Nr.

Teršalo pavadinimas

Nuotekų užterštumas prieš valymą

Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką

Minimalus išvalymo efektyvumas, %

mom.,

mg/l

Vidut.,

mg/l

t/metus

DLK mom.,

mg/l

DLK vidut.,

mg/l

 

DLT paros,

t/d.

DLT metų,

t/m.

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo

2 priedėlis

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

 

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

 

 

 

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

 

Teršalo pavadinimas

Teršalo kodas

Leidžiama išmesti, t/m.

1

2

3

Azoto oksidai

 

 

Kietosios dalelės

 

 

Sieros dioksidas

 

 

Amoniakas

 

 

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):

XXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

 

Įrenginio pavadinimas_____________________________________________________________________________________________

 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.

Taršos šaltiniai

Teršalai

Leidžiama tarša

Nr.

pavadinimas

kodas

vienkartinis

dydis

metinė,

t/m.

vnt.

maks.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso įrenginiui:

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo

3 priedėlis

 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

 

 

KLIMATO KAITOS VALDYMAS

 

 

Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD) iš kurą deginančių įrenginių, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti)

 

Eilės Nr.

ŠESD išmetimo šaltiniai

ŠESD pavadinimas

 

ŠESD stebėsenos plano pateikimo ir tvirtinimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo

4 priedėlis

 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

 

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

 

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Atliekos

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas

 

Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Projektinis įrenginio našumas, t

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t

Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

 

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Galimi atliekų tvarkymo būdai

pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Projektinis įrenginio našumas, t

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t

Kitos atliekų tvarkymo veiklos kodas (S8) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos.

 

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų naudojimo veikla

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Atliekų naudojimo veiklos kodas (R1– R11) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą

Projektinis įrenginio našumas, t/m.

Didžiausias leidžiamas naudoti atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susidarančios atliekos

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

 

Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Kiekis, t/m.

Galimi atliekų tvarkymo būdai

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos.

 

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų šalinimas

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Atliekų šalinimo veiklos kodas (D1-D12) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą

Projektinis įrenginio našumas, t/m.

Didžiausias leidžiamas

šalinti atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susidarančios atliekos

Kodas

pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

 

Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Kiekis, t/m.

Galimi atliekų tvarkymo būdai

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.

 

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą

Projektinis įrenginio našumas, t/m.

Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susidarančios atliekos

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

 

Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą

Kiekis, t/m.

Galimi atliekų tvarkymo būdai

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo

5 priedėlis

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

 

VANDENS IŠGAVIMAS IŠ PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ

 

Glaustai aprašomos išvados, gautos išanalizavus paraiškoje pateiktus veiklos vykdytojo poreikius išgauti vandenį iš paviršinių vandens telkinių. Trumpai apibūdinama, kaip vandens išgavimas paveiks vandens telkinį. iš kurio išgaunamas vanduo.

 

1 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir leidžiamas išgauti vandens kiekis.

Ši lentelė pildoma, jeigu numatoma išgauti vandenį iš paviršinių vandens telkinių, atsižvelgiant į Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus.

 

Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.)

 

Vandens telkinio pavadinimas

 

Vandens telkinio identifikavimo kodas

 

Vandens išgavimo vietos Nr.

 

 

 

Vandens išgavimo vietos koordinatės

 

 

 

Didžiausias leidžiamas išgauti vandens kiekis

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo

6 priedėlis

 

VEIKLOS VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

Aplinkosaugos veiksmų planas

 

Eil. Nr.

Plano priemonė

Tikslas

Numatomas įgyvendinimo terminas

Atsakingas asmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandenų taršos prioritetinėmis medžiagomis mažinimo programa, nurodyta Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236.

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir

galiojimo panaikinimo taisyklių

4 priedas (informacinis)

 

PAAIŠKINIMAI DĖL KAI KURIŲ PARAIŠKOS DALIŲ PILDYMO

 

SPECIALIOSIOS PARAIŠKOS DALIES „APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS“ PILDYMAS

 

1. Pateikiant informaciją apie stacionarių taršos šaltinių fizinius duomenis (2 lentelė), taršą į aplinkos orą (3 lentelė), aplinkos oro teršalų valymo įrenginius ir taršos prevencijos priemones (4 lentelė) ir taršą į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms (5 lentelė), kiekvienam įrenginiui pildoma atskira lentelė.

2. Įrenginyje vykdomos veiklos atveju stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys nurodomi iš Inventorizacijos ataskaitos, įrenginyje planuojamos vykdyti veiklos atveju – iš planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų.

3. Į aplinkos orą išmetamų teršalų pavadinimai ir jų kodai, aplinkos oro teršalų valymo įrenginių pavadinimai ir jų kodai įrašomi vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėse ir Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408, (toliau – Apskaitos tvarka), patvirtintu Teršalų ir jų kodų sąrašu ir Išmetamųjų dujų valymo įrenginių sąrašu.

4. Kiekvienam įrenginiui, kuriame sumontuotas bent vienas aplinkos oro teršalų valymo įrenginys arba taikomos aplinkos oro taršos prevencijos priemonės, 4 lentelėje pateikta forma pateikiama informacija apie šiuos valymo įrenginius ir juose surenkamus (nukenksminamus) teršalus. Prie įrenginio pavadinimo papildomai teikiama įrenginio paskirtį ir veikimą detaliau apibūdinanti informacija (nurodomas sugaudomų (nukenksminamų) teršalų projektinis išvalymo laipsnis arba projektinė iš valymo įrenginio išmetamų teršalų koncentracija).

5. Į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracija teikiama prie normaliųjų sąlygų (101,3 kPa ir 0 oC).

6. Teikiant duomenis apie taršą į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms, nurodomos maksimalios vertės, galimos esant įrenginio techniniame reglamente ar kt. įrenginio veiklą reglamentuojančiame dokumente nurodytoms neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms.

 

SPECIALIOSIOS PARAIŠKOS DALIES „VANDENS IŠGAVIMAS IŠ PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ“ PILDYMAS

 

1 lentelės pildymo reikalavimai:

1. Vandens telkinio identifikavimo kodas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 594 „Dėl Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatoriaus patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 130 „Dėl Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatoriaus patvirtinimo“.

2. Ežero, tvenkinio tūris nustatomas pagal atitinkamo vandens telkinio plotą ir vidutinį gylį.

3. Nurodoma, ar vandens telkinys patenka į saugomą teritoriją ar jos buferinę apsaugos zoną (taip/ne). Jeigu vandens telkinys patenka į saugomą teritoriją ar jos buferinę apsaugos zoną, pridedama schema/planas su vandens telkinio išdėstymu saugomų teritorijų ir jos buferinių apsaugos zonų atžvilgiu.

4. Pateikiamas vandens išgavimo vietos numeris turi sutapti su numeriu, pateiktu sklypo plane, nurodytame Taisyklių 25.1 punkte.

5. Pateikiamos vandens išgavimo vietos koordinatės – taško, kuriame iš vandens telkinio išgaunamas vanduo, koordinatės visuotinėje padėties nustatymo sistemoje (GPS).

 

SPECIALIOSIOS PARAIŠKOS DALIES „NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS“ PILDYMAS

 

1 lentelės pildymo reikalavimai:

1. Pirmojoje grafoje nurodomas nuotekų priimtuvo (paviršinio vandens telkinio) eilės numeris. Priimtuvas turi būti pažymėtas prie paraiškos pridedamoje schemoje.

2. antrojoje grafoje nurodomas paviršinis vandens telkinys, į kurį planuojama išleisti nuotekas arba kurio baseine yra išleistuvas (jeigu numatoma išleisti į vandens telkinį be pavadinimo (pvz., melioracijos griovį, kūdrą ir pan.), nurodoma telkinio kategorija: upė, ežeras, tvenkinys, kūdra, melioracijos griovys ar kt.; vandens telkinio kodas nurodomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 594 „Dėl Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatoriaus patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 130 „Dėl Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatoriaus patvirtinimo“.

3. trečioji grafa pildoma vadovaujantis Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašu.

4. 5–9 grafos pildomos, kai teisės aktų nustatyta tvarka su paraiška reikia pateikti išleidžiamų nuotekų daromo poveikio priimtuvui skaičiavimą.

5. penktojoje grafoje nurodomi parametrai, pagal kuriuos vertinamas nuotekų poveikis priimtuvui.

6. 6–7 grafose nurodoma vandens telkinio būklė aukščiau nuotekų išleistuvo.

7. 8–9 grafose nurodomi teisės aktų nustatyta tvarka atlikto leistino poveikio vandens telkiniui planuojamoje nuotekų išleidimo vietoje rezultatai. Leistino poveikio skaičiavimai (pagrindimas) pridedami prie paraiškos (gali būti išrašas iš PAV ataskaitos).

 

2 lentelės pildymo reikalavimai:

1. pirmojoje grafoje – nuotekų priimtuvo eilės numeris. Priimtuvų numeracija tęsiama nuo paskutinio priimtuvo (paviršinio vandens telkinio) numerio, nurodyto 1 lentelėje. Numeris turi sutapti su numeriu, kuriuo nuotekų išleidimo vieta/priimtuvas pažymėtas su paraiška teikiamoje objekto/įrenginio schemoje.

2. antrojoje grafoje turi būti aprašoma, kur ir kokiomis priemonėmis numatoma išleisti (šalinti) nuotekas iš objekto/įrenginio (pvz., nuotekos kaupiamos 300 m3 talpos rezervuare ir kartą per mėnesį išvežamos į miesto valymo įrenginius (nurodomas vežėjas, valymo įrenginių pavadinimas ir juos eksploatuojantis asmuo); nuotekos infiltruojamos į gruntą 1000 m2 požeminės filtracijos lauke; nuotekos išleidžiamos į kanalizacijos tinklus (nurodomas tinklus eksploatuojantis asmuo) ir pan.).

3. trečiojoje grafoje nurodomas nuotekų išleidimo juridinis pagrindas (pvz., jeigu nuotekas planuojama išleisti į kitiems asmenims priklausančius kanalizacijos tinklus, nurodoma nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties data, galiojimo trukmė, numeris ir sutarties šalių pavadinimai; jeigu nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą, nurodoma filtravimo įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data, numeris, priėmimo komisiją sudariusio asmens pavadinimas ar pan.).

4. informacija apie leistiną priimtuvo apkrovą nurodoma, jeigu aprašomo (numatomo naudoti) nuotekų priimtuvo leistina apkrova yra ribojama (pvz., ribinės sąlygos, nustatytos nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartyje; nustatytos leistinos apkrovos filtracijos įrenginių projekte ar pan.).

5. penktojoje grafoje nurodomi parametrai, pagal kuriuos gali būti ribojamas pareiškėjo planuojamų išleisti nuotekų priėmimas.

 

3 lentelės pildymo reikalavimai:

1. pirmojoje grafoje – nuotekų išleistuvo arba šaltinio (nuotekų šaltinis aprašomas, kai nuotekos išleidžiamos į aplinką arba perduodamos kitiems asmenims ne per stacionarų išleistuvą (pvz., išvežamos asenizacinėmis mašinomis ar pan.) numeris. Lentelėje nurodomas numeris turi atitikti numerį, kuriuo nuotekų išleistuvas arba šaltinis pažymėtas pridedamame plane.

2. antrojoje grafoje nurodomos koordinatės taško/vietos, kurioje nuotekos išteka į aplinką (pvz., paskutinis šulinys prieš nuotekų išleidimą į požeminės filtracijos įrenginį, išleistuvo į upę galas ir pan.), išleidžiamos į kitiems asmenims priklausančius kanalizacijos tinklus, perpilamos į mobilias talpas arba paimamos iš šaltinio kitokiu būdu.

3. trečiojoje grafoje nurodoma priimtuvo, į kurį numatoma išleisti nuotekas per aprašomą išleistuvą arba iš aprašomo nuotekų šaltinio, numeris iš 1 arba 2 lentelės.

4. ketvirtojoje grafoje nurodomas nuotekų tipas (pramoninės, buitinės, paviršinės, mišrios, srutos, žlaugtai ar pan.) ir veikla (veiklos), kurios metu susidaro nuotekos, planuojamos išleisti per aprašomą išleistuvą arba iš aprašomo nuotekų šaltinio; jeigu per išleistuvą planuojama išleisti abonentų nuotekas, nurodomi ir abonentų numeriai pagal 6 lentelę (jeigu per skirtingus išleistuvus planuojama išleisti skirtingų abonentų nuotekas).

5. penktojoje grafoje nurodomas išleistuvo arba nuotekų šaltinio tipas (pvz., krantinis, vaginis, dugninis, paviršinė filtracija, požeminė filtracija, išleistuvas į kanalizacijos tinklus, sukaupimo rezervuaras ar pan.) ir techniniai duomenys (išleidimo atstumas nuo kranto, gylis, skersmuo, talpa ir pan.).

6. šeštojoje grafoje aprašoma išleistuvo vieta, pvz., išleistuvo vieta vagos atžvilgiu (dešinysis krantas, kairysis krantas, upės vidurys), prisijungimo į kanalizaciją vieta (gatvės pavadinimas ir pan.).

7. septintojoje ir aštuntoje grafose nurodomas planuojamas išleisti didžiausias nuotekų kiekis negali būti didesnis už priimtuvo didžiausią galimą hidraulinę apkrovą, nurodytą 1 arba 2 lentelėse.

 

4 lentelės pildymo reikalavimai:

1. pirmojoje grafoje – išleistuvo/šaltinio numeris pagal 3 lentelę.

2. Antrojoje grafoje nurodomi teršalai, kurių išleidimui pagal galiojančius teisės aktus reikalingas leidimas.

3. trečiojoje grafoje – didžiausia numatoma teršalo koncentracija momentiniame arba vidutiniame paros nuotekų mėginyje prieš valymą.

4. ketvirtojoje grafoje – didžiausia numatoma teršalo vidutinė metinė koncentracija nuotekose prieš valymą. 3–6 grafos pildomos, jeigu nuotekas prieš išleidimą iš objekto/įrenginio numatoma valyti.

5. šeštojoje grafoje – pagal galiojančius teisės aktus ir Taisykles nustatyta/apskaičiuota teršalo didžiausia leistina koncentracija (DLK) nuotekų momentiniame arba vidutiniame paros mėginyje (atsižvelgiant į priimtuvą, vykdomos veiklos pobūdį ir pan.). Prie paraiškos turi būti pridedamas DLK nustatymo pagrindimas.

6. septintojoje grafoje – pageidaujama leidime įrašyti leistina teršalo koncentracija momentiniame arba vidutiniame paros nuotekų mėginyje (DLK/LLK). Norint, kad leidime būtų nustatyta leistina teršalo koncentracija didesnė už nurodytą 7 grafoje DLK koncentraciją (t. y. kai prašoma nustatyti LLK), prie paraiškos turi būti pridedamas atitinkamas pagrindimas pagal Taisyklių reikalavimus.

7. aštuntojoje grafoje – pagal galiojančius teisės aktus ir Taisykles nustatyta/apskaičiuota teršalo didžiausia leistina vidutinė metinė koncentracija (DLK) (atsižvelgiant į priimtuvą, vykdomos veiklos pobūdį ir pan.). Prie paraiškos turi būti pridedamas DLK nustatymo pagrindimas.

8. devintojoje grafoje – pageidaujama leidime nustatyti leistina teršalo vidutinė metinė koncentracija (DLK/LLK). Norint, kad leidime būtų nustatyta leistina teršalo koncentracija didesnė už nurodytą 8 grafoje DLK koncentraciją (t. y. kai prašoma nustatyti LLK), prie paraiškos turi būti pridedamas atitinkamas pagrindimas pagal Taisyklių reikalavimus.

9. dešimtojoje grafoje – pagal galiojančius teisės aktus ir Taisykles nustatytas/apskaičiuotas didžiausias leidžiamas išleisti per parą teršalo kiekis (DLT) (atsižvelgiant į priimtuvą, vykdomos veiklos pobūdį ir pan.). Prie paraiškos turi būti pridedamas DLT skaičiavimas.

10. vienuoliktojoje grafoje – pageidaujama leidime nustatyti leistinas per parą išleisti teršalo kiekis (leistina tarša). Norint, kad leidime būtų nustatyta leistina tarša didesnė už nurodytą 11 grafoje DLT (t. y. kai prašoma nustatyti LLT), prie paraiškos turi būti pridedamas atitinkamas pagrindimas pagal Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus.

11. dvyliktojoje grafoje – pagal galiojančius teisės aktus ir Taisykles nustatytas/apskaičiuotas didžiausias leidžiamas išleisti per metus teršalo kiekis (DLT) (atsižvelgiant į priimtuvą, vykdomos veiklos pobūdį ir pan.). Prie paraiškos turi būti pridedamas DLT skaičiavimas.

12. tryliktojoje grafoje – pageidaujama leidime nustatyti leistinas per metus išleisti teršalo kiekis (leistina tarša). Norint, kad leidime būtų nustatyta leistina tarša didesnė už nurodytą 13 grafoje DLT (t. y. kai prašoma nustatyti LLT), prie paraiškos turi būti pridedamas atitinkamas pagrindimas pagal Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus.

 

5 lentelės pildymo reikalavimai:

1. pirmojoje grafoje nurodomas nuotekų kiekio arba taršos mažinimo priemonės numeris;

2. antrojoje grafoje – nuotekų šaltinio/išleistuvo numeris iš 3 lentelės, per kurį išleidžiamų nuotekų poveikio mažinimui taikoma aprašoma priemonė.

3. trečiojoje grafoje trumpai aprašoma nuotekų kiekio mažinimo (pvz., automobilių plovyklos vandens apytakinė sistema ar pan.) ar taršos mažinimo (gamybinių, buitinių, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai ir pan.) priemonė ir jos paskirtis (pvz., pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas, sumažinti nuotekų kiekį ir pan.).

4. ketvirtojoje grafoje – priemonės įdiegimo data.

5. 5–7 grafose nurodomos priemonės projektinės savybės, nurodytos projektinėje dokumentacijoje. 5, 6 grafose nurodomi projektiniai rodikliai, mažinantys nuotekų kiekį ir taršą, susiję su parametrais, kurie prašomi leidime (pvz., įrenginio našumas – m3/d, apytakinis debitas – l/s; projektinis į valymo įrenginius patenkančių nuotekų užterštumas pagal BDS, N, P, naftos produktus, bendrą Cr ar pan. – mg/l, t/d.; liekamasis užterštumas pagal BDS, N, P, naftos produktus, bendrą Cr ir pan. – mg/l; išvalymo efektyvumas – procentais ar pan.).