Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. GRUODŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 1333 „DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2019 m. sausio 23 d. Nr. 66

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos priežiūros ir turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros srityse.“

2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos draudimo vartotojams įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įsakymais, taip pat šiais nuostatais.“

3. Papildyti nauju 8.3 papunkčiu:

8.3. atlikti turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą;“.

4. Buvusį 8.3 papunktį laikyti 8.4 papunkčiu.

5. Pakeisti 8.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.4. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Europos Sąjungos politiką ir bendradarbiauti su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos priežiūros ir turizmo paslaugų teikėjų priežiūros srityse.“

6. Papildyti nauju 9.3 papunkčiu:

9.3. atlikdama turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą:

9.3.1. atlieka kelionių organizatorių, turizmo paslaugų rinkinių pardavėjų, apgyvendinimo paslaugų teikėjų veiklos patikrinimus;

9.3.2. išduoda kelionių organizatoriaus, gido ir apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimus;

9.3.3. priima kelionių pardavimo agento ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo deklaracijas;

9.3.4. priima pranešimus apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą;

9.3.5. atlieka kelionių organizatorių ir turizmo paslaugų rinkinių pardavėjų prievolių įvykdymo užtikrinimo priežiūrą;

9.3.6. atstovauja turistų interesams kelionių organizatoriaus ir (arba) turizmo paslaugų rinkinių pardavėjo nemokumo ar bankroto atvejais;

9.3.7. teikia konsultacijas ir informaciją turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros klausimais, įgyvendina kitas prevencijos priemones, skirtas užkirsti kelią galimiems turizmo paslaugų teikėjų veiklą reguliuojančių teisės aktų pažeidimams.“

7. Buvusius 9.3 ir 9.4 papunkčius laikyti atitinkamai 9.4 ir 9.5 papunkčiais.

8. Pakeisti 9.4.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.4.4. organizuoja ir atlieka keitimąsi informacija su Europos Komisija ir Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis institucijomis, įgyvendina 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL 2004 L 364, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2018/302 (OL 2018 L 60, p. 1) (toliau – reglamentas Nr. 2006/2004) ir 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (OL 2013 L 165, p. 1), koordinuoja šių reglamentų nuostatų vykdymą Lietuvoje;“.

9. Pakeisti 9.4.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.4.5. pagal kompetenciją įgyvendina 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218, p. 30);“.

10. Pakeisti 10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, susijusią su vartotojų teisių apsauga, ne maisto produktų rinkos ir turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūra;“.

11. Pakeisti 10.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.5. pagal kompetenciją keistis patirtimi ir geriausia praktika, vykdyti bendrus projektus vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos ir turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros srityse su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis;“.

12. Pakeisti 10.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.6. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, vartotojų asociacijomis, užsienio valstybių institucijomis ir organizacijomis, įgyvendinančiomis vartotojų teisių apsaugą, ne maisto produktų rinkos ir (arba) turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą;“.

13. Pakeisti 10.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.9. patekti į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių ūkio subjektų, kurių priežiūrą atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, teritoriją, pastatus, patalpas, atlikti patikrinimus, o tais atvejais, kai trukdoma atlikti pareigas, – pasitelkti policiją; į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas turi teisę patekti tik tuo atveju, jeigu šis fizinis asmuo sutinka ir įstatymai nenustato kitaip;“.

14. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai vadovauja direktorius; jį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų teisingumo ministras. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius gali būti skiriamas eiti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovo pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas teisingumo ministrui.“

15. Pakeisti 17.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.10. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžius;“.

 

 

 

Susisiekimo ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                                           Rokas Masiulis

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                        Elvinas Jankevičius