Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 2 D. NUTARIMO NR. 1515 „DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 693

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimą Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų pelno nesiekiančių vienetų (vienetų, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kurie gauto pelno pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus neturi teisės skirstyti savo steigėjams ir (arba) dalyviams) vykdomų renginių, susijusių su visuomenei naudingų tikslų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, įgyvendinimu (toliau vadinama – renginys), dalyvių gautos piniginės kompensacijos gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos:

1.1.1. kai renginiai vykdomi Lietuvos Respublikoje, jeigu:

1.1.1.1. kompensuojama vienos paros maitinimo išlaidų suma neviršija 1 bazinės socialinės išmokos;

1.1.1.2. nakvynės išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus;

1.1.1.3. kelionės į renginio vykdymo vietą ir grįžimo į renginio dalyvio gyvenamąją vietą visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus;

1.1.1.4. kelionės į renginio vykdymo vietą ir grįžimo į renginio dalyvio gyvenamąją vietą metu, kai vykstama renginio dalyvio transporto priemone, sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus. Degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų);

1.1.1.5. dokumentų, susijusių su atvykimu į Lietuvos Respubliką (toliau vadinama – atvykimas), tvarkymo išlaidos, įskaitant atvykstančiųjų į Lietuvos Respubliką kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas ligos atvejui, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas, kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus;

1.1.1.6. sporto renginių dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidos kompensuojamos neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių.

1.1.2. kai renginiai vykdomi užsienyje, jeigu:

1.1.2.1. kompensuojama vienos paros maitinimo išlaidų suma neviršija dienpinigių vykstantiems į užsienio komandiruotes normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu;

1.1.2.2. nakvynės išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus;

1.1.2.3. kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus;

1.1.2.4. kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje metu, kai vykstama renginio dalyvio transporto priemone, sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus. Degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų);

1.1.2.5. dokumentų, susijusių su išvykimu į užsienį (toliau vadinama – išvykimas), tvarkymo išlaidos, įskaitant išvykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas ligos atvejui, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas, kompensuojamos pagal renginio dalyvio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus.

1.2. Tuo atveju, kai renginio dalyvis nepateikia išlaidas patvirtinančių dokumentų, kaip tai numatyta šio nutarimo 1.1.1.2-1.1.1.5 ir 1.1.2.2-1.1.2.5 papunkčiuose, arba kai renginio dalyviui kompensuojamų išlaidų suma viršija šiame nutarime nustatytus dydžius, piniginė kompensacija (nepateikus išlaidas patvirtinančių dokumentų) arba nustatytus dydžius viršijanti jos suma apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.

1.3. Pelno nesiekiantys vienetai, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kompensuojantys Lietuvos Respublikoje ir užsienyje vykdomų renginių dalyviams kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/išvykimu, tvarkymo išlaidas, privalo pildyti laisvos formos žurnalą – įrašyti jame vykdomo renginio pavadinimą, konkretų renginio tikslą, datą ir vietą, renginio dalyvių, kuriems kompensuojamos kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/ išvykimu, tvarkymo išlaidos, vardus ir pavardes, asmens kodus, jiems kompensuojamų kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/išvykimu, tvarkymo išlaidų dydžius. Jeigu renginio dalyvis pateikia kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/išvykimu, tvarkymo išlaidas patvirtinančius dokumentus, žurnale taip pat įrašomi šie kiekvieno iš pateiktų dokumentų rekvizitai: data, numeris, paslaugos teikėjo pavadinimas, pinigų suma. Minėtąsias išlaidas kompensuojantys pelno nesiekiantys vienetai šiuos dokumentus saugo Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka.

1.4. Užsienio valstybių teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų ar kitaip organizuotų pelno nesiekiančių vienetų Lietuvos Respublikoje ir užsienyje vykdomų renginių dalyviams mokamoms kompensacijoms taikomos tokios pat nuostatos kaip ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų pelno nesiekiančių vienetų mokamoms kompensacijoms, kai renginio dalyvis turi dokumentus ir (arba) kitus pakankamus įrodymus, patvirtinančius, kad kompensaciją išmokėjęs užsienio pelno nesiekiantis vienetas ir jo vykdomas renginys atitinka šiame nutarime nustatytus pelno nesiekiančių vienetų ir jų vykdomų renginių kriterijus.

1.5. Šis nutarimas taikomas, kai:

1.5.1. renginio dalyviai nėra susiję su šiuos renginius vykdančiais pelno nesiekiančiais vienetais darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais;

1.5.2. kompensuojamos išlaidos neatitinka Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 5 punkto sąlygų.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka