HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI NR. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0009, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.3.2-VIPA-T-024 ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ „NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA“

 

 

2021 m. rugpjūčio 31 d. Nr. D1-494

Vilnius

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K–316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-189 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 53 punktu ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros 2021 m. rugpjūčio 17 d. raštu Nr. 2021/2-1697 „Dėl projekto tinkamumo finansuoti vertinimo“ pateiktą projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 3:

1. S k i r i u  šio įsakymo priede nurodytą finansavimą projektui Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0009 pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Teisės aktų registre.

 

 

 

Aplinkos ministras                                    Simonas Gentvilas

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-494

priedas    

 

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

 

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

05.3.2-VIPA-T-024-03-0009

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“

 

 

178602952

Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (II etapas) bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k.

1 981 940,97

1 981 940,97

-

 

_______________________________________