LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-133 „DĖL LEIDIMO DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 1 d. Nr. A1-512

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2022 m. liepos 21 d. raštu Nr. 1D-3866

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-133

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2022 m. rugpjūčio 1 d

įsakymo Nr. A1-512 redakcija)

 

 

LEIDIMO DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikių nustatymo kriterijus, prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas dirbti) pateikimo, Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikių įvertinimo, leidimo dirbti užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje pagal terminuotą, neterminuotą ar darbo keliems darbdaviams sutartį (toliau – darbo sutartis) arba kurio nuolatinė darbo vieta yra užsienyje ir jis komandiruojamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, išdavimo, jo galiojimo pratęsimo, atsisakymo jį išduoti arba pratęsti jo galiojimą, prireikus jo dublikato išdavimo bei duomenų pateikimo tvarką.

2. Užsienietis leidimą dirbti privalo gauti iki numatytos darbo sutarties sudarymo dienos arba numatytos darbo ar paslaugų teikimo Lietuvos Respublikoje pradžios.

3. Aprašas taikomas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 6 punkte nurodytam užsieniečiui ir 1408 straipsnio 3 dalyje nurodytam užsieniečiui, įgijusiam 14013 straipsnio 1 dalies 2 punkte ar 3 dalies 3 punkte nustatytą teisę dirbti (toliau – užsienietis, įgijęs teisę dirbti). 

4. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 6 punkte nurodytam užsieniečiui leidimas dirbti gali būti išduotas iki jam atvykstant į Lietuvos Respubliką arba jam esant Lietuvos Respublikoje, o užsieniečiui, įgijusiam teisę dirbti, leidimas dirbti gali būti išduotas jam esant Lietuvos Respublikoje, jei:  

4.1. jam taikomas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 2 dalyje numatytas bevizis režimas arba jis turi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 3–5 dalyse nurodytą dokumentą ir ketina pradėti dirbti Lietuvos Respublikoje;

4.2. jis turi nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 70.19–70.21 papunkčiuose nurodytais pagrindais, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje;

4.3. jis turi užsieniečio registracijos pažymėjimą, patvirtinantį jo teisę dirbti, ir ketina pradėti dirbti Lietuvos Respublikoje.

5. Aprašas netaikomas:

5.1. Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise; 

5.2. užsieniečiams, kurie pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnį atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;

5.3. užsieniečiams, kurie ketina dirbti pagal laikinojo darbo sutartį;

5.4. užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą ar kuriems suteikta laikinoji apsauga;

5.5. užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą ar kuriems suteikta laikinoji apsauga ir kurie pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje;

5.6. Ukrainos piliečiams, jų šeimų nariams ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje, kurie negali grįžti į Ukrainą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų joje ir kurie neturi teisės gauti laikinosios apsaugos;

5.7. užsieniečiams, kurie ketina dirbti Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą.

6. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

 

II SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

 

7. Leidimas dirbti išduodamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, vadovaujantis šiais kriterijais

7.1. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) valdomoje informacinėje sistemoje darbdavio arba pirmojo darbdavio, jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį (toliau kartu – darbdavys), užregistruota laisva darbo vieta, kuriai užimti nurodyti kvalifikacijos, susijusios su atliktinu darbu, reikalavimai arba darbo patirties, susijusios su atliktinu darbu, reikalavimai arba kurią užimsiančiam darbuotojui numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu Lietuvos statistikos departamento paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) (toliau – paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis BDU) dydis, buvo neužimta ne mažiau kaip 5 darbo dienas nuo jos registracijos dienos, o įdarbinant Aprašo 4.2 ar 4.3 papunktyje nurodytą užsienietį – ne mažiau kaip 1 darbo dieną nuo jos registracijos dienos; 

7.2. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra užregistruoto darbo ieškančio Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kuris kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą, ar užsieniečio, kuris teisėtai gyvena Lietuvoje, jau yra Lietuvos Respublikos darbo rinkos dalyvis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ketina dirbti pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje ir kuriam Aprašo 7.1 papunktyje nurodytoje darbdavio užregistruotoje laisvoje darbo vietoje būtų tinkamas darbas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje;

7.3. užsieniečio darbo užmokestis atitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 5 dalies sąlygas;

7.4. užsienietis specialistas pagal turimą kvalifikaciją arba darbo patirtį komandiruojamas dirbti į Lietuvos Respubliką pagal paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutartį.

 

 

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ DIRBTI UŽSIENIEČIUI PATEIKIMAS

 

8. Prašymą išduoti leidimą dirbti užsieniečiui (toliau – Prašymas) (Aprašo 1 priedas) darbdavys, kuris užregistravo laisvą darbo vietą ir kuris ketina įdarbinti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytą užsienietį, Aprašo 4.2 papunktyje nurodytą užsienietį arba užsienietį, įgijusį teisę dirbti, Užimtumo tarnybai gali pateikti per 1 mėnesį, pasibaigus laisvos darbo vietos skelbimo galiojimui. Prie Prašymo pridedami dokumentai ir informacija:

8.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija ir, jeigu užsienietis tokį turi, dokumentas, suteikiantis teisę būti Lietuvos Respublikoje, o užsieniečio, įgijusio teisę dirbti, – galiojančio kelionės dokumento, jeigu jį turi, kopija ir užsieniečio registracijos pažymėjimas, patvirtinantis jo teisę dirbti;

8.2. įsipareigojimas (nurodoma darbdavio pavadinimas arba darbdavių pavadinimai, jei ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, kodas (-ai), pagrindinės ekonominės veiklos rūšies kodas (-ai)) įdarbinti užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė) pagal darbo sutartį arba darbo keliems darbdaviams sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, o įdarbinant Aprašo 4.2 papunktyje nurodytą užsienietį – laikotarpiui iki nacionalinės vizos galiojimo pabaigos, įdarbinant užsienietį, įgijusį teisę dirbti, – laikotarpiui iki užsieniečio registracijos pažymėjimo, patvirtinančio jo teisę dirbti, galiojimo pabaigos;

8.3. darbdavio informacija apie ketinančio dirbti užsieniečio:

8.3.1. turimą kvalifikaciją (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas), susijusią su atliktinu darbu, arba

8.3.2. turimą ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį per pastaruosius 3 metus, susijusią su atliktinu darbu:

8.3.2.1. jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo dirbdamas pagal darbo sutartį: užsieniečio darbo pagal darbdavio nurodytą profesiją laikotarpis, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirtį, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;

8.3.2.2. jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo užsiimdamas savarankiška veikla: užsieniečio savarankiškos veiklos pavadinimas, laikotarpis, leidimo ar kito dokumento, leidžiančio fiziniam asmeniui užsiimti savarankiška veikla, data ir numeris, jį išdavusios institucijos pavadinimas; paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutarčių, įrodančių darbo patirtį ir trukmę vykdant savarankišką veiklą, datos ir numeriai, jeigu tokios sutartys buvo sudarytos, arba

8.3.3. numatomą užsieniečiui mokėti mėnesinį darbo užmokestį, kuris yra ne mažesnis negu paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis BDU dydis;

8.4. jeigu Aprašo 4.2 papunktyje nurodytas užsienietis ar užsienietis, įgijęs teisę dirbti, neturi kvalifikacijos ir (ar) darbo patirties, – informacija apie šio užsieniečio atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, darbdavio keliamiems konkrečiam darbui atlikti, pareigoms eiti.

9. Įmonė arba fizinis asmuo Lietuvos Respublikoje, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti (toliau – įmonė ar fizinis asmuo, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti), Užimtumo tarnybai pateikia Prašymą (Aprašo 2 priedas) ir šiuos dokumentus:

9.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

9.2. patvirtintą paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutarties, sudarytos tarp įmonės ar fizinio asmens, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, ir užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigtos įmonės, kurioje komandiruojamas užsienietis dirba pagal neterminuotą darbo sutartį (toliau – siunčiančioji įmonė), kopiją. Kartu su esminėmis sąlygomis paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutartyje turi būti įtvirtintos sąlygos, užtikrinančios Darbo kodekso 108 straipsnyje nustatytas komandiruojamų darbuotojų garantijas, nurodant komandiruotės Lietuvos Respublikoje metu darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydį ir darbo laiką;

9.3. patvirtintą užsieniečio darbo sutarties siunčiančiojoje įmonėje kopiją;

9.4. užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius užsienietis buvo įdarbintas siunčiančiojoje įmonėje ir apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje (Prašymą teikiant elektroniniu paštu, teikiama dokumento kopija; Prašymą teikiant paštu, teikiamas dokumento originalas arba patvirtinta jo kopija), ir siunčiančiosios įmonės įsipareigojimą, kad komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu jis lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data ir įsipareigojimas dėl socialinio draudimo). Jei užsienio valstybės kompetentinga institucija neteikia dokumento apie konkretaus asmens socialinį draustumą, pateikiama tai patvirtinanti informacija ir siunčiančiosios įmonės pažyma, kad užsienietis per paskutinį pusmetį ne mažiau kaip 3 mėnesius buvo draudžiamas socialiniu draudimu (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data ir patvirtinimas dėl socialinio draudimo) (Prašymą teikiant elektroniniu paštu, teikiamos dokumentų kopijos; Prašymą teikiant paštu, teikiami dokumentų originalai arba patvirtintos jų kopijos);

9.5. siunčiančiosios įmonės informaciją apie užsieniečio:

9.5.1. turimą kvalifikaciją (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas), susijusią su atliktinu darbu, arba

9.5.2. ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį per pastaruosius 3 metus, susijusią su atliktinu darbu:

9.5.2.1. jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo dirbdamas pagal darbo sutartį: užsieniečio darbo pagal darbdavio nurodytą profesiją laikotarpis, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirtį, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;

9.5.2.2. jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo užsiimdamas savarankiška veikla: užsieniečio savarankiškos veiklos pavadinimas, laikotarpis, leidimo ar kito dokumento, leidžiančio fiziniam asmeniui užsiimti savarankiška veikla, data ir numeris, jį išdavusios institucijos pavadinimas; paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutarčių, įrodančių darbo patirtį ir trukmę vykdant savarankišką veiklą, datos ir numeriai, jeigu tokios sutartys buvo sudarytos.

10. Aprašo 8 ar 9 punkte nurodytus dokumentus darbdavys arba įmonė ar fizinis asmuo, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, pateikia Užimtumo tarnybai elektroniniu paštu (pasirašytus darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens arba įmonės ar fizinio asmens, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, vadovo ar jos (jo) įgalioto asmens (ar fizinio asmens) elektroniniu parašu) arba paštu (pasirašytus nurodytų asmenų parašais).

11. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Aprašo 10 punkte nurodytų asmenų parašais (išskyrus dokumentų kopijas, teikiamas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudais, jei antspaudą jie privalo turėti. Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

12. Prašymas išduoti leidimą dirbti užsieniečiui nepriimamas nagrinėti, jei:

12.1. užsienietis neatitinka Aprašo 4 punkte nurodytų sąlygų ar jei Aprašas jam netaikomas; 

12.2. užsienietis turi galiojantį leidimą dirbti kitoje įmonėje;

12.3. pateikti ne visi Aprašo 8 ar 9 punkte nurodyti dokumentai.

13. Už leidimo dirbti išdavimą, prireikus jo dublikato išdavimą, leidimo dirbti galiojimo pratęsimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys arba įmonė ar fizinis asmuo, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, sumoka iki Prašymo pateikimo Užimtumo tarnybai dienos (prie Prašymo pridedama mokėjimo pavedimo arba kvito, kuriame nurodyta gavėjas, gavėjo sąskaitos numeris, įmokos kodas, sumokėta suma, mokėjimo paskirtis (už leidimą dirbti), užsieniečio vardas ir pavardė, mokėtojo pavadinimas (jei moka fizinis asmuo, – vardas ir pavardė), kopija). Jeigu darbdavys arba įmonė ar fizinis asmuo, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, pateikė prašymą nutraukti leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo procedūrą, valstybės rinkliava grąžinama vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

14. Darbdavio arba įmonės ar fizinio asmens, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, prašymu išduodama Užimtumo tarnybos nustatytos formos dokumentų gavimo pažyma, kurioje nurodomas darbdavio ar įmonės pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, prašymo gavimo Užimtumo tarnyboje data.

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIŲ ĮVERTINIMAS IR LEIDIMO DIRBTI IŠDAVIMAS

 

15. Priėmęs Aprašo 8 ar 9 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), patikrina:

15.1. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) interneto svetainėje – ar neišnaudota kvota, jei užsieniečio profesija įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;

15.2. Juridinių asmenų registre – ar darbdavys (darbdaviai, kai su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį) arba įmonė, į kurią užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas ar atstovybė, įsteigti Lietuvos Respublikoje;

15.3. Lietuvos Respublikos gyventojų registre – ar fizinis asmuo, pas kurį užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, yra Lietuvos Respublikos gyventojas, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje (tikrinama pagal fizinio asmens vardą, pavardę, gimimo datą);

15.4. ar užsieniečiui pagal Vizų režimo reglamentą taikomas bevizis režimas,

15.5. Užsieniečių registre – ar Aprašo 4.2 papunktyje nurodyto užsieniečio turima nacionalinė viza, užsieniečio, įgijusio teisę dirbti, turimas užsieniečio registracijos pažymėjimas, patvirtinantis jo teisę dirbti, atitinka informaciją Užsieniečių registre;

15.6. ar nėra įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 4–6 ar 9 punkte nustatytų atsisakymo išduoti leidimą dirbti pagrindų (tikrinant, ar nėra pagrindų pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 4 punktą, duomenys gaunami iš Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija); tikrinant, ar nėra pagrindų pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktus, duomenys gaunami iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; tikrinant, ar nėra pagrindų pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktus, duomenys gaunami iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba). Jei su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 4–6 ar 9 punkte nustatyti pagrindai vertinami dėl visų darbdavių.

16. Priėmęs Aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas įvertina užsieniečio atitiktį Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikių nustatymo kriterijams pagal Aprašo 7.1, 7.2, 7.3 papunkčius, patikrindamas, ar:

16.1. užsieniečio turima kvalifikacija yra tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 7.1 papunktyje, užimti ir darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį, vykdyti ir ar atitinka 7.3 papunktyje nurodytą darbo užmokesčio sąlygą, arba

16.2. užsieniečio darbo patirtis yra tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 7.1 papunktyje, užimti ir darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį, vykdyti ir ar atitinka 7.3 papunktyje nurodytą darbo užmokesčio sąlygą, arba

16.3. užsieniečiui numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis BDU dydis ir ar jis atitinka 7.3 papunktyje nurodytą darbo užmokesčio sąlygą;

16.4. jeigu Aprašo 4.2 papunktyje nurodytas užsienietis arba užsienietis, įgijęs teisę dirbti, neturi kvalifikacijos arba darbo patirties, ar:

16.4.1. užsieniečiui keliami kvalifikacijos arba darbo patirties reikalavimai, susiję su atliktinu darbu, atitinka darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 7.1 papunktyje, užimti ir darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime, vykdyti keliamus reikalavimus bei Aprašo 7.3 papunktyje nurodytą darbo užmokesčio sąlygą, arba

16.4.2. numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis, susijęs su atliktinu darbu, atitinka darbo užmokestį, nustatytą darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, bei Aprašo 7.3 papunktyje nurodytą darbo užmokesčio sąlygą.

17. Priėmęs Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas įvertina užsieniečio atitiktį Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikių nustatymo kriterijams pagal Aprašo 7.4 papunktį: ar užsieniečio kvalifikacija arba darbo patirtis, nurodyta Aprašo 9.5 papunktyje, tinkama Aprašo 9.2 papunktyje nurodytoje paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutartyje nustatytiems darbams atlikti ar paslaugoms teikti.

18. Užimtumo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, įvertinęs, ar nėra įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalyje nustatytų atsisakymo išduoti leidimą dirbti pagrindų, Aprašo 16 ar 17 punkte nustatyta tvarka – užsieniečio darbo atitiktį Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, per 7 darbo dienas nuo Aprašo 8 ar 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo Užimtumo tarnyboje dienos priima sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą dirbti užsieniečiui.

19. Darbdavys arba įmonė ar fizinis asmuo, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, per 3 darbo dienas elektroniniu paštu (jei nenurodytas elektroninio pašto adresas, pranešimas išsiunčiamas paštu) informuojami apie Aprašo 18 punkte nurodyto termino sustabdymą, nurodant jo sustabdymo priežastį ir datą, iki kurios terminas sustabdytas, jei:

19.1. darbdavys arba bent vienas iš darbdavių neatitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyto reikalavimo;

19.2. nesilaikoma Aprašo 11 punkte nustatytų reikalavimų;

19.3. kyla įtarimų, kad pateikta informacija apie užsieniečio kvalifikaciją arba darbo patirtį nėra teisinga ar užsieniečio kvalifikacija, susijusi su atliktinu darbu, arba darbo patirtis, susijusi su atliktinu darbu, neatitinka nurodytai darbo vietai užimti nustatytų reikalavimų;

19.4. kyla įtarimų, kad kartu su Prašymu pateiktas dokumentas (-ai) yra suklastotas (-i) ar informacija jame (juose) nėra teisinga, taip pat jei įtariama veikla, susijusi su nelegaliu ar nedeklaruotu darbu, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme.

20. Užimtumo tarnybos darbuotojas paprašo kompetentingos institucijos Aprašo 19.1 ar 19.4 papunktyje nurodytais atvejais pateikti patikslintą informaciją (duomenys gaunami duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka, o jeigu tokia nesudaryta, raštu kreipiantis į kompetentingą instituciją ir nurodant darbdavio juridinio asmens pavadinimą ir kodą arba fizinio asmens vardą, pavardę, gimimo datą, prašomų duomenų gavimo pagrindą, jų naudojimo tikslą, pateikimo būdą ir duomenų apimtį), o darbdavio arba įmonės ar fizinio asmens, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, – Aprašo 19.2 papunktyje nurodytu atveju ištaisyti trūkumus ar Aprašo 19.3 papunktyje nurodytu atveju pateikti užsieniečio kvalifikaciją, susijusią su atliktinu darbu, arba darbo patirtį, susijusią su atliktinu darbu, patvirtinančius dokumentus arba šių dokumentų kopijas (Užimtumo tarnyba kiekvienu atveju nurodo konkrečiai) per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos.

21. Sprendimas išduoti leidimą dirbti, atsisakyti išduoti leidimą dirbti, pratęsti leidimo dirbti galiojimą, atsisakyti pratęsti leidimo dirbti galiojimą, panaikinti leidimą dirbti, prireikus išduoti dublikatą įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo įsakymu. Įsakymų, kuriais įforminami šiame punkte nurodyti sprendimai, formas tvirtina Užimtumo tarnybos direktorius.

22. Leidime dirbti nurodoma: užsieniečio vardas, pavardė, pilietybė, gimimo data, kvalifikacija arba darbo patirtis (kvalifikacija ar darbo patirtis nenurodoma, jeigu užsieniečiui numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis BDU dydis), leidimo dirbti galiojimas, mėnesinis darbo užmokestis darbo sutarties arba darbo sutarties keliems darbdaviams galiojimo laikotarpiu, darbo vieta (įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas ir kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas; filialo ar atstovybės, struktūrinio padalinio pavadinimas; jei darbdavys yra fizinis asmuo ar jei užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti pas fizinį asmenį, – jo vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas) ir užsieniečio darbo funkcija (profesija, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių).

23. Užimtumo tarnyba, naudodamasi savo informacine sistema, per 3 darbo dienas informuoja Migracijos departamentą apie išduotą leidimą dirbti arba apie atsisakymą jį išduoti, o darbdaviui arba įmonei ar fiziniam asmeniui, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, elektroniniu paštu išsiunčia leidimo dirbti arba sprendimo atsisakyti išduoti leidimą dirbti kopiją arba šiame Aprašo punkte nurodytus dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu.

24. Darbdaviui arba įmonei ar fiziniam asmeniui, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, pateikus prašymą nutraukti leidimo dirbti išdavimo procedūrą, procedūra nutraukiama, o paštu pateikti dokumentų originalai grąžinami juos pateikusiam asmeniui.

25. Praradus leidimą dirbti, prireikus Užimtumo tarnybai pateikiamas rašytinis prašymas išduoti leidimo dirbti dublikatą (nurodoma darbdavio ar įmonės, į kurią užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, pavadinimas; jei darbdavys yra fizinis asmuo ar jei užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti pas fizinį asmenį– fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė). Leidimo dirbti dublikatas išduodamas per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

26. Užsienietis vienu metu gali turėti vieną leidimą dirbti.

 

V SKYRIUS

LEIDIMO DIRBTI GALIOJIMAS IR GALIOJIMO PRATĘSIMAS

 

27. Užsieniečiui leidimas dirbti išduodamas darbo ir jo teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.

28. Leidimo dirbti galiojimas gali būti pratęstas, jeigu leidimas dirbti buvo išduotas trumpesniam, nei Aprašo 27 punkte nurodyta, laikotarpiui.

29. Siekiant pratęsti leidimo dirbti galiojimą, likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki jo galiojimo pabaigos, Užimtumo tarnybai elektroniniu paštu arba paštu pateikiamas prašymas pratęsti leidimo dirbti galiojimą (teikiant elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) arba įmonės ar fizinio asmens, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, ar jų įgalioto asmens elektroniniu parašu, o teikiant paštu – nurodytų asmenų parašais) (Aprašo 3 priedas) ir užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija. Prašymo pateikimo terminas netaikomas, jei pratęsiamas Aprašo 4.2 ar 4.3 papunktyje nurodytam užsieniečiui išduoto leidimo dirbti galiojimas.

30. Priėmęs Aprašo 29 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas patikrina, ar tenkinama Aprašo 27 punkte nurodyta sąlyga ir ar nėra įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 3–9 punktuose nustatytų atsisakymo išduoti leidimą dirbti pagrindų (duomenys gaunami iš Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).

31. Užimtumo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas per 5 darbo dienas nuo Aprašo 30 punkte nurodytos informacijos gavimo Užimtumo tarnyboje dienos priima sprendimą pratęsti leidimo dirbti galiojimą arba atsisakyti pratęsti jo galiojimą.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMO DIRBTI PANAIKINIMAS

 

32. Užimtumo tarnyba leidimą dirbti panaikina įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais per 5 darbo dienas nuo duomenų gavimo dienos.

33. Apie leidimo dirbti panaikinimą Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas nuo jo panaikinimo dienos, naudodamasi savo informacine sistema, informuoja Migracijos departamentą ir darbdavį arba įmonę ar fizinį asmenį, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, o jei dėl leidimo dirbti panaikinimo kreipiasi pats užsienietis, ‒ ir užsienietį, elektroniniu paštu jam išsiųsdama įsakymą, pasirašytą elektroniniu parašu, arba jo išrašą.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ PATEIKIMAS

 

34. Darbdavys duomenis apie įdarbintą užsienietį, darbo sutarties su užsieniečiu, turinčiu leidimą dirbti, nutraukimą pateikia Užimtumo tarnybai per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą, skirtą elektroniniams socialinio draudimo pranešimams ir elektroniniams prašymams teikti, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka. 

35. Įmonė arba fizinis asmuo, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti, duomenis apie komandiruotą į Lietuvos Respubliką užsienietį, nutrūkusius užsieniečio darbo santykius su siunčiančiąja įmone, atlikus darbus (suteikus paslaugas) anksčiau, nei numatyta paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutartyje, pateikia Valstybinei darbo inspekcijai per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą, skirtą elektroniniams socialinio draudimo pranešimams ir elektroniniams prašymams teikti, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.   

36. Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas nuo leidimo dirbti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytam užsieniečiui išdavimo dienos, naudodamasi savo informacine sistema, informuoja Valstybinę darbo inspekciją apie šiam užsieniečiui išduotą leidimą dirbti ir įmonę, į kurią užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti (nurodoma įmonės pavadinimas, kodas, siunčiančiosios įmonės pavadinimas, kodas, valstybė, užsieniečio vardas, pavardė, užsieniečiui išduoto leidimo dirbti numeris, data, galiojimo laikas), arba fizinį asmenį, pas kurį užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti (nurodoma fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, siunčiančiosios įmonės pavadinimas, kodas, valstybė, užsieniečio vardas, pavardė, užsieniečiui išduoto leidimo dirbti numeris, data, galiojimo laikas).

37. Užimtumo tarnyba gauna informaciją apie užsieniečiams išduotas nacionalines vizas, užsieniečių registracijos pažymėjimus, patvirtinančius teisę dirbti, iš Migracijos departamento duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

38. Darbdaviai informuoja Užimtumo tarnybą apie neįdarbintą užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, išduoto leidimo dirbti data ir numeris) ir prašo panaikinti leidimą dirbti per 7 kalendorines dienas nuo nacionalinės vizos išdavimo dienos, kitais atvejais – nuo leidimo dirbti išdavimo dienos.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Darbo sutartis (terminuota, neterminuota ar darbo keliems darbdaviams) su užsieniečiu sudaroma raštu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba.

40. Užsienietis gali dirbti tik pas darbdavį, kuris įsipareigojo jį įdarbinti ir yra nurodytas leidime dirbti, atlikti darbo funkcijas arba eiti pareigas, nurodytas leidime dirbti, išskyrus atvejus, kai su užsieniečiu buvo sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, atitinkanti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

41. Užsieniečio darbo laikotarpis negali viršyti užsieniečio teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpio. 

42. Dokumentai saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi, nustatyta tvarka

______________________________________________

 

 

part_c310227fc2af45aca8c8a7fc49e1ec42_end


 

Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje

užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui pagal darbo sutartį forma)

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data,

___________________________________________________________________________

veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

__________________ Nr. _______________

(data)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

UŽSIENIEČIUI PAGAL DARBO SUTARTĮ

 

Užsienietis

VARDAS

 

PAVARDĖ

 

Gimimo data

__ __ __ __-__ __-__ __ (metai-mėnuo-diena)

Lytis

mot. / vyr. 

Pilietybė

 

 

Kelionės dokumentas

 

Nr. __________, galioja iki  ________________

(nurodyti vieną):

□ Lietuvos Respublikos išduota nacionalinė viza

Teisėtas buvimas Lietuvos Respublikoje ne ilgiau negu 90 d. per bet kurį 180 d. laikotarpį

□ bevizis

□ Šengeno viza

□ Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelė

□ kitos Šengeno valstybės leidimas gyventi

□ kitos Šengeno valstybės nacionalinė viza

□ Lietuvos Respublikos užsieniečio registracijos pažymėjimas, patvirtinantis jo teisę dirbti

 

 

Nr. __________, galioja iki  ________________ 

 

 

nuo ___________________________________

Nr. __________, galioja iki ________________

Nr. __________, galioja iki ________________

Nr. __________, galioja iki ________________

Nr. __________, galioja iki ________________

Nr. __________, galioja iki ________________         

Kvalifikacija arba darbo patirtis, arba numatomas mokėti darbo užmokestis (nurodyti vieną)

□ Kvalifikacija, susijusi su atliktinu darbu

(diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas)

 

□ 1 metų darbo patirtis per pastaruosius 3 metus, susijusi su atliktinu darbu:

a) jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo dirbdamas pagal darbo sutartį: užsieniečio darbo pagal darbdavio nurodytą profesiją laikotarpis, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirtį, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas;

b) jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo užsiimdamas savarankiška veikla: užsieniečio savarankiškos veiklos pavadinimas, laikotarpis, leidimo ar kito dokumento, leidžiančio fiziniam asmeniui užsiimti savarankiška veikla, data ir numeris, jį išdavusios institucijos pavadinimas; paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutarčių, įrodančių darbo patirtį ir trukmę vykdant savarankišką veiklą, datos ir numeriai, jeigu tokios sutartys buvo sudarytos

 

□ numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis, ne mažesnis negu Lietuvos statistikos departamento paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) dydis (Eur)

 

Darbdavys

Įmonė, įstaiga, organizacija (pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

Fizinis asmuo: Lietuvos Respublikos gyventojas, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje (vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Pirmasis darbdavys ir kiti darbdaviai, jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 96–99 straipsnius (įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Registruota laisva darbo vieta (registracijos data, pavadinimas, kvalifikacijos reikalavimai arba darbo patirties reikalavimai, arba numatomas mokėti ne mažesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis)

 

Numatomas darbo sutarties laikotarpis

(ne trumpesnis nei 6 mėn.),

mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

 

nuo ________________iki__________________

___________

Numatoma darbo funkcija (profesija, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių )

 

Kita informacija (jei nurodoma užsieniečio kvalifikacija arba darbo patirtis): jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui, nurodyti jų vidutinio darbo užmokesčio dydį (Eur)

 

 

 

Leidimą dirbti išduoti nuo __ __ __ __-__ __-__ __ iki __ __ __ __-__ __-__ __ .

 

Žinau, kad prireikus turėsiu:

- pasirūpinti, kad užsienietis jo buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu turėtų atitinkamai Vizų kodekse arba Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytus reikalavimus atitinkantį sveikatos draudimą;

- atlyginti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 131 straipsnio 3 dalyje nurodytas valstybės išlaidas bei valstybės išlaidas, patirtas dėl užsieniečio sveikatos priežiūros;

- padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas

(įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 41 str.; 131 str. 1 d. 2, 4 p., 3 d.)

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus, jų lapų skaičių)

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

part_17dacd370c4e4b628b9cef6fe1f8fd48_end


 

Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, komandiruojamam laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, forma)

___________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas,

telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

__________________ Nr. ________________

(data)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIUI,

KOMANDIRUOJAMAM LAIKINAI DIRBTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

 

Užsienietis

VARDAS

 

PAVARDĖ

 

Gimimo data

__ __ __ __-__ __-__ __ (metai-mėnuo-diena)

Lytis

mot. / vyr. 

Pilietybė

 

Kelionės dokumentas

________ Nr. _________, išduotas ________________, galioja iki ____________________________________

Komandiruojamas laikinai dirbti iš (užsienio valstybės pavadinimas)

 

Užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigta įmonė, kurioje komandiruojamas užsienietis dirba pagal neterminuotą darbo sutartį (pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Kvalifikacija arba darbo patirtis (nurodyti vieną)

□ Kvalifikacija (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas)

 

□ 1 metų darbo patirtis per pastaruosius 3 metus:

a) jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo dirbdamas pagal darbo sutartį:

užsieniečio darbo pagal darbdavio nurodytą profesiją laikotarpis, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirtį, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas;

b) jeigu užsienietis darbo patirtį įgijo užsiimdamas savarankiška veikla:

užsieniečio savarankiškos veiklos pavadinimas, laikotarpis, leidimo ar kito dokumento, leidžiančio fiziniam asmeniui užsiimti savarankiška veikla, data ir numeris, jį išdavusios institucijos pavadinimas; paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutarčių, įrodančių darbo patirtį ir trukmę vykdant savarankišką veiklą, datos ir numeriai, jeigu tokios sutartys buvo sudarytos

 

Įmonė arba fizinis asmuo Lietuvos Respublikoje, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruojamas laikinai dirbti

Įmonė (pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

Fizinis asmuo: Lietuvos Respublikos gyventojas, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje (vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Numatoma darbo funkcija (profesija, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių )

 

 

Leidimą dirbti išduoti nuo __ __ __ __-__ __-__ __ iki __ __ __ __-__ __-__ __ .

 

Žinau, kad prireikus turėsiu:

- pasirūpinti, kad užsienietis jo buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu turėtų atitinkamai Vizų kodekse arba Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytus reikalavimus atitinkantį sveikatos draudimą;

- atlyginti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 131 straipsnio 3 dalyje nurodytas valstybės išlaidas bei valstybės išlaidas, patirtas dėl užsieniečio sveikatos priežiūros;

- padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas

(įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 41 str.; 131 str. 1 d. 2, 4 p., 3 d.)

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus, jų lapų skaičių)

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

part_4438627ce62f4a0fa09ab28837c84322_end


 

Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje

užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymo pratęsti leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje galiojimą forma)

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data,

__________________________________________________________________________________________

veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

_________________ Nr. _______________

(data)

 

PRAŠYMAS

PRATĘSTI LEIDIMO DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJIMĄ

 

Užsienietis

VARDAS

 

PAVARDĖ

 

Gimimo data

__ __ __ __-__ __-__ __ (metai-mėnuo-diena)

Lytis

mot. / vyr.

Pilietybė

 

Išduotas leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje Nr. __________, data __ __ __ __-__ __-__ __

Pratęsti leidimo dirbti galiojimą              nuo __ __ __ __-__ __-__ __ iki __ __ __ __-__ __-__ __

Pratęsimo priežastis

 

Darbdavys, įmonė arba fizinis asmuo Lietuvos Respublikoje, į kurią (pas kurį) užsienietis komandiruotas laikinai dirbti  

Įmonė (pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

Fizinis asmuo: Lietuvos Respublikos gyventojas, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje (vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

Numatomas darbo laikotarpis

nuo ________________iki___________________

Numatoma darbo funkcija (profesija, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių )

 

Numatomas mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

______________

 

Žinau, kad prireikus turėsiu:

- pasirūpinti, kad užsienietis jo buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu turėtų atitinkamai Vizų kodekse arba Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytus reikalavimus atitinkantį sveikatos draudimą;

- atlyginti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 131 straipsnio 3 dalyje nurodytas valstybės išlaidas bei valstybės išlaidas, patirtas dėl užsieniečio sveikatos priežiūros;

- padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas

(įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 41 str.; 131 str. 1 d. 2, 4 p., 3 d.)

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus, jų lapų skaičių)

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

part_4d70b61b4c724d4c8c866e2aa4585803_end