LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1316 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 28 d. Nr. XII-2496

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Papildyti 4 straipsnį 6 dalimi:

6. Priimant į seniūno pareigas šio Įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek priėmimo į seniūno pareigas sąlygų nenumato Vietos savivaldos įstatymas.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė