LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO
NR. V-603 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“
09.3.1-ESFA-V-709 PRIEMONĖS „STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 27 d. Nr. V-94

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 91.1 ir 4281 papunkčiais, ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. rugsėjo 25 d. raštą Nr.(24.37E)-6K-1904977 „Dėl Netinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų apmokėjimo iš valstybės biudžeto lėšų“,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. V-603 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas):

1. Pakeičiu įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.1-ESFA-V-709 PRIEMONĖS „STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą:

2.1.Pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-603“.

2.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija).“.

2.3. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

 

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti.

 

 

 

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkama finansuoti.

 

Projekto veiklas vykdančių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir  sporto ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant „Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą“.

 

Projekto veiklas vykdančio aukštųjų mokyklų personalo darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojamos taikant Aukštųjų mokyklų personalo, vykdančio projektą, darbo užmokesčio išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje nurodyti įkainiai taikomi kai mokymuose pagal Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas dalyvauja viešojo valdymo institucijų, kaip jos apibrėžtos ataskaitoje, darbuotojai.

 

Projekto veiklose dalyvaujančių privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojamos taikant Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant  „Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitą“.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Projekto veikloms vykdyti (vykdančiojo personalo komandiruotės, dalyvių kelionės ir komandiruotės) reikalingos transporto (toliau – transporto) Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos užsienio kelionių ir komandiruočių išlaidos apmokamos taikant Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą.

 

Šioje ataskaitoje nurodyti fiksuotieji įkainiai netaikomi studentams, kurie dalyvauja Aprašo 10.2 papunktyje nurodytose veiklose, ir asmenims, kurie dalyvauja tarptautinėse parodose pagal Aprašo 10.3 papunktyje numatytą veiklą.

 

Projekto veikloms pagal Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose numatytas veiklas vykdyti reikalingos atvykstančių iš užsienio asmenų atvykimo į Lietuvą ir atgal kelionės išlaidos, apgyvendinimo bei pragyvenimo Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant „Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą“.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos renginio organizavimo išlaidos apmokamos taikant Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Pagal Aprašo 10.1 papunktyje numatytą veiklą projekto veikloms vykdyti reikalingos norminės studijų kainos apmokamos vadovaujantis iki kiekvienų metų sausio 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu tvirtinamomis studentų, priimamų į aukštąsias mokyklas, norminėmis studijų kainomis. 

 

Pagal Aprašo 10.1 papunktyje numatytą veiklą projekto veikloms vykdyti reikalingos stipendijos studentams, atvykstantiems studijuoti lituanistinių ir (ar) baltistikos studijų programų, apmokamos taikant Studentų, atvykstančių studijuoti lituanistinių ir (ar) baltistikos studijų programų, stipendijos fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitą“.

 

Pagal Aprašo 10.2 papunktyje numatytą veiklą projekto veikloms vykdyti reikalingos studentų, vykstančių studijuoti ar atlikti praktiką į užsienio valstybes, stipendijos apmokamos taikant Studentų, vykstančių studijuoti ar atlikti praktiką į užsienio valstybes, stipendijų ir kelionių fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą“.

 

Studentų, dalyvaujančių veiklose pagal Aprašo 10.2 papunktį, kelionių išlaidos galimos tik pagal studentų, vykstančių studijuoti ar atlikti praktiką į užsienio valstybes, stipendijų ir kelionių fiksuotųjų įkainių nustatymo pagrindimą.

 

Pagal Aprašo 10.3 papunktyje numatytą veiklą dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse išlaidos apmokamos taikant Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą“ ir pagal joje nustatytas valstybių grupes. Vykdančiojo personalo darbo užmokestis nėra tinkamos išlaidos pagal šioje ataskaitoje nurodytus fiksuotuosius įkainius, todėl dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidos apmokamos naudojant šiuos fiksuotuosius dydžius:

 

1 valstybių grupė – 9 788,00 (devyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 00 ct) – suma be pridėtinės vertės mokesčio; 11 542,00 (vienuolika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt du eurai 00 ct) – suma su pridėtinės vertės mokesčiu;

 

2 valstybių grupė – 10 147,00 (dešimt tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt septyni eurai 00 ct) – suma be pridėtinės vertės mokesčio; 11 901,00 (vienuolika tūkstančių devyni šimtai vienas euras 00 ct) – suma su pridėtinės vertės mokesčiu;

 

3 valstybių grupė – 10 859,00 (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni eurai 00 ct) – suma be suma be pridėtinės vertės mokesčio; 12 613,00 (dvylika tūkstančių šeši šimtai trylika eurų 00 ct) – suma su pridėtinės vertės mokesčiu.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčius.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkama finansuoti.

 

Netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.“.

2.4. Papildau 341 punktu:

341. Tais atvejais, kai darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant Aprašo 34 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius, su šių darbuotojų darbo užmokesčiu susijusios ir realiai patirtos išlaidos (draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokos už darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ne visą darbo laiką ir nepatenkančius į teisės aktuose numatytas išimtis, išeitinės išmokos), kurių neapima Aprašo 34 punkte nurodytieji fiksuotieji įkainiai, apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.“.

2.5. Papildau 342 punktu:

342. Vadovaujančiajai arba audito institucijai nustačius, kad supaprastintai apmokamų išlaidų dydis ar jo taikymo sąlygos buvo netinkamai nustatyti (tais atvejais, kai dydis turėjo būti mažesnis arba kitaip taikomas), patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos turi būti taikomi jau įgyvendinamų projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                           Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA                                        

Europos socialinio fondo agentūros

2019 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. SB-2019-00855