VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS 2022 METŲ VARTOJIMO GINČO NAGRINĖJIMO IŠLAIDŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 2 d. Nr. 1-39

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 4 dalies 3 punktu, Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-382 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“, 43.3, 431.2 papunkčiais ir 432 punktu bei  atsižvelgdama į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus  2022 m. sausio 19  d. įsakymą Nr. 1-20 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patirtų ginčo nagrinėjimo išlaidų dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1.    T v i r t i n u Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2022 metų ginčo nagrinėjimo išlaidų dydį – 96,40 Eur.

2.    N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1 punkte nurodytas dydis taikomas apskaičiuojant pardavėjo, paslaugų teikėjo atlygintinų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patirtų ginčo nagrinėjimo išlaidų sumą, kai nagrinėjant vartojimo ginčą buvo atlikta prekės ar paslaugos teikimo rezultato, dėl kurių nagrinėjamas vartojimo ginčas, apžiūra;

2.2. žodinio vartojimo ginčo nagrinėjimo posėdžio veiksmų atlikimo vidutinės sąnaudos 2022 metais nenustatomos.

3.   P a v e d u  įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo prekių, Nuotolinės prekybos, Vartojimo paslaugų, Rekreacinių paslaugų ir Vidaus administravimo skyrių vedėjams.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                        Neringa Ulbaitė