LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1487 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. V-2118

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“:

1.   Pakeičiu 1.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1.4. Prie įėjimo į ugdymo įstaigą tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija apie:“.

2.   Papildau 1.11 papunkčiu:

1.11. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Jei nevykstant ugdymo procesui įstaigos patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, turi būti užtikrinama, kad jos būtų išvėdintos ir išvalytos prieš prasidedant ugdymo procesui.“

3. Papildau 3 punktu:

3. Nustatyti, kad savivaldybės administracijos NVSC teikimu / pritarimu priimtas sprendimas dėl laikino visos ar dalies švietimo įstaigos veiklos apribojimo / stabdymo ar ugdymo proceso joje organizavimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, vertinamas kaip infekcijų plitimą ribojantis režimas konkrečioje švietimo įstaigoje ar visose švietimo įstaigose, esančiose sprendimą priėmusios savivaldybės teritorijoje.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras _ valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                         Aurelijus Veryga