LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2017 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR. V-857 „
DĖL ANTIMIKROBINĖMS MEDŽIAGOMS ATSPARIŲ MIKROORGANIZMŲ PLITIMO PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 2017–2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 14 d. Nr. V-1024

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017–2021 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-857 „Dėl Antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Veiksmų planas įgyvendinamas 2017–2021 m. pagal 1 priede pateiktą Antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017–2021 metų veiksmų plano 2017–2019 metų įgyvendinimo priemonių planą, o jo įgyvendinimo vertinimo kriterijų ir jų reikšmių sąrašas pateiktas 2 priede.“

2. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Veiksmų plano 1 priede nurodytas įgyvendinimo priemones vykdančios institucijos kasmet iki vasario 20 d. pateikia Higienos institutui praėjusių metų šių priemonių vykdymo ataskaitą ir nurodo pasiektas Veiksmų plano 2 priede nurodytas vertinimo kriterijų reikšmes. Higienos institutas apibendrintą Veiksmų plano vykdymo ataskaitą iki kovo 20 d. pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai.“

3. Pakeičiu 1 priedą:

3.1. Pakeičiu priedo žymą ir ją išdėstau taip:

„Antimikrobinėms

medžiagoms atsparių

mikroorganizmų plitimo

prevencijos ir kontrolės 2017–2021

metų veiksmų plano

1 priedas“

3.2. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

ANTIMIKROBINĖMS MEDŽIAGOMS ATSPARIŲ MIKROORGANIZMŲ PLITIMO PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 2017–2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2017–2019 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS“

3.3. Pripažįstu netekusiu galios 1.1 papunktį;

3.4. Pripažįstu netekusiu galios 2.7 papunktį;

3.5. Pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.8. Išplėsti ir vykdyti iš žmonių išskirtų antimikrobiniams vaistiniams preparatams atsparių salmonelių (Salmonella spp.) ir kampilobakterijų (Campylobacter spp.) tipavimą pagal ES protokolą „EU protocol for harmonised monitoring of antimicrobial resistance in human Salmonella and Campylobacter isolates“

2017–2019

NVSPL, ULAC“

 

3.6. Pakeičiu 2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.9. Parengti keitimosi salmonelių (Salmonella spp.) ir kampilobakterijų (Campylobacter spp.) antimikrobinio atsparumo stebėsenos duomenimis tarp veterinarijos ir žmonių medicinos sektorių tvarką

2017–2019

NVSPL, ULAC, NVSC, VMVT, NMVRVI“

 

3.7. Pakeičiu 2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.12. Parengti Viršutinių kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų (bakterijų) atsparumo antimikrobiniams vaistiniams preparatams stebėsenos procedūrą ir ją vykdyti

2018–2019

NVSPL, HI, SAM“

 

3.8. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Užtikrinti tinkamą antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimą medicinoje diegiant moksliniais įrodymais pagrįstas priemones

3.1. Parengti Antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose rodiklių sąrašą

2018–2019

SAM, HI, VLK, VU**, LSMU**

3.2. Integruoti Antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose rodiklių sąrašą į Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo

2018–2019

SAM, HI

3.3. Parengti antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo pirminėje ambulatorinėje grandyje kokybės rodiklių sąrašą

2018–2019

SAM, VLK, HI, VVKT, VU**, LSMU**

3.4. Teikti grįžtamąją informaciją gydytojams apie antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimą pagal nustatytus skyrimo kokybės rodiklius

2018–2019

TLK, AMR grupės apskrityse

3.5. Įdiegti gerų darbo rezultatų rodiklį, susijusį su antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimu teikiant vaikams pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, parengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo projektą

2019

VLK, SAM

3.6. Parengti Nacionalines racionalaus antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo rekomendacijas

2017–2019

SAM, LID, LLMD, VU**, LSMU**, HI, VVKT, VULSK, LSMUL KK

3.7. Peržiūrėti teisės aktus, siekiant užtikrinti mikrobiologinių diagnostinių tyrimų prieinamumą visose palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse

2017–2019

SAM, VLK

3.8. Sudaryti rekomendacinio pobūdžio pirmaeilio pasirinkimo ir rezervinių antimikrobinių vaistinių preparatų sąrašus remiantis mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistiniams preparatams epidemiologine situacija Lietuvoje

2017–2019

VVKT, NVSPL, VLK, LID, LLMD, VU**, LSMU**, VULSK, LSMUL KK

3.9. Kreiptis dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašo papildymo siauro veikimo spektro (geriamaisiais vaistais nuo stafilokokų) ar kitais antimikrobiniais vaistiniais preparatais

2017–2019

LID, VULSK, LSMUL KK

3.10. Įvertinti be recepto vaistinėse įsigyjamų antimikrobinių vaistinių preparatų pardavimo apimtis ir teikti siūlymus ekspertų grupei antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti, sudarytai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-752 „Dėl ekspertų grupės antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“

2017–2019

VVKT“

 

3.9. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Mažinti hospitalinių infekcijų dažnį taikant higienos ir infekcijų prevencijos priemones

5.1. Parengti kiekybinių infekcijų prevencijos ir valdymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose rodiklių sąrašą ir jų integravimo į asmens sveikatos priežiūros teisės aktus projektą

2017–2019

SAM, HI, VASPVT

5.2. Parengti stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės ir įrengimo reikalavimų laikymosi klausimyną pagal Lietuvos higienos normą HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir Lietuvos higienos normą HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“

2018

NVSC, SAM

5.3. Parengti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų, teikiančių ambulatorines odontologinės priežiūros (pagalbos) ir / ar burnos priežiūros paslaugas, infekcijų kontrolės ir įrengimo reikalavimų laikymosi klausimyną pagal Lietuvos higienos normą HN 74:2011 „Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-715 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 74:2011 „Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai“ patvirtinimo“

2018

NVSC, SAM

5.4. Parengti rankų higienos, kraujo kateterių, šlapimo kateterių, intubacijos geros praktikos laikymosi stebėsenos klausimynus, kurie infekcijų kontrolės arba ligoninės skyrių personalui padėtų vertinti, analizuoti esamą situaciją, nustačius trūkumus, imtis veiksmų jiems pašalinti

2017–2019

HI, ULAC, NVSC, VU, LSMU*, KU*

5.5 Didinti skiepijimo apimtis (nuo gripo, pneumokokinės infekcijos ir kitų užkrečiamųjų ligų)

2017–2019

ULAC, SAM, NVSC“

5.6. Atlikti Infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo nacionaliniu lygiu įvertinimą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos gaires „Infekcijų prevencijos ir kontrolės programų pagrindinių komponentų gairės nacionaliniu ir sveikatos priežiūros įstaigų lygiu“ (angl. Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the national and acute health care facility level) ir jų diegimo vertinimo priemonę

2019

HI, SAM

5.7. Atlikti stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų Infekcijų kontrolės tarnybų (skyrių ar kitų šias funkcijas atliekančių padalinių) žmogiškųjų išteklių vertinimą

2019

HI, SAM“

 

3.10. Pakeičiu 6.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.5. Organizuoti nacionalinę antimikrobinio atsparumo problemos viešinimo kampaniją

2018–2019

SAM, HI, ULAC, VMVT“

 

3.11. Pakeičiu 6.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.8. Parengti dokumento, nustatančio sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimosi antimikrobiniams vaistiniams preparatams atsparių mikroorganizmų srityje tvarką, projektą

2018–2019

SAM, LSMU**, VU**“

 

3.12. Pripažįstu netekusiu galios 6.12 papunktį;

3.13. Pakeičiu 7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.3. Atlikti antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo vaikams ir suaugusiems ambulatorinėje grandyje analizę

2018–2019

VLK, HI, AMR grupės apskrityse“

 

3.14. Pakeičiu po lentele esančią antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„** Rekomenduojama dalyvauti vykdant Antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017–2021 metų veiksmų plano 2017–2019 metų įgyvendinimo priemonių planą

3.15. Pakeičiu santrumpas ir jas išdėstau taip:

Santrumpos:

 

1. AMR – antimikrobinis atsparumas

2. HI – Higienos institutas

3. KU – Klaipėdos universitetas

4. LID – Lietuvos infektologų draugija

5. LLMD – Lietuvos laboratorinės medicinos draugija

6. LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

7. LSMUL KK – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

8. NMVRVI – Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

9. NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

10. NVSPL – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

11. SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

12. TLK – teritorinės ligonių kasos

13. ULAC – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

14. VASPVT – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

15. VLK – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

16. VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

17. VSB – Visuomenės sveikatos biurai

18. VVKT – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

19. VU – Vilniaus universitetas

20. VULSK – Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Aurelijus Veryga