LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2021 M. RUGPJŪČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 4-896 „DĖL PASKOLŲ INDIVIDUALIŲ GARANTIJŲ TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 7 d. Nr. 4-801

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 4-896 „Dėl Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato garantijų institucijos – uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Bendrovė) individualių garantijų (toliau – Bendrovės garantija) ir pagalbos garantijų už smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų (toliau – SVV subjektas) ir didelių įmonių paskolas teikimo ir įsipareigojimų pagal suteiktas Bendrovės garantijas ir pagalbos garantijas vykdymo sąlygas bei tvarką.“

2. Papildau 2.111 papunkčiu:

2.111. Pagalbos garantija – finansų įstaigai teikiama Bendrovės garantija už paskolos gavėjui, kuris nukentėjo nuo krizės, kilusios dėl Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą, išduodamą naują paskolą, skirtą investicijoms į materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą finansuoti ar apyvartinėms lėšoms papildyti.“

3. Pakeičiu 2.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.16. Prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijasutarties įvykdymo, pasiūlymo galiojimo, avanso grąžinimo ar mokėjimo garantija, kurią iš garantijų kredito linijos bendrovės garantijos gavėjas suteikia paskolos gavėjui.“

4. Pakeičiu 2.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.17. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.“

5. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Pagal Nuostatus suteikiamos Bendrovės garantijos yra de minimis pagalba, kurios teikimui ir skaičiavimui taikomas 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) 2020/972, o pagal Nuostatus suteikiamos pagalbos garantijos yra valstybės pagalba, kurios teikimui taikomos 2022 m. kovo 23 d. Komisijos komunikato Nr. 2022/C 131 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ (toliau – Komunikatas) 1.4, 2.2 ir 3 skirsnių ir 2022 m. birželio 2 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. C(2022) 3742 final „Valstybės pagalba SA.102772 (2022/N) – Lietuva. Individualios garantijos paskoloms ir finansinei nuomai (lizingui)“ nuostatos.“

6. Papildau 17.31 papunkčiu:

17.31. Paskolos gavėjui ir jo naudos gavėjui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojamos paskolos lėšos, nėra taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės), kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury)), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė.“

7. Papildau 17.32 papunkčiu:

17.32. Paskolos gavėjas atitinka minimalių patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama pagal viešai paskelbtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją, skelbiamą interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija.“

8. Pakeičiu 17.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.7. Investicijoms finansuoti skirtos paskolos garantavimo atveju už garantuojamos paskolos lėšas įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas pirminiu įkeitimu yra įkeičiamas garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti. Įkeičiamas turtas jo įkeitimo momentu negali būti perduodamas ir įkeičiamas kitam paskolos gavėjo kreditoriui. Už paskolos lėšas įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas Bendrovės garantijos gavėjo siūlymu ir Bendrovės sutikimu gali būti neįkeičiamas už garantuojamą paskolą, kai Bendrovės garantijos gavėjo vertinimu už paskolos lėšas įsigyjamas turtas yra netinkamas paskolos grąžinimo užtikrinimo būdas dėl jo mažo likvidumo arba kai paskolos gavėjas garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti pasiūlo įkeisti kitą ne mažesnės nei už paskolos lėšas įsigyjamo ilgalaikio materialiojo turto vertės ilgalaikį materialųjį turtą. Ilgalaikio materialiojo turto rinkos ar likvidacinę vertę nustato Bendrovės garantijos gavėjas pagal reglamentuotas savo vidines procedūras.“

9. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Paskolos gavėjo ir (arba) jo dalyvių dalyvavimo finansuojamame projekte nuosava lėšų dalimi reikalavimai:

18.1. jei teikiama investicinė paskola, paskolos gavėjas ir (arba) jo dalyviai į finansuojamą investicinį projektą turi investuoti ne mažiau kaip 20 procentų nuosavų lėšų (neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio) nuo investicinio projekto vertės, o paskolos gavėjo nuosavybės rodiklis po garantuotos paskolos suteikimo pagal paskutinių finansinių metų metinę finansinę ataskaitą ar paskutinę tarpinę finansinę ataskaitą turi būti ne mažesnis kaip 0,1. Jeigu pagal paskutinių finansinių metų metinę finansinę ataskaitą nuosavybės rodiklis po garantuotos paskolos suteikimo yra mažesnis kaip 0,1, o pagal paskutinę tarpinę finansinę ataskaitą yra didesnis kaip 0,1, paskolos gavėjas privalo pateikti Bendrovei nuosavybės struktūros pokyčius pagrindžiančius dokumentus (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus nuosavybės struktūros pokyčius įrodančius dokumentus);

18.2. jei teikiama apyvartinė paskola, laikoma, kad paskolos gavėjas dalyvauja projekto finansavime nuosavomis lėšomis, kai jo nuosavybės rodiklis po garantuotos paskolos suteikimo nėra mažesnis kaip 0,1, skaičiuojant pagal paskutinių finansinių metų metinę finansinę ataskaitą ar paskutinę tarpinę finansinę ataskaitą. Jeigu pagal paskutinių finansinių metų metinę finansinę ataskaitą nuosavybės rodiklis po garantuotos paskolos suteikimo yra mažesnis kaip 0,1, o pagal paskutinę tarpinę finansinę ataskaitą yra didesnis kaip 0,1, paskolos gavėjas privalo pateikti Bendrovei nuosavybės struktūros pokyčius pagrindžiančius dokumentus (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus nuosavybės struktūros pokyčius įrodančius dokumentus).“

10. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Nuostatų 18 punkte nurodytais atvejais skaičiuojant nuosavybės rodiklį, nuosavas kapitalas suprantamas kaip kapitalas, akcijų priedai, perkainojimo rezervai, rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).“

11. Pakeičiu 21 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

21. Nuostatų 18 punkte nurodyti reikalavimai paskolos gavėjui netaikomi, jei tenkinamos visos šios sąlygos:“.

12. Pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.1. jei paskolos gavėjas prašo finansuoti šių sektorių veiklą: finansų ir mokėjimo paslaugų teikimo bei draudimo (veiklos kodai pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinto Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) 64–66 skyrius), spirito distiliavimo, rektifikavimo ir maišymo (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 11.01 klasę), alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 46.34.10 poklasį), ginklų ir šaudmenų gamybos ir (ar) jų specializuotos mažmeninės prekybos (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 25.4 grupę ir 47.78.30 poklasį), tabako gaminių gamybos ir (ar) jų didmeninės prekybos (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 12 skyrių ir 46.35 klasę), azartinių lošimų ar lažybų organizavimo (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių), taip pat Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnyje nurodytose srityse. Jeigu paskolos gavėjas vykdo šiame Nuostatų papunktyje minėtą veiklą ir kitą veiklą, jis turi užtikrinti, kad garantuotos paskolos lėšos nebus naudojamos šiame Nuostatų papunktyje minėtai veiklai finansuoti. Priešingu atveju, tai yra paskolos gavėjui negalint užtikrinti (atskirti), kad garantuotos paskolos lėšos nebus naudojamos ribojamai veiklai finansuoti, garantija neteikiama;“.

13. Pakeičiu 22.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.2.  jei paskolos gavėjo prašoma finansuoti veikla yra nekilnojamojo turto operacijų veikla (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 68.1–68.3 grupę) ir nekilnojamojo turto operacijų sandoriai sudaromi su kitais fiziniais ar juridiniais asmenims, kurie su paskolos gavėju nėra laikomi viena įmone pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalį;“.

14. Pakeičiu 22.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.4.3. statyti, įsigyti, remontuoti ar rekonstruoti nekilnojamąjį turtą siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, o ne naudoti paskolos gavėjo ir (ar) su juo susijusių įmonių, kurios kartu laikytinos viena įmone pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalį, veikloje;“.

15. Pakeičiu 22.4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.4.4. kai didesnė nei 40 procentų paskolos lėšomis įsigyjamo nekilnojamojo turto dalis bus skirta nuomoti  kitiems fiziniams  ar juridiniams asmenims, kurie  su paskolos gavėju nėra traktuojami kaip viena įmonė pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalį. Ribojimas dėl nuomos netaikomas, kai paskolos gavėjas vykdo viešbučių ir (ar) kitas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikimo veiklas (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 55 skyrių) ar nuomoja darbo vietas pagal darbo vietos nuomos sutartis arba užsiima daiktų saugojimo veikla (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 52.1 grupę ir 52.10 klasę);“.

16. Pakeičiu 22.4.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.4.8. perskolinti paskolos lėšas kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims;“.

17. Papildau 22.5 papunkčiu:

22.5. jei paskolos gavėjas nėra pateikęs valstybės įmonei Registrų centrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio už praėjusius finansinius metus, kai tokia prievolė nustatyta pagal jo veiklai taikytinus teisės aktus.“

18. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Garantijų kredito linijos atveju Bendrovės garantijos gavėjas, be Nuostatų 33 punkte nurodytų dokumentų, Bendrovei taip pat turi pateikti garantijos gavėjo reikalavimą įvykdyti finansų įstaigos įsipareigojimus pagal prievolių įvykdymo užtikrinimo garantiją bei dokumentus, patvirtinančius, kad finansų įstaiga sumokėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos gavėjui garantuotą sumą pagal iš garantijų kredito linijos suteiktą prievolių įvykdymo užtikrinimo garantiją.

19. Papildau IV1 skyriumi:

 

IV1 SKYRIUS

REIKALAVIMAI, TAIKOMI PAGALBOS GARANTIJOMS IR BENDROVĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL SUTEIKTAS PAGALBOS GARANTIJAS VYKDYMUI

 

371. Bendrovės teikiamai pagalbos garantijai taikomi Nuostatų I-IV ir V skyriuose nustatyti bendrieji reikalavimai, kiek jie neprieštarauja šiame Nuostatų skyriuje nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

372. Pagalbos garantijos teikimo reikalavimai:

372.1. Paskolos gavėjas turi būti nukentėjęs nuo Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą (toliau – karas) sukeltos krizės. Laikoma, kad paskolos gavėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei:

372.1.1. paskolos gavėjo prekių ar paslaugų importas ar eksportas sutriko dėl karo sukeltos krizės (importo arba eksporto dalis su Ukraina, Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika bendrai sudaro ne mažiau kaip 25 procentus nuo bendros paskolos gavėjo importo arba eksporto (įskaitant ir su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis) dalies nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.). Atitiktis šiame papunktyje nurodytiems reikalavimams vertinama pagal Bendrovės gautus duomenis apie eksporto ir (ar) importo apimtis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir (ar) Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir (ar) paskolos gavėjo pateiktus duomenis apie eksporto ir (ar) importo apimtis (jei paskolos gavėjas nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas); arba

372.1.2. jei paskolos gavėjo sąnaudos kurui, elektrai ir (ar) dujoms sudaro ne mažiau kaip 3 procentus paskolos gavėjo išlaidų. Išlaidų dydis nustatomas vadovaujantis paskolos gavėjo metinių finansinių ataskaitų rinkinio, patvirtinto 2021 m., duomenimis; ir

372.1.3. paskolos gavėjas neturi arba yra nutraukęs prekybinius įsipareigojimus su Rusijos Federacijos ir (ar) Baltarusijos Respublikos fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 30 d. ir ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Bendrovės garantijos gavėjo prašymo suteikti pagalbos garantiją pateikimo Bendrovei dienos;

372.2. teikiant pagalbos garantiją, netaikomi Nuostatų 12–16 punktuose ir 17.6 papunktyje įtvirtinti reikalavimai;

372.3. didžiausia garantuojamos paskolos suma vienam paskolos gavėjui apskaičiuojama vadovaujantis vienu iš šių būdų, atsižvelgiant į tai, kuris yra palankesnis paskolos gavėjui:

372.3.1. paskolos suma negali viršyti 15 procentų paskolos gavėjo vidutinio metinio pardavimo pajamų dydžio, skaičiuojant už 3 (trejus) paskutinius pasibaigusius finansinius metus. Galimas paskolos sumos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenimis; arba

372.3.2. paskolos suma negali viršyti 50 procentų paskolos gavėjo energijos sąnaudų, patirtų per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių iki prašymo suteikti pagalbos garantiją pateikimo mėnesio, sumos. Galimas paskolos sumos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis paskolos gavėjo pateiktais energijos sąnaudų patyrimą pagrindžiančiais dokumentais;

372.4. jei vienam paskolos gavėjui yra suteikiamos ir (ar) suteiktos kelios pagalbos garantijos, bendra pagalbos garantijų suma, atsižvelgiant į suteiktų pagalbos garantijų įsipareigojimų faktinius dydžius (likučius), negali viršyti 10 000 000 Eur (dešimt milijonų eurų) ir Nuostatų 372.3 papunktyje nurodytos didžiausios garantuojamos paskolos sumos vienam paskolos gavėjui;

372.5. pagalbos garantijos trukmė negali viršyti 72 mėnesių. Tuo atveju, kai pagalbos garantija teikiama už paskolą apyvartinėms lėšoms finansuoti, pagalbos garantijos trukmė negali viršyti 36 mėnesių;

372.6. jei pagalbos garantija teikiama už investicinę paskolą, tokiu atveju maksimalus investicinės paskolos grąžinimo atidėjimo terminas negali viršyti 12 mėnesių ir paskolos grąžinimai turi būti atliekami linijiniu būdu.

373. Pagalbos garantija negali būti teikiama, jei paskolos gavėjui ar jo dalyviams taikomos Europos Sąjungos sankcijos reaguojant į karą prieš Ukrainą, kaip nustatyta Komunikato 33 punkte. Informacija apie Europos Sąjungos taikomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai skelbiamos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt/sankcijos.

374. Pagalbos garantija negali būti teikiama, jei paskolos gavėjas prašo finansuoti šių sektorių veiklą: žemės ūkio (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 0.1 skyrių), žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 grupes ir 10.81, 10.82 klases), miškininkystės (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 02 skyrių), taip pat žuvininkystės (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 03.1 ir 10.2 grupes) ir akvakultūros (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 03.2 grupę).

375. Pagal suteikiamą pagalbos garantiją Bendrovės atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 90 procentų (imtinai) suteikiamos paskolos sumos. Kai teikiama paskola nekilnojamajam turtui pirkti, didžiausias Bendrovės atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų (imtinai) suteikiamos paskolos sumos. Pagalbos garantijos suma ir Bendrovės atsakomybės limitas konkrečios paskolos atveju nustatomi atsižvelgiant į Bendrovės garantijos gavėjo prašomą taikyti atsakomybės limitą, garantuojamos paskolos sąlygas, paskolos gavėjo ir jo vykdomo projekto riziką, pagalbos garantijos, kaip paskolos grąžinimo užtikrinimo būdo, poreikį ir kitų paskolos grąžinimo užtikrinimo būdų vertę.

376. Už pagalbos garantijos suteikimą Bendrovei mokamas ne mažesnis kaip Komunikato 47 punkte nustatytas pagalbos garantijos atlyginimas. Pagalbos garantijai taikomą atlyginimo dydį Bendrovė skelbia savo interneto svetainėje www.invega.lt.

377. Pagalbos garantijų atveju Bendrovė Bendrovės garantijos gavėjui garantuoja negrąžintos paskolos nuostolio, atitinkančio Bendrovės atsakomybės limitą, dengimą. Nuostolius dėl neatgautos paskolos sumos proporcingai dengia Bendrovės garantijos gavėjas ir Bendrovė. Paskolos sumai mažėjant, garantuota ir negarantuota neatgautos paskolos suma proporcingai mažėja.

378. Įvykus garantiniam atvejui, Bendrovės garantijos gavėjas įgyja teisę į garantijos išmoką pagal Bendrovės suteiktą pagalbos garantiją tik tada, kai yra įvykdytos visos Bendrovės sprendime dėl pagalbos garantijos suteikimo ir Bendrovės rašytinėje garantijoje (garantijos lakšte) nurodytos pagalbos garantijos suteikimo sąlygos ir kai, realizavus pirmaeilius paskolos grąžinimo užtikrinimo būdus, lieka negrąžinta (nepadengta) garantuotos paskolos dalis. Iš negrąžintos paskolos sumos išieškojimo ar iš pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo būdų realizavimo gautų sumų pirmiausia dengiamos patirtos antstolio išieškojimo išlaidos, palūkanos ir delspinigiai pagal suteiktą paskolą (apskaičiuoti už ne ilgesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį), po to negrąžinta paskola, vėliau – kiti Bendrovės garantijos gavėjo reikalavimai, kurie kyla dėl sumų pagal suteiktą paskolą išieškojimo (patirtos teisinių paslaugų suteikimo išlaidos, įkeisto turto draudimo, turto vertinimo išlaidos). Paskolos gavėjo bankroto atveju pagalbos garantijos gavėjo kreditoriniai reikalavimai dengiami Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ar Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

379. Tos pačios paskolos sumos atžvilgiu pagal Nuostatus teikiamos pagalbos garantijos negali būti sumuojamos su pagalba, teikiama pagal Komunikato 2.3 skirsnį, ir atvirkščiai, arba su pagalba, teikiama pagal Komunikato 2.3 skirsnį, ir atvirkščiai, arba su pagalba, teikiama pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato Nr. 2020/C 91 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais 3.2 arba 3.3 skirsnį. Pagalbos garantijos skirtingoms paskoloms, teikiamoms pagal Nuostatus, gali būti sumuojamos, jei bendra paskolų suma vienam pagalbos gavėjui neviršija Nuostatų 372.3 papunktyje nustatytų didžiausių ribų. Kartu pagalbos gavėjas gali pasinaudoti keliomis Komunikato 2.2 skirsnyje nurodytomis priemonėmis, jeigu bendra paskolų suma vienam pagalbos gavėjui neviršija Nuostatų 372.3 papunktyje nustatytų didžiausių ribų.

3710. Pagalbos garantijos teikiamos iki 2022 m. gruodžio 31 dienos.“

20. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Bendrovė užtikrina su Nuostatų įgyvendinimu ir Bendrovės garantijų suteikimu susijusių dokumentų saugojimą vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio nuostatomis, o su Nuostatų įgyvendinimu ir pagalbos garantijų suteikimu susijusių dokumentų saugojimą – vadovaudamasi Komunikato 56 punkto nuostatomis.

21. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Bendrovė atsakinga už suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registravimą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.“

22. Papildau 411 punktu:

411. Bendrovė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai el. paštu pateikia informaciją apie kiekvieną pagalbos garantiją, viršijančią 100 000 Eur (vieną šimtą tūkstančių eurų) ir suteiktą pagal Komunikatą, per 30 kalendorinių dienų nuo pagalbos garantijos suteikimo dienos. Šią Bendrovės pateiktą informaciją Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija privalo paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency per 12 mėnesių nuo pagalbos garantijos suteikimo dienos.“

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                      Aušrinė Armonaitė