LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBlikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo nr. įv-153 „DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.05.01:2015 „TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. balandžio 5 d. Nr. ĮV-298

Vilnius

 

 

P a k e i č i u paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-153 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ patvirtinimo“, 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Kultūros paveldo objekto valdytojas ar jo įgaliotas asmuo arba tvarkybos darbų užsakovas ar jo įgaliotas asmuo iki tvarkybos darbų priėmimo dienos pateikia Komisijos pirmininkui leidimo vykdyti tvarkybos darbus kopiją, priimamų tvarkybos darbų projektą (jeigu projektas anksčiau nebuvo pateiktas Komisiją sudarančiai institucijai), šių darbų vykdymo žurnalą, atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus apie objekto tvarkomų medinių laikančiųjų konstrukcijų padengimo antipireninėmis medžiagomis kokybę ir kitus su atliktais tvarkybos darbais susijusius dokumentus.“

 

 

 

Kultūros ministras                                                   Šarūnas Birutis