LIETUVOS RESPUBLIKOS PASLAPČIŲ APSAUGOS KOORDINAVIMO KOMISIJA

 

S P R E N D I M A S

DĖL ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS IR EUROPOS SĄJUNGOS LIETUVOS RESPUBLIKAI PERDUOTOS ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS REGISTRATŪRŲ SISTEMOS NUSTATYMO

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. 10

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 4 punktu:

1.  N u s t a t o Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir Europos Sąjungos Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos registratūrų sistemą (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t a netekusiomis galios Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2002 m. vasario 8 d. protokolu Nr. 9 patvirtintas NATO, Europos Sąjungos Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų administravimo taisykles.

3.  Šis sprendimas įsigalioja kartu su Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir Europos Sąjungos Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos administravimo tvarkos aprašu.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                          Jūratė Raguckienė

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Paslapčių apsaugos

koordinavimo komisijos 2017 m. gruodžio 7 d.

sprendimu Nr. 10

 

 

ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS IR EUROPOS SĄJUNGOS LIETUVOS RESPUBLIKAI PERDUOTOS ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS REGISTRATŪRŲ SISTEMA

 

 

1.   Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) ir Europos Sąjungos (toliau – ES) Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos registratūrų sistemą sudaro Centrinė registratūra, subregistratūros, antrinės subregistratūros ir kontrolės punktai.

2.   Centrinės registratūros funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos (toliau – Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija)sekretoriatas. Informacija apie Centrinės registratūros rekvizitus pateikiama atsakingoms NATO ir ES institucijoms.

3.   Subregistratūros, antrinės subregistratūros ir kontrolės punktai steigiamos paslapčių subjektuose, kurie disponuoja Lietuvos Respublikai perduota NATO ar ES įslaptinta informacija, taip pat Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiuose NATO kompetencijos centruose, kurie nepatenka į NATO nustatytą registratūrų sistemą, (toliau kartu – Subjektai).

4.   Subregistratūros ir antrinės subregistratūros steigiamos ir naikinamos Subjekto vadovo sprendimu Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai priėmus sprendimą dėl registratūrų steigimo ar panaikinimo tikslingumo.

5.   Kontrolės punktai steigiami ir naikinami Subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu.

6.   Subjektas apie subregistratūros, antrinės subregistratūros ar kontrolės punkto įsteigimą ir panaikinimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo privalo pranešti Centrinei registratūrai.

7.   Subregistratūros, antrinės subregistratūros ir kontrolės punktai privalo atitikti teisės aktuose nustatytus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus.

8.   Centrinė registratūra:

8.1.  vykdo Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymų „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“ atitikmenimis, centralizuotą apskaitą (kompiuterinių duomenų bazės, registrai, apskaitos žurnalai) ir dokumentų tvarkymą;

8.2daugina bei perduoda subregistratūroms Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, žymimus slaptumo žymų „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“ atitikmenimis;

8.3saugo Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, žymimus slaptumo žymų „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“ atitikmenimis, kuriais disponuoja Centrinė registratūra;

8.4vykdo Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymų „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“ atitikmenimis, administravimo kontrolę;

8.5atlieka Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų, kuriais disponuoja Centrinė registratūra, inventorizaciją;

8.6naikina Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, kuriais disponuoja Centrinė registratūra;

8.7teikia Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymų „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“ atitikmenimis, inventorizacijos išvadas įgaliotoms institucijoms NATO ir ES teisės aktų nustatyta tvarka;

8.8kreipiasi į dokumento rengėją dėl Lietuvai perduoto įslaptinto dokumento, žymimo slaptumo žymos „Visiškai slaptai“ atitikmeniu, dauginimo ar perdavimo kitam paslapčių subjektui galimybių;

8.9perduoda vykdytojams Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, kuriais disponuoja Centrinė registratūra;

8.10.    teikia metodinę pagalbą subregistratūroms, antrinėms subregistratūroms ir kontrolės punktams Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos administravimo klausimais.

9. Subregistratūros:

9.1vykdo Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų, kuriais disponuoja subregistratūros, apskaitą (kompiuterinių duomenų bazės, registrai, apskaitos žurnalai) ir dokumentų tvarkymą;

9.2daugina, gabena bei perduoda antrinėms subregistratūroms ar kontrolės punktams Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, žymimus slaptumo žymų „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ir „Riboto naudojimo“ atitikmenimis;

9.3jei Lietuvai perduotą įslaptintą dokumentą gauna tiesiogiai iš dokumento rengėjo, prireikus, perduoda šį dokumentą kituose paslapčių subjektuose įsteigtoms subregistratūroms;

9.4perduoda Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus vykdytojams;

9.5saugo Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, kuriais disponuoja subregistratūros;

9.6vykdo Lietuvai perduotos įslaptintos informacijos apsaugos būklės tikrinimus joms atskaitingose antrinėse subregistratūrose ir/ar kontrolės punktuose;

9.7inventorizuoja Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, kuriais disponuoja subregistratūros;

9.8naikina Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, kuriais disponuoja subregistratūros.

10.   Antrinės subregistratūros:

10.1.    vykdo Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų, kuriais disponuoja antrinės subregistratūros, apskaitą (kompiuterinių duomenų bazės, registrai, apskaitos žurnalai) ir dokumentų tvarkymą;

10.2.    daugina, gabena bei perduoda kontrolės punktams Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, žymimus slaptumo žymų „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ir „Riboto naudojimo“ atitikmenimis;

10.3.    jei Lietuvai perduotą įslaptintą dokumentą gauna tiesiogiai iš dokumento rengėjo, perduoda šį dokumentą subregistratūrai ar, prireikus, kituose paslapčių subjektuose įsteigtoms subregistratūroms;

10.4.    perduoda Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus vykdytojams;

10.5.    saugo Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, kuriais disponuoja antrinės subregistratūros;

10.6.    inventorizuoja Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, kuriais disponuoja antrinės subregistratūros;

10.7.    vykdo Lietuvai perduotos įslaptintos informacijos apsaugos būklės tikrinimus joms atskaitinguose kontrolės punktuose;

10.8.    naikina Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, kuriais disponuoja antrinės subregistratūros bei Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, žymimus slaptumo žymos „Visiškai slaptai“ atitikmeniu, ir kuriais disponuoja kontrolės punktai.

11Kontrolės punktai:

11.1. Vykdo Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų, kuriais disponuoja kontrolės punktas, apskaitą(kompiuterinių duomenų bazės, registrai, apskaitos žurnalai) ir dokumentų tvarkymą;

11.2. Perduoda Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus vykdytojams;

11.3. Saugo Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, kuriais disponuoja kontrolės punktas;

11.4. Inventorizuoja Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, kuriais disponuoja kontrolės punktai;

11.5. Naikina Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus, žymimus slaptumo žymų „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ir „Riboto naudojimo“ atitikmenimis, kuriais disponuoja kontrolės punktas;

12. Paslapčių subjektuose turi būti sudarytas ir paslapčių subjekto vadovo patvirtintas tame paslapčių subjekte įsteigtų subregistratūrų, antrinių subregistratūrų ir kontrolės punktų sąrašas, kuriame nurodomi paslapčių subjekto struktūriniai padaliniai, kuriuos aptarnauja subregistratūros, antrinės subregistratūros ar kontrolės punktai bei aukščiausios įslaptintos informacijos, kuria gali disponuoti subregistratūros, antrinės subregistratūros ir kontrolės punktai, slaptumo žymos atitikmuo. Šį sąrašą (jo pakeitimus) paslapčių subjektai privalo pateikti Centrinei registratūrai.

13. Centrinėje registratūroje, kiekvienoje subregistratūroje, antrinėje subregistratūroje bei kontrolės punkte turi būti paskirtas už įslaptintos informacijos administravimą atsakingas ir jį pavaduojantis asmuo (asmenys) (toliau kartu– Atsakingas asmuo), vykdantys Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 29 straipsnyje nurodytas funkcijas bei NATO ir ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose įslaptintos informacijos apsaugą, nustatytus reikalavimus;

14. Apie antrinėse subregistratūrose ir kontrolės punktuose paskirtus Atsakingus asmenis (ar šių asmenų kaitą) per 3 darbo dienas nuo jų paskyrimo antrinės subregistratūros ir kontrolės punktai raštu informuoja subregistratūrą. Jeigu antrinės subregistratūros ir kontrolės punktai gali disponuoti įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymų „Slaptai“ arba „Visiškai slaptai“ atitikmenimis, kartu pateikiami Atsakingų asmenų parašų pavyzdžiai.

15. Apie subregistratūrose, antrinėse subregistratūrose ir kontrolės punktuose paskirtus atsakingus asmenis ar šių asmenų kaitą subregistratūra per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo raštu informuoja Centrinę registratūrą. Kartu pateikiami šių asmenų parašų pavyzdžiai. Šis reikalavimas netaikomas antrinėms subregistratūroms ir kontrolės punktams, kurie gali disponuoti tik Lietuvai perduota įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymų „Konfidencialiai“ ir „Riboto naudojimo“ atitikmenimis. 

16. Antrinės subregistratūros, kontrolės punktai iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 10 dienos pateikia Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymų „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“ atitikmenimis, inventorizacijos akto kopijas subregistratūrai, kuri juos, kartu su  subregistratūroje disponuojamų dokumentų, žymimų slaptumo žymų „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“ atitikmenimis, inventorizacijos aktų kopijomis, iki kovo 1 dienos pateikia Centrinei registratūrai. Centrinė Registratūra iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 dienos Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žymų „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“ atitikmenimis, inventorizacijos akto kopijas pateikia įgaliotoms NATO ir ES institucijoms.

17. Įslaptintos informacijos apsaugos būklės tikrinimą Centrinėje registratūroje atlieka Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos įgalioti asmenys, turintys leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.

18. Subregistratūros Lietuvai perduotos įslaptintos informacijos apsaugos būklės tikrinimo išvadas pateikia Centrinei registratūrai bei antrinėms subregistratūroms ir kontrolės punktams, kuriuose atliktas tikrinimas.

19. Įgaliojimus subregistratūrai ar antrinei subregistratūrai atlikti įslaptintos informacijos apsaugos būklės tikrinimus kontrolės punktuose suteikia paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo.  

20. Centrinė registratūra kiekvienais kalendoriniais metais Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai teikia informaciją apie Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos apsaugos būklę.

21. Lietuvai perduoti įslaptinti dokumentai administruojami Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir Europos Sąjungos Lietuvos Respublikai perduotų įslaptintų dokumentų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.