LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-1119 „DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PAGAL 2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO 1 UŽDAVINIO PRIEMONES ĮGYVENDINAMIEMS PROJEKTAMS, DĖL KURIŲ YRA PASIRAŠYTOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTYS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-1028

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Papildomo finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 1 uždavinio priemones įgyvendinamiems projektams, dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1119 „Dėl Papildomo finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 1 uždavinio priemones įgyvendinamiems projektams, dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24. Sprendimą dėl papildomo finansavimo skyrimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų, kuriose Ministerijai numatytos Europos Sąjungos fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, priima Ministerija, vadovaudamasi CPVA pateikta Vertinimo ataskaita, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Vertinimo ataskaitos gavimo dienos.“

2.  Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

„27. Ministerija apie priimtą sprendimą dėl papildomo finansavimo skyrimo per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja projekto vykdytoją ir CPVA, kuri inicijuoja finansavimo ir administravimo sutarties keitimo procedūrą. Finansavimo ir administravimo sutartys turi būti pasirašytos ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 2 d.“

3.  Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

4.  Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

5.  Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                     Rimantė Šalaševičiūtė

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. (24.3-03)-5K-1517321-6K-1506335

Papildomo finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 1 uždavinio priemones įgyvendinamiems projektams, dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašo

1 priedas

 

SPECIALIOSIOS PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS SĄLYGOS

 

1. Papildomas finansavimas skiriamas priemonėms tokia eiliškumo tvarka:

1.1. Nr. VP3-2.1-SAM-08-R „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“;

1.2. Nr. VP3-2.1-SAM-04-V „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“;

1.3. Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ tokia eiliškumo tvarka: asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugas ir kurių steigėja rajonų savivaldybė; asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugas ir kurių steigėja miesto savivaldybė; rajono, regiono, respublikos lygmens ligoninės ir universiteto ligoninės;

1.4. Nr. VP3-2.1-SAM-01-V „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“.

2. Papildomas finansavimas pagal Aprašo 6.1 punktą skiriamas tik rangos darbų išlaidų padidėjimo atveju, kai įvykdyti projekte numatyti rangos darbų viešieji pirkimai bei pasirašyta rangos darbų sutartis.

_________________

 


 

Papildomo finansavimo skyrimo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 1 uždavinio priemones įgyvendinamiems projektams, dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Paraiškos skirti papildomą finansavimą įgyvendinamam projektui forma)

 

(paraiškos gavimo registracijos žyma)

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

________________________________

(projekto vykdytojo pavadinimas)

 

PARAIŠKA SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ ĮGYVENDINAMAM PROJEKTUI

 

______________________

(data)

 

____________________

(vieta)

1. Bendrieji duomenys:

Projekto Nr.

 

Projekto pavadinimas

 

Prašoma papildomo finansavimo suma, EUR

 

 

Nustatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje

Numatoma, gavus papildomą finansavimą

Projekto vertė, EUR

 

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

 

 

pradžia (mėn., d.)

 

 

pabaiga (mėn., d.)

 

 

trukmė, mėn.

 

 

 

2. Papildomo finansavimo poreikio pagrindimas:

2.1. Aprašykite papildomų išlaidų atsiradimo priežastis ir pagrįskite, kodėl nebuvo (negalėjo būti) įvertintas papildomų išlaidų atsiradimas projekto paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir paramos projektui skyrimo metu.

2.2. Pagrįskite, kad Papildomos išlaidos yra tinkamos finansuoti vadovaujantis atitinkamos priemonės Projektų finansavimo sąlygų aprašo nustatytais reikalavimais tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms.

2.3. Pagrįskite, kad Papildomos išlaidos, kurioms apmokėti prašoma papildomo finansavimo, yra realios, pagrįstos ir būtinos projektui įgyvendinti.

2.4. Pagrįskite, kad ėmėtės priemonių Papildomų išlaidų sumai sumažinti.

2.5. Pagrįskite, kad neturite galimybių projekto Papildomas išlaidas finansuoti iš nuosavų lėšų. Jeigu buvo projekto Papildomos išlaidos finansuotos panaudojant įstaigos nuosavas lėšas, kurios buvo skirtos kitoms įstaigos reikmėms finansuoti, ir prašoma jas kompensuoti, tuomet prašome pagrįsti, kokioms kitoms reikmėms finansuoti lėšos buvo numatytos.

2.6. Nurodykite, ar dėl suteikto papildomo finansavimo ir projekto vertės padidėjimo reikės įgyvendinti papildomas suteikto finansavimo informavimo ir viešumo priemones, kaip tai nustatyta PAFT 35–36 punktuose.

2.8. Pagrįskite, kad šiame prašyme nurodytoms Papildomoms išlaidoms padengti nėra skirtas finansavimas iš kitų finansavimo šaltinių.

 

3. Informacija apie tinkamas finansuoti projekto išlaidas

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Numatyta finansavimo ir administravimo sutartyje, iš viso

(EUR su PVM)

Planuojamos perskirstyti lėšos, atsižvelgiant į sutaupytas lėšas, EUR

Projektui įgyvendinti prašoma skirti papildomų išlaidų suma, EUR

Bendra finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta ir papildomų išlaidų suma, EUR

Papildomų išlaidų pagrindimas (paaiškinimai, skaičiavimai, detalizavimas, nurodant preliminarius fizinius kiekius ir sumas)

1

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

1.n

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

2.n

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

3.n

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

 

4.n

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5.1

 

 

 

 

 

 

5.n

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

6.1

 

 

 

 

 

 

6.n

 

 

 

 

 

 

 

Projekto išlaidos,
iš viso

 

 

 

 

 

 

 

4. Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių skaičius

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

n

 

 

Pastaba. Jei dokumentas buvo anksčiau teiktas įgyvendinančiajai institucijai, pakartotinai jo pateikti nebūtina. Reikia nurodyti šio dokumento pavadinimą ir jo pateikimo datą.

 

5. Projekto vykdytojo deklaracija

 

Aš, __________________, patvirtinu, kad:

(vardas ir pavardė)

šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

prašoma parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma;

mano atstovaujamo juridinio asmens vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti mano atstovaujamo juridinio asmens apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl mano atstovaujamo juridinio asmens per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jos (jo) organizavimą ar vadovavimą jai (jam), už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų);

mano atstovaujamai įstaigai ar ūkio subjektui, kurie yra perkėlę gamybinę veiklą Europos Sąjungos valstybėje narėje arba į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, nėra taikoma išieškojimo procedūra;

mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas, teikdami paraišką, nepažeidžia darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principus reglamentuojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;

mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, taip pat nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos, atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas nėra likviduojama (-as);

nesu ir nebuvau nelegaliai įdarbinęs (-usi) trečiųjų valstybių piliečių;

man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2007–2013 metų struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu;

sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją);

sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje;

sutinku, kad informacija apie mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos unikalus kodas ir prašoma lėšų suma) būtų skelbiama Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt).

 

_______________

(projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens)

__________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Papildomo finansavimo skyrimo pagal
2007–2013 metų sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 1 uždavinio priemones įgyvendinamiems projektams, dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Projekto tinkamumo papildomai finansuoti vertinimo ataskaitos forma)

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

PROJEKTO TINKAMUMO PAPILDOMAI FINANSUOTI VERTINIMO ATASKAITA

 

_____________________Nr.___

(data)

 

_______________________

(vieta)

 

 

1. Bendrieji duomenys:

Projekto Nr.

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto vykdytojo pavadinimas

 

Paraiškos dėl papildomo finansavimo gavimo data

 

Projekto vykdytojo prašoma papildomo finansavimo suma, EUR

 

Sutaupytų lėšų suma, EUR

 

Projekto įgyvendinimo pradžia ir pabaiga, trukmė (mėn.)

(rašoma pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį; jei numatoma pratęsti, tai nurodoma)

 

2. Informacija apie tinkamas finansuoti papildomas išlaidas

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Numatyta finansavimo ir administravimo sutartyje, iš viso

(EUR su PVM)

Planuojamos perskirstyti lėšos (atsižvelgiant į sutaupytas lėšas), EUR

Projektui įgyvendinti galima papildomų išlaidų suma, EUR

Bendra finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta ir papildomų išlaidų suma, EUR

Papildomų išlaidų tinkamumo finansuoti įvertinimas

1

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

1.n

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

2.n

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

3.n

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

 

4.n

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5.1

 

 

 

 

 

 

5.n

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

6.1

 

 

 

 

 

 

6.n

 

 

 

 

 

 

 

Projekto išlaidos,

iš viso

 

 

 

 

 

 

3. Įgyvendinančiosios institucijos sprendimas dėl projektui ketinamų skirti papildomų lėšų tinkamumo finansuoti

Projekto vykdytojo paraiška skirti papildomą finansavimą projektui įgyvendinti

Pagrįsta / nepagrįsta

Papildomų lėšų tinkamumas finansuoti

Tinkamas / netinkamas

Įgyvendinančios institucijos siūloma skirti papildomo finansavimo suma

 

Papildomų lėšų netinkamumo finansuoti pagrindimas

Pildoma tuo atveju, jei papildomos lėšos pripažįstamos netinkamomis finansuoti

Kitos pastabos

 

 

 

Ataskaitą parengė:

_______________

(pareigos)

__________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

Tvirtinu:

_______________

(įgyvendinančiosios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)

__________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________