HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-653 „DĖL TERŠALŲ SKLAIDOS SKAIČIAVIMO MODELIŲ, FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ IR METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO TVARKOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIUI APLINKOS ORUI ĮVERTINTI“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 15 d. Nr. D1-730

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERŠALŲ SKLAIDOS SKAIČIAVIMO MODELIŲ, FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ IR METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIUI APLINKOS ORUI ĮVERTINTI

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138, 6.2 punktu ir siekdamas, kad atliekant vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą būtų tinkamai pasirinkti teršalų sklaidos skaičiavimo modeliai, įvertintas esamas (foninis) aplinkos oro užterštumo lygis ir meteorologiniai duomenys,

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. planuojamos ir vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai (toliau – veiklos vykdytojai), teisės aktų nustatyta tvarka atlikdami planuojamos ir vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą, taiko pačių pasirinktą teršalų sklaidos skaičiavimo modelį ir įvertina vietovės, kurioje vykdoma ar planuojama vykdyti ūkinė veikla (toliau – vietovė), foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinius duomenis;

1.2. teršalų sklaidos skaičiavimo modelis pasirenkamas pagal Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintas Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas;

1.3. vietovės foninio aplinkos oro užterštumo duomenys yra:

1.3.1. aplinkos oro kokybės tyrimo stočių matavimų duomenys, indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų duomenys ir modeliavimo būdu nustatyti aplinkos oro užterštumo duomenys;

1.3.2. apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, duomenys;

1.3.3. apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visos iki 2 kilometrų atstumu planuojamos ūkinės veiklos, dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka priimtas teigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys ir kiti Aplinkos apsaugos agentūros turimi duomenys apie iki 2 kilometrų atstumu planuojamų ūkinės veiklos objektų numatomą išmesti teršalų kiekį;

1.4. vietovės meteorologiniai duomenys yra Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos parengti teršalų sklaidos skaičiavimo modeliui pritaikyti meteorologiniai duomenys;

1.5. 1.3 papunktyje nurodyti vietovės foninio aplinkos oro užterštumo duomenys ir 1.4 papunktyje nurodyti vietovės meteorologiniai duomenys naudojami vadovaujantis Foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo rekomendacijos);

1.6. veiklos vykdytojams pagal jų prašymą vadovaudamasi foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo rekomendacijomis:

1.6.1. Aplinkos apsaugos agentūra teikia šio įsakymo 1.3.2 ir 1.3.3. papunkčiuose nurodytus vietovės foninio aplinkos oro užterštumo duomenis,

1.6.2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos teikia šio įsakymo 1.4 papunktyje nurodytus vietovės meteorologinius duomenis.

2. P a v e d u:

2.1. Aplinkos apsaugos agentūrai:

2.1.1. peržiūrėti, prireikus iki 2014 m. lapkričio 1 d., o vėliau ne rečiau kaip vieną kartą per penkerius metus, atnaujinti Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 „Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo rekomendacijas;

2.1.2. pagal 2.1.1. papunkčio reikalavimus atnaujinamų foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo rekomendacijų projektus suderinti pagal kompetenciją su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

2.2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją dalyvauti Aplinkos apsaugos agentūrai rengiant foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo rekomendacijų projektus.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas