LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SUJUNGIMO SU KONTINENTINĖS EUROPOS ELEKTROS TINKLAIS DARBUI SINCHRONINIU REŽIMU ĮSTATYMO NR. XI-2052 PAPILDYMO 131 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 26 d. Nr. XIII-3181

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 131 straipsniu

Papildyti Įstatymą 131 straipsniu:

131 straipsnis. Specialieji saugumo reikalavimai, taikomi elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektui

1. Perdavimo sistemos operatorius, įgyvendindamas elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, užtikrina šiuos specialiuosius saugumo reikalavimus, kurių tinkamas įgyvendinimas yra būtinas siekiant apsaugoti esminius valstybės energetinio saugumo interesus ir strateginius tikslus energetikos sektoriuje, sujungiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu:

1) elektros energijos perdavimo sistemos darbo stabilumą, saugumą (įskaitant techninę saugą), patikimumą ir kokybę naujų perdavimo tinklo objektų ir įrenginių, reikalingų elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektui įgyvendinti, projektavimo, statybos, įrengimo, prijungimo prie perdavimo tinklo, bandomosios eksploatacijos (paleidimo ir derinimo darbų), statybos užbaigimo ir eksploatacijos metu Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

2) su elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimu susijusios konfidencialios informacijos, įskaitant komercines (gamybines) paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją, ar kitos su valstybės energetiniu saugumu susijusios informacijos apsaugą, įskaitant perdavimo sistemos operatoriaus atliekamuose elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektui įgyvendinti reikalingų prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams ir subtiekėjams atskleidžiamą informaciją, be kita ko, užtikrinant, kad saugoma informacija nebūtų atskleista asmenims, kurie Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis pripažinti neatitinkančiais nacionalinio saugumo interesų;

3) elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto apsaugą nuo visų galinčių kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnių, iš anksto kreipdamasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl nuomonės, išvados ar rekomendacijos pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 10 punktą dėl asmenų, su kuriais įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą perdavimo sistemos operatorius ketina pasirengimo pirkimui metu vykdyti rinkos dalyvių konsultacijas, juos kviesti dalyvauti konkurse ar teikti pasiūlymus, taip pat inicijuodamas elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą įgyvendinančių asmenų ar šio projekto įgyvendinimui skirtų sandorių patikrą Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;

4) elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektui įgyvendinti reikalingų prekių tiekimo, paslaugų teikimo ir darbų vykdymo saugumą;

5) elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektui įgyvendinti įrengiamų ir įrengtų perdavimo tinklo objektų ir įrenginių apsaugą ir fizinę saugą bei susijusių informacinių sistemų kibernetinį saugumą Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2. Perdavimo sistemos operatorius, užtikrindamas šio straipsnio 1 dalyje nustatytus specialiuosius saugumo reikalavimus, taikomus elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektui, bendradarbiauja su atsakingomis valstybės institucijomis, kitais tinklų operatoriais ir kitais asmenimis.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2020 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda