LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-609 „DĖL  PARAMOS TEIKIMO UKRAINOS PILIEČIŲ STUDIJOMS“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 15 d. Nr. V-998

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. V-609 „Dėl paramos teikimo Ukrainos piliečių studijoms“ (toliau – įsakymas):

1.   Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 258 „Dėl lėšų skyrimo“ 3.6 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 596 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ 1 punktu ir siekdama suteikti paramą Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams, neturintiems Ukrainos pilietybės, ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir priimtiems studijuoti į Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų arba vientisųjų studijų programas:“

2.   Pakeičiu įsakymo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Stipendija teikiama 2022 kalendoriniais metais, pradedant mokėti už balandžio mėnesį. Stipendija mokama nuo mėnesio, kai šio įsakymo 1 punkte nurodytas asmuo buvo priimtas studijuoti. Stipendijos teikimas nutraukiamas, asmenį pašalinus iš aukštosios mokyklos, jam nutraukus arba pabaigus studijas arba jam išėjus akademinių atostogų. Tokiu atveju aukštoji mokykla savo nustatyta tvarka turi teisę stipendiją skirti kitam šio įsakymo 1 punkte nurodytus kriterijus atitinkančiam asmeniui, jeigu tokių yra.“

3. Pakeičiu įsakymo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Stipendijoms mokėti skirtos lėšos pervedamos aukštosioms mokykloms vadovaujantis Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis apie deklaruotus šio įsakymo 1 punkto nustatytus kriterijus atitinkančius asmenis:

4.1. šio įsakymo 1 punkte nurodytiems asmenims, atvykusiems iki 2022 m. balandžio 29 d. – už balandžio – rugpjūčio mėnesius – balandžio 29 d. duomenimis. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, neviršydamas šiam tikslui skirtų lėšų, paskirsto jas ir stipendijų skaičių aukštosioms mokykloms;

4.2. šio įsakymo 1 punkte nurodytiems asmenims, atvykusiems po 2022 m. balandžio 29 d. – už gegužės – rugpjūčio mėnesius – birželio 15 d. duomenimis. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, neviršydamas šiam tikslui skirtų lėšų, paskirsto jas ir stipendijų skaičių aukštosioms mokykloms;

4.3. už rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius – rugsėjo 15 d. duomenimis. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, neviršydamas šiam tikslui skirtų lėšų, paskirsto jas ir stipendijų skaičių aukštosioms mokykloms už rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė