herbas2

 

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2020-2022 METAMS PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 30 d. Nr. B1-1

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10³ straipsnio 3, 5 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. B1-154 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2020-2022 metams (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-280 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 metams patvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Saulius Jauneika