LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 2 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. XIII-3366

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Branduolinė žala – jonizuojančiosios spinduliuotės, atsiradusios dėl branduolinės energetikos objekto veiklos, branduolinės ar radiologinės avarijos, sukelta žmogaus mirtis ar pakenkimas sveikatai, turto netektis ar sugadinimas, nepalankūs padariniai aplinkai.“

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiais galios 11 straipsnio 2 ir 3 punktus.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda