LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI PAGĖGIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS 2014–2020 M. STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 1V-591

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, patvirtinimo“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu bei atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 7 d. asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategijos vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-591

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI PAGĖGIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS 2014–2020 M. STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

 

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.

Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija

Iniciatyvos suteikiant profesinio tobulinimo paslaugas darbingo amžiaus ekonomiškai neaktyviems gyventojams

25 434,78

21 502,70

1 897,30

0,00

2 034,78

0,00

0,00

2017-10-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA), 17 punkte.

 

2.

Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras

Inovatyvios paslaugos teikiant pagalbą priklausomybę turintiems asmenims

35 000,00

29 589,20

2 610,80

0,00

2 800,00

0,00

0,00

2017-10-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

3.

Asociacija „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“

Iniciatyvos suteikiant informaciją apie bendrąsias socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant

34 114,48

28 840,56

2 544,76

0,00

2 729,16

0,00

0,00

2017-10-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

4.

Asociacija „Penktas regionas“

Asociacijos iniciatyvos teikiant mentorystės paslaugas verslą pradedantiems asmenims

32 608,70

27 567,57

2 432,43

0,00

2 608,70

0,00

0,00

2017-10-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

5.

Labdaros ir paramos fondas Šešupės euroregiono Pagėgių biuras

Vaikų priežiūros ir užimtumo paslaugų teikimas

26 760,00

22 623,05

1 996,15

0,00

2 140,80

0,00

0,00

2017-10-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

 

IŠ VISO:

153 917,96

130 123,08

11 481,44

0,00

12 313,44

0,00

0,00

______________________________