STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS KOLEGIJOS AKREDITAVIMO

 

2015 m. vasario 12 d. Nr. SV6-8

Vilnius

 

Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 44 straipsniu, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317, 3, 5 ir 7.1 punktais bei atsižvelgdama į Vilniaus kolegijos išorinio vertinimo išvadas ir pateiktą prašymą akredituoti Vilniaus kolegiją,

akredituoju Vilniaus kolegiją 6 metams.  

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                     Nora Skaburskienė