KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 15 d. Nr. T-113

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio
1, 7 ir 11 dalimis, Kauno miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pakeisti Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, kitais teisės aktais.“

1.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą yra atlyginimas už maitinimą. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą (toliau – atlyginimas) susideda iš atlyginimo už maitinimą ir atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą:

3.1. atlyginimas už maitinimą – išlaidos maisto produktams (įskaitant pridėtinės vertės mokestį), apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas;

3.2. atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui skirtos išlaidos, apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą.“

1.3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) moka 0,58 Eur atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.“

1.4. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Atlyginimo nemoka tėvai (globėjai), gaunantys socialinę pašalpą, jei pateikia prašymą ir atsakingas mokyklos darbuotojas tai patvirtina Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacinės sistemos „Parama“ duomenų bazės išrašu. Atsakingas mokyklos darbuotojas kartą per ketvirtį vykdo socialinės pašalpos asmenims skyrimo (neskyrimo) stebėseną. Nustačiusi neatitikimų tarp Socialinės paramos skyriaus ir tėvų (globėjų) pateiktų duomenų, mokykla, atsižvelgdama į Socialinės paramos skyriaus pateiktą naujausią informaciją, priima sprendimą dėl tėvams (globėjams) taikytos lengvatos perskaičiavimo ir (ar) jos taikymo nutraukimo.“

1.5. Pakeisti 8.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.4. motinos (globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus prašymą ir gydymo įstaigos pažymos kopiją;“.

1.6. Pakeisti 9.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.3. ikimokyklinio amžiaus vaiko tėvų (globėjų) ir bendrai gyvenančių šeimos narių praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;“.

1.7. Pakeisti 9.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.7. vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi pagal nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų programas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.“

1.8. Papildyti nauju V skyriumi:

 

V. ATLYGINIMO UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS IR ATSKAITOMYBĖ

 

18. Atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą lėšų panaudojimo klausimą svarsto mokyklos taryba. Gavus mokyklos tarybos pritarimą, lėšos panaudojamos mokyklos direktoriaus sprendimu.

19. Mokyklos direktorius kartą per ketvirtį atsiskaito tėvams (globėjams) apie gautas atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą lėšas ir jų panaudojimą. Ataskaitose nurodoma išlaidų suma ir paskirtis. Ataskaitos pateikiamos mokyklos tarybos posėdžiuose, raštu paskelbiamos kiekvienos grupės erdvėje, taip pat paskelbiamos mokyklos interneto svetainėje.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Visvaldas Matijošaitis