NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 5 D.

ĮSAKYMO NR. 1P-11-(1.3 E.) „DĖL ŽEMĖS NAUDOJIMO TVARKOS REIKALAVIMŲ ŽEMĖS NAUDOTOJAMS KONTROLINIO KLAUSIMYNO PATVIRTINIMO IR NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO  NR. 1P-(1.3.)-498 „DĖL ŽEMĖS NAUDOJIMO TVARKOS REIKALAVIMŲ ŽEMĖS NAUDOTOJAMS KONTROLINIO KLAUSIMYNO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ pakeitimo

 

2019 m. balandžio 24 d. Nr. 1P-121-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

Pakeičiu Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinį klausimyną, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 1P-11-(1.3 E.) „Dėl Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-498 „Dėl Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių Algis Bagdonas

 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. sausio 5 d.

įsakymu Nr. 1P-11-(1.3 E.)

(Nacionalinės žemės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2019 m. balandžio 24 d.

įsakymo Nr. 1P-121-(1.3 E.)

redakcija)

 

 

Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų ŽEMĖS NAUDOTOJAMS kontrolinis klausimynas

 

________________ Nr. ________________

(registracijos data) (registracijos numeris)

 

 

Šis Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinis klausimynas yra neatskiriamasis ______________ žemės naudojimo patikrinimo akto Nr. __________________

(patikrinimo akto data)                                                                                                        (patikrinimo akto numeris)

priedas.

 

Patikrinimą atliko ___________________________________________________________.

(teritorinio skyriaus pavadinimas, darbuotojo (-jų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės))

________________________________________________________________________________.

(teritorinio skyriaus adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Patikrinto žemės sklypo _______________________________________________________

(kadastro numeris arba projektinis numeris; adresas, jeigu adresas nesuteiktas, savivaldybės,

________________________________________________________________________________.

miesto ar kaimo, gatvės pavadinimas)

 

Patikrinto žemės sklypo savininkas arba naudotojas _________________________________

(vardas, pavardė; juridinio asmens teisinė forma ir

________________________________________________________________________________.

pavadinimas, įmonės kodas; adresas (juridinio asmens buveinės adresas); juridinio asmens elektroninio pašto adresas)

 

Patikrinimo pagrindas ________________________________________________________.

(planinis patikrinimas, kita (nurodomas dokumentas, kurio pagrindu atliktas patikrinimas)

 

Patikrinimo pradžia ______ m._________________ d. ___ val. ____ min. 

 

NUSTATYTA:

 

Eil.

Nr.

Klausimai

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu

1.

Ar yra išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) leidimas įveisti mišką ne miško žemėje?

(Informacija patikrinama iš anksto)

 

2.

Ar yra išduotas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas statyti ir naudoti laikiną nesudėtingą statinį (lieptus, jachtų ir valčių elingus, sporto ir rekreacinės paskirties inžinerinius statinius, skirtus vandens pramogoms organizuoti) valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje?

(Informacija patikrinama iš anksto)

 

3.

Ar yra išduotas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas statyti statinį (tvorą, atraminę sienutę, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, voljerus, plokščius horizontalius inžinerinius statinius ir pan.) valstybinėje žemėje?

(Informacija patikrinama iš anksto)

 

4.

Ar žemės sklypas naudojamas pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą?

 

5.

Ar žemės sklypas prižiūrimas ir tvarkomas taip, kad būtų tinkamas naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (ar nėra apleistas)?

 

6.

Ar netrukdoma žemės naudotojui naudoti žemę pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, ar laikomasi žemės sklypui nustatytų žemės servitutų?

 

7.

Ar atliekant žemės kasimo darbus išsaugotas ir (ar) neteisėtai nepasisavintas derlingojo dirvožemio sluoksnis?

 

8.

Ar įgyvendinamos dirvožemio apsaugos nuo erozijos ir kitų dirvožemio būklę bloginančių procesų apsaugos priemonės?

 

9.

Ar žemės sklype, vykdant ūkinę ir kitą veiklą, nepažeidžiamos teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte nustatytos žemės sklypo ribos, savavališkai nenaudojama / neužimama privačios nuosavybės teise valdoma ar valstybinė žemė, miškas ir (ar) vandens telkiniai?

 

10.

Ar žemės sklypo ribas vietovėje žymi įtvirtinti riboženkliai?

 

11.

Ar nesunaikinti arba nesugadinti geodeziniai punktai ar žemės sklypo ribos posūkio taškus žymintys riboženkliai?

 

 

 

 

12.

Ar valstybinė žemė naudojama laikantis dokumentuose, kurių pagrindu suteikta teisė naudotis valstybine žeme, nustatytų sąlygų?

 

 

 

13.

Ar pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą įsigyta žemės ūkio paskirties žemė naudojama žemės ūkio veiklai pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatytą terminą?

 

14.

Ar Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti subjektai naudoja Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimu ar Vyriausybės nutarimu jiems perduotą patikėjimo teise žemės sklypą šiame sprendime ar nutarime nurodytoms reikmėms ar funkcijoms atlikti?

 

 

Pastaba. Už nustatytus administracinius nusižengimus atsakomybė taikoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

 

Patikrinimo išvados: ________________________________________________________________

(aprašomos patikrinimo metu nustatytos aplinkybės ir išvados. Jeigu nustatomi administracinio nusižengimo požymiai, 

_________________________________________________________________________________

ar žemės naudojimo tvarkos reikalavimo (neapsiribojant klausimyne nurodytais klausimais) nesilaikymas, šioje dalyje nurodoma: teisės aktas, jo _________________________________________________________________________________

straipsnis, punktas, dalis, kurio nuostatos pažeistos; Administracinių nusižengimų kodekso straipsnis (jo dalis), kuriame nustatyta atsakomybė už

________________________________________________________________________________.

įtariama padarytą administracinį nusižengimą)

 

 

 

Patikrinimo pabaiga ______ m._________________ d. ____ val. ____ min.

 

 

Dėl konsultacijos galima kreiptis šiuo telefono numeriu: _________________. 

 

 

Tikrino:

_________________________________________________                        ____________________

(patikrinimą atlikusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)                                                                                      (parašas)

 

_________________________________________________                        ____________________

(patikrinimą atlikusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)                                                                                      (parašas)

 

 

Patikrinime dalyvavo:

_____________________________________________                                ____________________

(vardas ir pavardė)                                                                                                                                      (parašas)

 

_____________________________________________                                ____________________

(vardas ir pavardė)                                                                                                                                      (parašas)

 

_______________________________________