herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO

VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 15 d. Nr. T-7

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10³ straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Joniškio rajono savivaldybės taryba n usprendžia:

Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis