PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS MIESTO ISTORINIO CENTRO PASTATŲ FASADŲ TVARKYMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1-98

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi ir 27 straipsniu, Plungės rajono savivaldybės taryba                            n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Plungės miesto istorinio centro pastatų fasadų tvarkymo finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Audrius Klišonis

 

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2022 m. balandžio 28 d.

sprendimu Nr. T1-98

 

PLUNGĖS MIESTO ISTORINIO CENTRO PASTATŲ FASADŲ TVARKYMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Plungės miesto istorinio centro pastatų fasadų tvarkymo finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) – reglamentuoja tvarką, pagal kurią iš Plungės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų finansuojami Plungės miesto istoriniame centre esančių pastatų fasadų remonto arba tvarkybos darbai.

2.       Programos tikslai ir uždaviniai – skatinti fizinius, juridinius asmenis, organizacijas ir viešąjį sektorių tvarkyti miesto istorinėje dalyje esančių pastatų eksterjerą. Išsaugoti ir formuoti miesto tradicinės architektūros vientisumą, didinti miesto patrauklumą ir savitumą.

3.       Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.    Plungės miesto istorinis centras – pagal Plungės miesto centrinės dalies sutvarkymo specialųjį planą nustatyta teritorija, apimanti istoriškai susiformavusią miesto dalį. Tai vertingiausia ir daugiausia tradicinės architektūros išlaikiusi miesto teritorija (Aprašo 3 priedas).

3.2.    Kultūros paveldo objektai – pavieniai, kompleksiniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti.

3.3.    Pastatas – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos.

3.4.    Statinys – nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje, atliekant statybos darbus.

3.5.    Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui;

3.6.    Tvarkybos darbai – nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti atliekami darbai: taikomasis tyrimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, šių darbų planavimas ir projektavimas.

3.7.    Pareiškėjas – paraišką pateikęs fizinis arba juridinis asmuo nuosavybės teise valdantis pastatą ar saugomą kultūros paveldo objektą arba jo įgaliotas asmuo.

3.8.    Lėšų gavėjas Pareiškėjas, kuriam Tvarkos apraše nustatyta tvarka yra skirtas finansavimas;

3.9.    Kvietimas   viešoje erdvėje (interneto svetainėje www.plunge.lt ir Savivaldybės socialinio tinklo paskyroje) publikuojamas skelbimas, kuriame kviečiama teikti paraiškas finansavimui gauti, kuriame nurodami paraiškų pateikimo terminai.

3.10Tinkamos finansuoti paraiškos – paraiškos, atitinkančios Aprašo II skyriaus išvardintus reikalavimus.

3.11Fasadas – išorinė statinio siena iki karnizo, atskirianti statinio vidų nuo išorės.

3.12Statinio projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma.

3.13Darbų aprašas – dokumentas detaliai aprašantis planuojamus fasado tvarkymo darbus (kiekiai, medžiagos, spalvos, brėžiniai ir kt.). Darbų aprašas teikiamas, jeigu statiniui nereikalingas, statybą leidžiantis dokumentas.

3.14Statybą leidžiantis dokumentas – dokumentas, kuriuo kompetentinga institucija suteikia statytojui (užsakovui) teisę įgyvendinti statinio projektą.

4.       Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

5.       Plungės miesto istorinis centras apima: Babrungo g., Vytauto g., Vandos Rutkevič g., Senamiesčio a., Sinagogų g., J. Biliūno g., Birutės skg., Laisvės al. (išskyrus nr. 17, 19), Paprūdžio g., Paprūdžio skg. Mozūrų g. (3, 3A, 5, 5A), Kalniškių g. (4, 2), Palankės g. (1, 3, 5, 7, 9), A. Vaišvilos g. (4, 6), Sukilėlių g. (14), Minijos g. (2, 4), Telšių g. (2 ir nelyginiai numeriai imtinai iki 21), Telšių skg. (3, 5, 7, 9), Birutės g. (lyginiai numeriai imtinai iki 18 ir nelyginiai numeriai imtinai iki 21), Dariaus ir Girėno g. (lyginiai numeriai imtinai iki 4, nelyginiai numeriai imtinai iki 23), J. Tumo-Vaižganto g. (lyginiai numeriai imtinai iki 38 ir nelyginiai numeriai imtinai iki 51), Rietavo g. (nelyginiai numeriai imtinai iki 15 ir lyginiai numeriai imtinai iki 28), S. Nėries g. (lyginiai numeriai imtinai iki 22) (Aprašo 3 priedas).

 

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

6.       Pareiškėjas Savivaldybei paraiškas teikia pagal nustatytą formą (Aprašo 1 priedas).

7.       Paraiškos teikiamos vadovaujantis Aprašu bei Kvietime nustatyta tvarka ir terminais. Už Kvietimo paskelbimą, viešinimą yra atsakingas Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (toliau – Skyrius).

8.       Kvietime nurodoma:

8.1.    Aprašo įgyvendinimui suplanuota lėšų suma;

8.2.    paraiškų priėmimo laikotarpis;

8.3.    Savivaldybės darbuotojo (-ų), atsakingo (-ų) už Kvietimą, konsultaciją finansavimo klausimais, vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

8.4.    kita reikalinga informacija.

9.       Kvietimas skelbiamas vieną kartą per metus, jei lieka nepanaudotų lėšų ar gaunamas papildomas finansavimas, gali būti skelbiamas antras ir daugiau Kvietimų.

10.     Paraiška ir reikalaujami dokumentai Savivaldybės administracijai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

10.1.    elektroniniu paštu (adresas – savivaldybe@plunge.lt);

10.2.    spausdintine (popieriuje pateikta) forma (adresu – Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė).

11.       Pareiškėjai, atitinkantys Tvarkos aprašo nuostatas ir pageidaujantys gauti finansavimo lėšas Apraše numatytoms veikloms, Savivaldybės administracijai turi pateikti:

11.1.    nustatytos formos paraišką (Aprašo 1 priedas);

11.2.    pastato nuosavybę patvirtinančius dokumentus;

11.3.    pastato bendraturčių rašytinį sutikimą ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinį sprendimą dėl paraiškos teikimo, priimtą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka;

11.4.    juridiniai asmenys – juridinio asmens įregistravimą patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą);

11.5.    fiziniai asmenys – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

11.6.    jei paraišką teikia Pareiškėjo įgaliotas asmuo, papildomai reikia pateikti įgaliojimo kopiją;

11.7daugiabučių administratoriaus ar bendrijos susirinkimo protokolas dėl sutikimo teikti paraišką;

11.8.    parengtą Statinio projektą ar darbų aprašą;

11.9.    statybą leidžiantį dokumentą (jeigu reikalingas);

11.10 planuojamų darbų sąmatą arba komercinį pasiūlymą (nurodyti bendrą darbų kainą ir asmeninį indėlį Eur.);

11.11pastato fasadų fotofiksaciją;

11.12kitus su pastatu susijusius dokumentus (brėžinius, planus, istorines fotografijas ir kt.) kurie gali prisidėti prie pastato tvarkymo.

12.    Teikiant paraišką saugomų Kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimui, be 10 punkte išvardintų dokumentų papildomai reikia pateikti:

12.1.    teikiant paraišką tvarkybos darbų projektui parengti – preliminarią projektavimo darbų užduotį, kurioje Pareiškėjas aprašo planuojamų projektavimo darbų poreikį ir tikslus. Teisės aktų nustatyta tvarka parengtas tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas (jeigu tokios išduotos) ir projektinius pasiūlymus (jei jie privalomi teisės aktų nustatyta tvarka ir jiems pritarė Departamentas);

12.2. teikiant paraišką tvarkybos darbams – teisės aktų nustatyta tvarka Kultūros paveldo departamento teritorinio skyriaus suderintą tvarkybos darbų projektą ir išduotą leidimą tvarkybos darbų projekto įgyvendinimui.

13.     Paraiškų atitikimą Aprašui tikrina Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius.

14.     Jei pateikta paraiška nevisiškai ar neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, Skyrius informuoja Pareiškėją (elektroninėmis priemonėmis), ne vėliau kaip per 5 darbo dienų, nuo paraiškos gavimo dienos. Pareiškėjui nustatomas, ne ilgesnis kaip 5 darbo dienų, terminas patikslinti paraiškoje nurodytą informaciją, pateikti trūkstamus ir (ar) patikslintus dokumentus. Pareiškėjas turi ištaisyti trūkumus per nustatytą terminą. Jei per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami ir Pareiškėjas nepateikia motyvuoto prašymo pratęsti nustatytą terminą, paraiška Plungės miesto istorinio centro fasadų tvarkymo finansavimo komisijos (toliau – Komisija) toliau nevertinamaa.

15.     Pateikta paraiška finansavimo lėšoms gauti ir kitų pateiktų dokumentų kopijos Pareiškėjams negrąžinami.

 

III SKYRIUS

FINANSAVIMO SKYRIMAS IR SĄLYGOS

 

16.     Finansavimo lėšos gali būti skiriamos šioms veikloms:

16.1. fasado remontui skirtų statybinių medžiagų įsigijimui (dažai, mediena, tinkas, langai, durys ir t. t.);

16.2. fasado remonto darbų apmokėjimui (apdailos remontas, elementų atnaujinimas, atkūrimas, pastato stogo dangos keitimas, durų ir langų keitimas į istoriškai būdingus);

16.3. projektinės dokumentacijos rengimui kultūros paveldo objektams;

16.4. pastato fasado tvarkybos darbams kultūros paveldo objektams (pastato fasado tvarkybos darbams).

17.     Finansavimas gali būti skiriamas pastatams, kurie atitinka Aprašo reikalavimus:

17.1.    patenka į Istorinio centro nustatytas ribas (Aprašo 3 priedas);

17.2.    pastato baigtumas 100 proc.;

17.3.    pastatas baigtas statyti iki 1970 m.

18.     Paraiškos finansuojamos:

18.1.  pagal surinktą balų skaičių (aukščiausias galimas paraiškos vertinimas – 19 balai), remiantis antro Aprašo priedo vertinimo kriterijais (Aprašo 2 priedas);

18.2.  nesant pakankamam lėšų poreikiui, finansuojamos daugiausia balų surinkusios paraiškos;

18.3.  paraiškos, surinkusios vienodą balų skaičių, finansuojamos pagal paraiškų pateikimo laiką;

19.     Finansavimo lėšos neskiriamos:

19.1Pareiškėjams, kurie anksčiau yra gavę finansavimą pagal Tvarkos aprašą, tačiau neįvykdė ar neatsiskaitę už numatytus įsipareigojimų;

19.2.  Pareiškėjams, gavusiems rėmimo lėšų iš kitų finansavimo šaltinių tiems patiems darbams;

19.3.  Pagalbinio ūkio paskirties pastatams tvarkyti;

19.4.  paraiškoms, kurios pagal vertinimo lentelę surinko mažiau nei 4 balus.

20.     Finansavimo lėšas koordinuoja ir kontroliuoja jų panaudojimą, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Direktorius) įsakymų projektus ir raštus, susijusius su rėmimo lėšų skyrimu / neskyrimu, Skyrius, kuris priima pareiškėjų paraiškas ir kitus Apraše nurodytus dokumentus ir perduoda Plungės miesto istorinio centro fasadų tvarkymo finansavimo komisijai svarstyti.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR VEIKLA

 

21.     Pateiktų paraiškų vertinimą atlieka Komisija.

22.     Komisija sudaroma Direktoriaus įsakymu.

23.     Komisijos darbą reglamentuoja Komisijos nuostatai tvirtinami Direktoriaus.

24.     Komisija priima rekomendacinius sprendimus dėl finansavimo lėšų skyrimo.

 

V SKYRIUS

FINANSAVIMO SKYRIMAS

 

25.     Finansuotini objektai ir finansavimo dydis nustatomas atsižvelgiant į Savivaldybės einamųjų metų biudžeto asignavimus.

26.     Lėšos Aprašui įgyvendinti yra numatomos Plungės rajono savivaldybės biudžete ir skiriamos iš 03 „Teritorijų planavimo programa“ priemonės „Kultūros vertybių apsaugos organizavimas“.

27.     Komisijos siūlymu Direktoriaus įsakymu yra tvirtinamas finansavimą gavusių pareiškėjų sąrašas ir skiriamas finansavimo dydis.

28.     Finansavimą gavusios paraiškos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt.

29.     Lėšų gavėjas su Savivaldybės administracija turi pasirašyti biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis). Sutartį šalys privalo pasirašyti per 10 d. d. nuo Direktoriaus įsakymo patvirtinančio finansavimo skyrimą Lėšų gavėjui.

30.     Pareiškėjas gavęs finansavimą įsipareigoja:

30.1.  skirtas lėšas naudoti tik pagal tikslines veiklas;

30.2.  vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

31.     Didžiausia einamaisiais metais galima vienam pastatui skiriama finansavimo lėšų suma yra 15 000 eur.

32.     Netinkamai panaudotos lėšos grąžinamos į savivaldybės biudžetą arba išieškomos teismine tvarka.

 

VI SKYRIUS

LĖŠŲ GAVĖJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ.

FINANSAVIMO ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

 

33.     Lėšų gavėjo teisės:

33.1.  gauti finansavimą, jeigu atitinka visas tokių lėšų gavimo šiame Apraše nustatytas sąlygas;

33.2.  gauti visą su jo finansavimu susijusią informaciją;

33.3.  teikti paraiškas;

33.4.  atsiimti savo paraišką;

33.5.  atsisakyti jam skirto finansavimo lėšų, pateikiant tokį atsisakymą raštu.

34.     Lėšų gavėjų pareigos:

34.1.  Savivaldybės administracijai bet kuriuo metu pareikalavus informacijos iš Lėšų gavėjo apie finansavimo lėšų panaudojimą, Lėšų gavėjas privalo pateikti tai pagrindžiančius dokumentus ir kitą prašomą informaciją, ne vėliau kaip per 10 dienų;

34.2Lėšų gavėjas skirtą finansavimą privalo naudoti tik Sutartyje nurodytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal nurodytą finansavimo naudojimo paskirtį.

34.3sudaryti sąlygas Komisijos nariams ir kitiems Savivaldybės administracijos atstovams apžiūrėti pastatą, kuris yra tvarkomas iš gauto finansavimo.

35.     Lėšų gavėjai, pateikę klaidingą informaciją apie gauto finansavimo naudojimą, ne pagal paskirtį panaudoję iš Savivaldybės biudžeto gautas lėšas bei pateikę faktines aplinkybes neatitinkančius dokumentus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36.     Už pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.

37.     Fasadų tvarkymo darbai planuojami atsižvelgiant į Plungės miesto centrinės dalies sutvarkymo specialiojo plano siūlymus.

38.     Tvarkos aprašas tvirtinamas, keičiamas ir pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

_________________________________

 

 

Plungės miesto istorinio centro pastatų fasadų

arkymo finansavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(fiziniams asmenims – vardas, pavardė, adresas, telefono nr., el. pašto adresas, juridiniams asmenims – įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., el. pašto adresas)

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui

 

PLUNGĖS MIESTO ISTORINIO CENTRO PASTATŲ FASADŲ TVARKYMO FINANSAVIMO PARAIŠKA

 

-------------------------------------------

(data)

 

 

Prašau finansuoti Plungės miesto istoriniame centre esančio pastato fasado tvarkymą iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

 

Pagrindinės žinios:

1. Pastato adresas__________________________________________________________________

2. Unikalus žemės sklypo Nr. ________________________________________________________

3. Unikalus statinio Nr. _____________________________________________________________

4. Prašoma finansuoti suma ____________ Eur.

 

 

PRIDEDAMA:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

__________________________________ ________________________

 

(vardas, pavardė)                                     (parašas)                            

 

 

 

 

Plungės miesto istorinio centro pastatų fasadų

tvarkymo finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Galimi balai

1.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių sąraše įrašytas pastatas (reikšmingumo lygmuo: vietinis – 2 balai, regioninis – 3 balai, nacionalinis – 4 balai)

Nuo 2 iki 4

2.

Medinės architektūros pastatas – 3 balai

3

3.

Pastatas statytas iki 1970 m.

(statybos metai nuo 1941-1970 m. – 1 balas, statybos metai nuo 1920-1940 m. – 2 balai, statybos metai ankstesni nei 1920 m. – 3 balai)

Nuo 1 iki 3

4.

Pastato fasado medinių langų, durų ar architektūrinių elementų keitimas, atnaujinimas, atkūrimas – 2 balai

2

5.

Statybos darbų išlaidų pagrįstumas (pateikti 1-2 komerciniai pasiūlymai – 1 balas, pateikti 3 komerciniai pasiūlymai arba skaičiuojamosios kainos sąmata – 2 balai)

Nuo 1 iki 2

6.

Prisidėjimas savo lėšomis proc. prie bendros fasadų tvarkymo sumos (prisidėjimas nuo 20 proc. – 1 balas, prisidėjimas nuo 40 proc. – 2 balai, prisidėjimas nuo 60 proc. – 3 balai)

Nuo 1 iki 3

7.

 

 

 

Istorinio centro teritorijoje esantiems pastatams, kurių fasadai formuoja pagrindinių miesto gatvių užstatymą (pagrindinės gatvės išskiriamos: Vytauto g., Birutės g., Laisvės al., J. Tumo-Vaižganto g., Rietavo g., Telšių g., Dariaus ir Girėno g., Senamiesčio a.) – 2 balai

2

 

 

Plungės miesto istorinio centro pastatų fasadų

tvarkymo finansavimo tvarkos aprašo 3 priedas