Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. lapkričio 27 d. Nr. T1-225

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-652 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-1179 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1507 „Dėl 2019 m. skiriamos specialios tikslinės dotacijos Sveiktos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-1037 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2019 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-1069 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgdama į gautus prašymus, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ (su visais pakeitimais):

1. Sprendimo 1.1 punktą išdėstyti taip:

1.1. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamas: 29872,7 tūkst. Eur (1 priedas)“.

2. Sprendimo 1.2 punktą išdėstyti taip:

1.2. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 30416,3 Eur, iš jų:“

1.2.1. 16891,1 tūkst. Eur darbo užmokesčiui“

1.2.2. 3765,3 tūkst. Eur turtui įsigyti “

1.2.3. 718,9 tūkst. Eur paskolų lėšos investiciniams projektams finansuoti“.

3. Pakeisti sprendimo 1.3 punktu patvirtintus asignavimus pagal asignavimų valdytojus ir juos išdėstyti nauja redakcija (2 priedas).

4. Pakeisti sprendimo 1.4 punktu patvirtintus asignavimus iš specialiųjų tikslinių dotacijų pagal asignavimų valdytojus ir juos išdėstyti nauja redakcija (3 priedas).

5. Pakeisti sprendimo 1.5 punktu patvirtintus asignavimus pagal programas ir juos išdėstyti nauja redakcija (4 priedas).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                            Gintautas Gegužinskas