KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUTEISTŲJŲ SKYRIMO, PERKĖLIMO Į PATAISOS įstaigos SOCIALINĖS GLOBOS SEKTORIų ar iš šio sektoriaus TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2022 m. kovo 25 d. Nr. V-80

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos ir slaugos poreikį ir siekdamas pagerinti socialinių ir slaugos paslaugų kokybę bei užtikrinti aplinkos pritaikymą asmenims su fizine negalia:

1.  T v i r t i n u Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus tvarkos aprašą (pridedama).

2P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. V-409 „Dėl Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.  N u r o d a u Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldžių laisvės atėmimo įstaigų direktoriams užtikrinti šio įsakymo vykdymą.

4.   P a v e d u:

4.1. šio įsakymo vykdymo kontrolę Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam sveikatos priežiūros ir resocializacijos sritis;

4.2. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                          Gintautas Šarauskas

 

PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus

2022 m. kovo 25 d.

įsakymu Nr. V-80

 

 

NUTEISTŲJŲ SKYRIMO, PERKĖLIMO Į PATAISOS ĮSTAIGOS SOCIALINĖS GLOBOS SEKTORIų ar iš šio sektoriaus TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų, kurie nesavarankiški ar iš dalies savarankiški ir kuriems yra reikalinga ilgalaikė ar trumpalaikė socialinė globa, skyrimo, perkėlimo į socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus tvarką: asmens socialinės globos poreikio vertinimo, dokumentų rengimo ir siuntimo reikalavimus.

2.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Socialinio savarankiškumo kriterijai – asmens bendravimas, komunikabilumas, poreikis pritaikyti gyvenamąją vietą, gebėjimas atlikti asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas, kito asmens pagalbos poreikis;

2.2. Fizinio savarankiškumo kriterijai – kūno funkcijų ir kūno struktūros sutrikimai, asmens veiklos galimybės ir pagalbos poreikis (asmeninė priežiūra, maitinimasis, namų ruoša);

2.3. Socialinės globos sektorius – pataisos įstaigoje įrengtas atskiras (lokalinis) sektorius, skirtas laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems, kuriems dėl turimos fizinės negalios, lėtinių ligų, amžiaus ar kitų priežasčių reikalinga kitų asmenų pagalba buityje ar savitarnoje.

2.4. Įgaliotas asmuo – Laisvės atėmimo bausmę vykdančios įstaigos (toliau – Įstaiga) darbuotojas (pareigūnas, valstybės tarnautojas ar pagal darbo sutartį dirbantis asmuo), kuriam įstaigos direktoriaus įsakymu pavesta užpildyti Nuteistojo socialinės globos poreikio vertinimo anketas (toliau – Anketa).

3.  Asmens sveikatos priežiūros paslaugos šiame sektoriuje laisvės atėmimo bausmę atliekantiems asmenims teikiamos tokia pat tvarka, kaip ir kitiems nuteistiesiems.

 

 

II SKYRIUS

SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMAS, DOKUMENTŲ RENGIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

4.  Socialinės globos poreikį nustato Įstaigoje nuteistąjį gydantis gydytojas, įvertinęs jo sveikatos būklę.

5.  Gydantis gydytojas, įvertinęs, kad dėl sveikatos sutrikimų ar socialinių veiksnių nuteistajam reikalinga socialinė globa, užpildo Prašymą dėl nuteistojo socialinės globos poreikio įvertinimo (toliau – Prašymą) (Tvarkos aprašo 1 priedas) ir apie tai informuoja asmens sveikatos priežiūros padalinio Įstaigoje vadovą (toliau – Vadovas).

6.  Vadovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įgaliotam asmeniui pateikia Prašymą ir Anketą (Tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai).

7Įgaliotas asmuo, užpildęs Anketą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ją grąžina Vadovui.

8.  Gydantis gydytojas užpildo Medicinos dokumentų išrašą/ siuntimą (statistinės apskaitos forma Nr. 027/a). Medicinos dokumentų išraše/ siuntime gydantis gydytojas aprašo nuteistojo sveikatos būklę, fizinės aplinkos pritaikymo ir socialinės globos poreikį ir teikia individualius siūlymus dėl poreikio perkelti (iškelti) nuteistąjį į (iš) socialinės globos sektorių (-iaus).

9.  Nuteistasis, manantis, kad turi socialinio ar fizinio savarankiškumo sutrikimų, turi teisę ir pats raštu kreiptis (pateikti laisvos formos prašymą) į jį gydantį gydytoją, kad jam būtų nustatytas socialinės globos poreikis.

10.  Gavus nuteistojo prašymą dėl socialinės globos poreikio įvertinimo, atliekami veiksmai, nurodyti Tvarkos aprašo 5 – 8 punktuose.

11.  Vadovas, gavęs visus dokumentus dėl nuteistajam reikalingos socialinės globos, tarnybiniu pranešimu apie tai informuoja Įstaigos, kurioje nuteistasis atlieka laisvės atėmimo bausmę, direktorių. Prie tarnybinio pranešimo pridedami užpildyti dokumentai:

11.1. nuteistojo prašymas (jei toks buvo pateiktas);

11.2. statistinės apskaitos forma Nr. 027/a;

11.3. Anketos kopija;

11.4. nuteistojo neįgalumo pažymėjimo, darbingumo lygio nustatymo pažymos, specialiųjų poreikių nustatymo ar kitų dokumentų (jei tokie yra), kopijos.

12.  Įstaigos direktorius, gavęs Vadovo tarnybinį pranešimą su pridėtais dokumentais, raštu kreipiasi į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus įsakymu sudarytą Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus komisiją (toliau – Komisija) dėl nuteistojo skyrimo ar perkėlimo į (iš) Įstaigos socialinės globos sektorių (-iaus).

13.  Komisija per 10 darbo dienų (nuo dokumentų gavimo (registravimo) Kalėjimų departamente dienos) išnagrinėja pateiktus dokumentus, priima sprendimą dėl (ne) rekomendacijos nuteistąjį skirti ar perkelti į (iš) socialinės globos sektorių (-iaus) (toliau – Komisijos rekomendacija)

ir raštu (išsiųsdama Komisijos posėdžio protokolo kopiją) apie tai informuoja Įstaigą, kuri kreipėsi dėl nuteistojo skyrimo ar perkėlimo į (iš) socialinės globos sektorių (-iaus). Jei Komisija nagrinėja kelių nuteistųjų dokumentus, sprendimas dėl kiekvieno nuteistojo įforminamas atskiru Komisijos protokolu.

14.  Įstaiga, gavusi Komisijos rekomendaciją:

14.1. su Komisijos rekomendacija supažindina nuteistąjį pasirašytinai;

14.2. jeigu buvo gautas nuteistojo prašymas dėl socialinės globos poreikio nustatymo, pateikia nuteistajam atsakymą raštu.

15Įstaigos direktorius, gavęs Komisijos rekomendaciją nuteistąjį perkelti į socialinės globos sektorių, paveda atsakingam pareigūnui teisės aktų nustatyta tvarka parengti dokumentus dėl nuteistojo perkėlimo iš vienos įstaigos į kitą ir pateikia juos Kalėjimų departamento direktoriui.

16.  Įstaigos, kurioje yra socialinės globos sektorius, direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas iki kiekvieno mėnesio 5 d. elektroniniu paštu informuoja Komisijos pirmininką apie socialinės globos sektoriuje esamas ir planuojamas einamąjį mėnesį laisvas vietas. Atsilaisvinus vietai neplanuotai, Komisijos pirmininką informuoja apie tai nedelsdamas.

 

 

iii SKYRIUS

NUTEISTOJO PERKĖLIMAS IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS SOCIALINĖS GLOBOS sektoriAUS

 

17Pagerėjus nuteistojo, kuriam buvo nustatyta socialinė globa, sveikatos būklei, gydantis gydytojas pakartotinai įvertina socialinės globos poreikį ir, nustatęs, kad socialinės globos nuteistajam nebereikia, užpildo statistinės apskaitos formą Nr. 027/a, joje išdėstydamas motyvuotą išvadą dėl paciento sveikatos būklės pasikeitimo.

18Nuteistasis, pageidaujantis būti iškeltas iš pataisos įstaigos socialinės globos sektoriaus, turi teisę ir pats raštu kreiptis (pateikti laisvos formos prašymą) į jį gydantį gydytoją, kad jam būtų pakartotinai įvertintas socialinės globos poreikis.

19Gydančiam gydytojas pakartotinai įvertinus socialinės globos poreikį ar gavus Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytą nuteistojo prašymą, dokumentai toliau rengiami Tvarkos aprašo II skyriuje nurodyta tvarka.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________________

 

Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos namų socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

PRAŠYMAS DĖL NUTEISTOJO SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO ĮVERTINIMO

 

____________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

______________________________

(data)

 

 

 

Prašome įvertinti nuteistojo (-osios)      

 

(vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

socialinės globos poreikį užpildant Nuteistojo socialinės globos poreikio vertinimo anketą (Tvarkos aprašo 2 priedas) pagal pateiktus socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus.

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

Prašymą užpildžiusio gydytojo vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos namų socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

NUTEISTojo SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMO ANKETA

 

 

I. SOCIALINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

1. Laisvalaikis

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Vertinimas

Žymėti

X

2.1

Aktyviai leidžia laisvalaikį (lanko kultūrinius renginius, maldos namus, užsiima mėgstama veikla)

Savarankiškas

 

2.2

Daugiau laiko praleidžia savo gyvenamojoje patalpoje, žiūrėdamas televizorių, klausydamas radijo, skaitydamas knygas, kartais užsiimdamas kita mėgstama veikla

Iš dalies savarankiškas

 

2.3

Leidžia laiką savo gyvenamojoje patalpoje, niekuo nesidomėdamas ir nieko neveikdamas arba negalėdamas aktyviai leisti laisvalaikio

Nesavarankiškas

 

 

2. Reikalai, dėl kurių asmuo pagal galimybes išeina iš gyvenamųjų patalpų

 

 

Eil. Nr.

 

Kriterijus

Savarankiškas (gali pats, kai prireikia)

Iš dalies savarankiškas (gali tik kitų padedamas)

Nesavarankiškas (visiškai negali)

 

2.1

Dirbti

 

 

 

2.2

Apsipirkti parduotuvėje

 

 

 

2.3

Apsilankyti dienos, bendruomenės centre

 

 

 

2.4

Nueiti pas gydytoją, socialinį darbuotoją, psichologą ar kt.

 

 

 

2.5

Nueiti į valgyklą

 

 

 

 

 

II. FIZINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

3. Asmens priežiūra (savipriežiūra)

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Vertinimas

Žymėti

X

3.1

Gali pats pasirūpinti asmenine higiena (nusiprausti, išsimaudyti, prižiūrėti savo kūną), apsirengti. Savarankiškai susitvarko tualete

Savarankiškas

 

3.2

Gali pats nusiprausti, bet išsimaudyti pats negali, sunku atlikti kai kuriuos rengimosi veiksmus. Gali pats nueiti į tualetą, bet po to visiškai susitvarkyti negali

Iš dalies savarankiškas

 

3.3

Gali pasirūpinti tik viršutinės kūno dalies higiena ir atlikti tik kai kuriuos rengimosi veiksmus. Savarankiškai tualete nesusitvarko

Iš dalies savarankiškas

 

3.4

Visiškai negali savarankiškai pasirūpinti asmenine higiena. Negali nei nusirengti, nei apsirengti. Tuštinasi ir šlapinasi, naudodamasis specialiosiomis priemonėmis

Nesavarankiškas

 

 

4. Kūno funkcijų ir kūno struktūros sutrikimai

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Vertinimas

Žymėti

X

4.1

Nėra didelių judėjimo, regos, klausos ar kalbos, psichomotorinės kontrolės funkcijų sutrikimų (gali laisvai judėti savo būste ir už jo ribų, valdyti kūno judesius, mato, girdi, gali bendrauti be techninių pagalbos priemonių arba su jomis).

Savarankiškas

 

4.2

Kūno struktūros ir kūno funkcijų sutrikimai kompensuojami techninės pagalbos priemonėmis

Iš dalies savarankiškas

 

4.3

Kūno struktūros ir kūno funkcijų sutrikimai nevisiškai kompensuojami techninės pagalbos priemonėmis (sunkiai juda, valdo kūno judesius, silpnai mato ar girdi net su techninės pagalbos priemonėmis, sutrikęs kalbos suvokimas ir kalba)

Iš dalies savarankiškas

 

4.4

Dideli judėjimo, regos, klausos ar kalbos, psichomotorinės kontrolės funkcijų sutrikimai (sunkiai arba visai negali judėti, dėl psichikos ar protinės negalios negali savarankiškai pasinaudoti savo kūno sugebėjimais, beveik arba visiškai nemato, negirdi ar nekalba) nekompensuojami techninės pagalbos priemonėmis

Nesavarankiškas

 

 

5. Maitinimasis

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Vertinimas

Žymėti

X

5.1

Savarankiškai gali pasigaminti maistą ir pavalgyti

Savarankiškas

 

5.2

Gali pasigaminti kai kuriuos lengvesnius patiekalus, pasišildyti pagamintą maistą ir pavalgyti

Iš dalies savarankiškas

 

5.3

Negali pasigaminti, bet gali pavalgyti patiektą maistą

Iš dalies savarankiškas

 

5.4

Negali nei valgyti, nei gerti be kitų pagalbos

Nesavarankiškas

 

 

6. Namų ruoša (namų ūkio veikla)

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Vertinimas

Žymėti

X

6.1

Gali atlikti visus namų ruošos darbus (skalbti, valyti būstą, išsilyginti skalbinius ir pan.)

Savarankiškas

 

6.2

Gali atlikti lengvus namų ruošos darbus (išsiplauti indus, pasikloti lovą, išsiskalbti smulkius skalbinius ir pan.). Sudėtinga susiplanuoti darbus

Iš dalies savarankiškas

 

6.3

Reikalinga pagalba atliekant visus namų ruošos darbus. Mažai ką gali pasidaryti pats

Iš dalies savarankiškas

 

6.4

Negali ar neturi paskatos atlikti namų ruošos darbų

Nesavarankiškas

 

 

 

 

7. Asmens veiklos galimybės ir pagalbos poreikis

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Vertinimas

Žymėti

X

7.1

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse (buityje, asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime, darbinėje veikloje, ugdantis) dėl sveikatos būklės yra nežymiai ribotos, pagalba beveik nereikalinga, specialiųjų poreikių apimtis yra nedidelė arba vidutinė

Savarankiškas

 

7.2

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse dėl sveikatos būklės yra vidutiniškai ar žymiai ribotos, pagalba reikalinga, specialiųjų poreikių apimtis yra vidutinė arba didelė

Iš dalies savarankiškas

 

7.3

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse dėl sveikatos būklės yra visiškai ribotos, be kitų pagalbos asmuo negali atlikti beveik nieko, specialiųjų poreikių apimtis yra didelė

Nesavarankiškas

 

 

 

Vertinimą atliko:

 

______________________________________________________________________________

Vardas, pavardė, pareigos                                                                             

 

 

 

__________________________________

Vertinimo atlikimo data