Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T1-100DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2022 m. gegužės 26 d. Nr. T1-98

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-100 „Dėl Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Programos įgyvendinamos vykdant Druskininkų savivaldybės 2022-2024 m. strateginio veiklos plano 08 programos „Jaunimo užimtumo programa“ 01 tikslo „Įgalinti ir stiprinti jaunimo bendruomenę“ 01 uždavinio „Plėtoti jaunimo iniciatyvas ir užimtumą“ 04 priemonę „Vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms“.“

2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius yra Programų asignavimų valdytojas. Druskininkų savivaldybė Programų įgyvendinimui skirtas lėšas pagal finansavimo sutartį perveda VŠĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centrui (toliau – JUC), kuris organizuoja Programų konkursą (-us). Informacija apie konkursą (-us) skelbiama šiame Apraše nustatyta tvarka Savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkusavivaldybe.lt, JUC interneto svetainėje www.juc.lt ir socialiniuose tinkluose.“

3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programų bendrojo ugdymo mokyklų mokinių atostogų metu finansavimui (toliau – Paraiškos) gali teikti visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai ir bendrojo ugdymo mokyklos, kurie:

6.1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

6.2. yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt;

6.3. turi Programoms įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

6.4. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas;

6.5. įsipareigoja užtikrinti dalyvių sveikatą ir saugumą Programose organizuojamose saugioje aplinkoje ir neturi kelti grėsmės asmenų sveikatai, viešajai tvarkai ar bet kokiomis formomis, metodais ir būdais neturi pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.“

4. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Programos turi būti vykdomos patalpose, kurių aplinka atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir pritaikyta tokiai veiklai, o taip pat stovyklavietėse, kurios yra įrengtos poilsiui su nakvyne skirtoje teritorijoje (sudarytos sąlygos palapinėms, laikiniems ar mobiliems nameliams statyti, higienos poreikiams tenkinti, laužui kurti, atliekoms sudėti), užtikrinant teisės aktuose numatytus reikalavimus. Programos be nakvynės vykdomos ne trumpiau kaip 8 valandas per dieną.“

5. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Dalyvaujantys Konkurse Pareiškėjai:

13.1. Programos paraišką (1, 2 priedai) 2 egz.;

13.2. juridiniai asmenys pateikia – įstaigos nuostatus ar įstatus;

13.3. laisvieji mokytojai pateikia – teisės aktų nustatyta tvarka įsigytą verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ir dokumentus pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kad gali dirbti mokytoju, įgaliojimą – jei dokumentus pateikia atstovas;

13.4. įsipareigoja apdrausti Programų dalyvius nuo nelaimingų atsitikimų ir pateikti tai įrodantį dokumentą ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki Programos įgyvendinimo pradžios.“

6. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Paraiškos teikiamos el. būdu (el. p. adresu: admin@juc.lt) ir pasirašytos el. parašu arba užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašyta „Paraiška Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu finansavimo konkursui“ ir Programos pareiškėjo pavadinimas.“

7. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Programų Teikėjai, vadovaujantis Druskininkų savivaldybės asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T1-117 „Dėl Druskininkų savivaldybės asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, atsiskaito JUC už tikslinių lėšų, gautų Programai vykdyti, panaudojimą ir pateikia Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu ataskaitą (3 priedas).“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                      Linas Urmanavičius

pavaduojantis savivaldybės merą