LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 2504, 2505, 2521 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 2506 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gegužės 4 d. Nr. XIII-342

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2504 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2504 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas tiesiogiai ar netiesiogiai rinko, kaupė arba teikė lėšas ar kitą turtą arba teikė kitokią materialinę paramą kitam asmeniui, žinodamas arba siekdamas, kad šis turtas, parama ar jų dalis būtų panaudota teroristiniam ar su teroristine veikla susijusiam nusikaltimui rengti ar daryti arba vienam ar keliems teroristams arba grupei, kurios tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, arba asmenims ar grupėms, kurie verbuoja, rengia teroristus ar kitaip dalyvauja teroristinėje veikloje, remti,

baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų.“

 

2 straipsnis. 2505 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2505 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2505 straipsnis. Teroristų rengimas ir mokymasis teroristiniais tikslais

1. Tas, kas kitam asmeniui suteikė specialių žinių ar įgūdžių, būtinų teroristiniam nusikaltimui rengti, daryti arba dalyvauti darant teroristinį nusikaltimą, žinodamas, kad asmuo suteiktas žinias ar įgūdžius ketina panaudoti teroristiniais tikslais, taip pat tas, kas, siekdamas gautas žinias ar įgūdžius panaudoti teroristiniais tikslais, sistemingai rinko specialias žinias ar įgijo specialių įgūdžių, būtinų teroristiniam nusikaltimui rengti, daryti arba dalyvauti darant teroristinį nusikaltimą,

baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

3 straipsnis. Kodekso papildymas 2506 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2506 straipsniu:

 

 

2506 straipsnis. Vykimas teroristiniais tikslais

1. Tas, kas atvyko į Lietuvos Respubliką ar vyko į kitą valstybę, siekdamas rengti ar daryti teroristinį nusikaltimą arba dalyvauti darant teroristinį nusikaltimą, arba dalyvauti grupės, kurios tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, veikloje, arba rengti teroristus, arba mokytis teroristiniais tikslais,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

4 straipsnis. 2521 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2521 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Su teroristine veikla susiję nusikaltimai yra šio Kodekso 2491, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505 ir 2506 straipsniuose nurodyti nusikaltimai, taip pat šio Kodekso 178, 180, 181 ir 300 straipsniuose nurodyti nusikaltimai, jeigu jais siekiama gauti lėšų, įrankių ar priemonių teroristiniams nusikaltimams daryti ar remti grupės, kurios tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, veiklą.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė