VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

Dėl DUOMENŲ APIE DEKLARUOJANČIŲJŲ ASMENŲ NEPRIIMTUS NUSIŠALINIMUS PATEIKIMO VYRIAUSIAJAI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJAI tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2019 m. spalio 30 d. Nr. KS-261

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2274 1 straipsnyje nauja redakcija išdėstyto Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 9 dalimi, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendžia:

1. Patvirtinti Duomenų apie deklaruojančiųjų asmenų nepriimtus nusišalinimus pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2017 m. birželio 21 d. sprendimą Nr. KS-74 „Dėl duomenų apie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų nepriimtus nusišalinimus pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

4. Sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                  Edmundas Sakalauskas

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos

2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-261

 

 

DUOMENŲ APIE DEKLARUOJANČIŲJŲ ASMENŲ NEPRIIMTUS NUSIŠALINIMUS PATEIKIMO VYRIAUSIAJAI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie deklaruojančiųjų asmenų nepriimtus nusišalinimus pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (toliau – Komisija) teikiamos informacijos apie deklaruojančiųjų asmenų pareikštus, bet atitinkamos institucijos vadovo, institucijos vadovo įgalioto asmens arba kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimu nepriimtus nusišalinimus, turinį ir pateikimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2274 1 straipsnyje nauja redakcija išdėstyto Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 9 dalimi.

3. Tvarkos aprašo sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

 

II. DUOMENYS APIE ASMENS NEPRIIMTĄ NUSIŠALINIMĄ IR JŲ PATEIKIMAS KOMISIJAI

 

4. Duomenys apie deklaruojančiojo asmens pareikštą, bet atitinkamos institucijos vadovo, institucijos vadovo įgalioto asmens arba kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimu nepriimtą nusišalinimą per penkias darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos Komisijai pateikiami elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų deklaravimo informacinę sistemą (PIDTIS).

5. Asmuo, institucijos vadovo arba kito kompetentingo asmens ar kolegialaus subjekto įgaliotas teikti duomenis PIDTIS ir juos tvarkyti, prisijungęs prie PIDTIS paskyros „Nusišalinimai“, užpildo Nusišalinimo nepriėmimo formą, atitinkamuose formos langeliuose nurodydamas šiuos duomenis:

5.1. nusišalinimą pareiškusio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, juridinio asmens, kuriame dirba nusišalinimą pareiškęs asmuo, pavadinimą, pareigas ir kodą;

5.2. nusišalinimo statusą (nepriimtas);

5.3. nusišalinimo pareiškimo datą;

5.4. nusišalinimo pareiškimo aplinkybes – nuo kokio klausimo ir dėl kokių priežasčių (motyvų) pareikštas nusišalinimas;

5.5. asmens, nepriėmusio pareikšto nusišalinimo, vardą, pavardę, pareigas ar kolegialios institucijos pavadinimą;

5.6. sprendimo nepriimti nusišalinimo datą ir nusišalinimo nepriėmimo motyvus;

5.7. sprendimo nepriimti nusišalinimo rūšį (įsakymas, sprendimas, posėdžio protokolas, rezoliucija ant pareiškimo ir pan.);

5.8. kitą su nusišalinimu ir jo nepriėmimu susijusią informaciją.

6. Laikoma, kad duomenys apie nusišalinimo nepriėmimą pateikti tą dieną, kai Nusišalinimo nepriėmimo forma buvo užpildyta ir įkelta į PIDTIS.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Už duomenų apie deklaruojančiųjų asmenų nusišalinimų nepriėmimą teikimą į PIDTIS įstatymų nustatyta tvarka atsako institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

8. Komisijai pateikti duomenys apie deklaruojančiųjų asmenų pareikštus, bet nepriimtus nusišalinimus saugomi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

____________________