ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS KAI KURIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2018 m. spalio 10 d.  Nr. A-1699

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. T-332 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“:

1. Pripažįstu netekusiais galios šiuos įsakymus su visais pakeitimais ir papildymais:

1.1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. A-1696 „Dėl Prašymų suteikti teisę įrengti reklaminį inžinerinį įrenginį ir jį eksploatuoti prašomoje reklamos vietoje“;

1.2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. A-25 „Dėl Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos sudarymo“;

1.3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. A-54 „Dėl Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkursų organizavimo sąlygų patvirtinimo“;

1.4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. A-69 „Dėl Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo sutarties formos patvirtinimo“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Antanas Bartulis