LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIO STATINIŲ IŠ GOFRUOTŲ METALO LAKŠTŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS TAISYKLIŲ T KSGL 14 PATVIRTINIMO

 

 

2014 m. rugsėjo 8 d. Nr.  V-276

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3–457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.7 punktu:

1. T v i r t i n u Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisykles T KSGL 14 (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                          Skirmantas Skrinskas