Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL EKSPORTO KREDITO GARANTIJŲ TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 13 d. Nr. 746

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 8 straipsniu, 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos komunikatu valstybėms narėms dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui (2012/C 392/01), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Patvirtinti Eksporto kredito garantijų teikimo nuostatus (pridedama).

2Nustatyti, kad:

2.1. Eksporto kredito garantijų teikimo nuostatuose nustatyta tvarka uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Invega) teikia garantijas kredituojantiems eksportuotojams dėl dalies atidėto mokėjimo pagal kredituojančio eksportuotojo sudarytą lietuviškos kilmės prekių, turinčių Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduotą prekių kilmės sertifikatą, liudijantį, kad prekės pagamintos Lietuvos Respublikoje (toliau – Invegos eksporto kredito garantija), pirkimo–pardavimo sutartį sumokėjimo;

2.2. teikiant Invegos eksporto kredito garantijas neturi būti viršytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Invegos įsipareigojimų pagal suteiktas garantijas limitas;

2.3. šis nutarimas, išskyrus Eksporto kredito garantijų teikimo nuostatų 4.1.2 papunktį, įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 dieną;

2.4. Eksporto kredito garantijų teikimo nuostatų 4.1.2 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.

3.  Pavesti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai Invegos prašymu teikti neatlygintiną informaciją, reikalingą Invegos eksporto kredito garantijoms teikti ir administruoti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Mindaugas Sinkevičius


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 746 

 

 

eksporto kredito garantijų teikimo nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Eksporto kredito garantijų teikimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato valstybės įsteigtos garantijų institucijos – uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – Invega) eksporto kredito garantijų teikimo ir įsipareigojimų pagal suteiktas eksporto kredito garantijas vykdymo sąlygas ir tvarką.

2Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Atidėtasis mokėjimas – pinigų suma, kurią pirkėjas turi sumokėti kredituojančiam eksportuotojui už pristatytas eksportuojamas prekes pagal eksportuojamų prekių pirkimo–pardavimo sutartį ne vėliau kaip atidėtojo mokėjimo termino pasibaigimo dieną.

2.2. Atidėtojo mokėjimo terminas – kredituojančio eksportuotojo ir pirkėjo sudarytoje eksportuojamų prekių pirkimo–pardavimo sutartyje arba už pristatytas eksportuojamas prekes išrašytoje sąskaitoje faktūroje nustatytas terminas, iki kurio pabaigos turi būti sumokėta (atlyginta) už pristatytas eksportuojamas prekes. Jei šis terminas eksportuojamų prekių pirkimo–pardavimo sutartyje ir išrašytoje sąskaitoje faktūroje nesutampa, vadovaujamasi išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodytu terminu.

2.3. Atidėtųjų mokėjimų limitas – Invegos nustatyta ir eksporto garantijos sutartyje nurodyta maksimali atidėtųjų mokėjimų suma, pagal kurią konkrečiam pirkėjui galioja eksporto kredito garantija.

2.4. Eksporto kredito garantijos gavėjas (toliau – garantijos gavėjas)kredituojantis eksportuotojas, kuriam suteikta eksporto kredito garantija.

2.5. Eksporto kredito garantija (toliau – eksporto garantija) – Invegos turtinis įsipareigojimas garantijos atveju sumokėti kredituojančiam eksportuotojui patirtų nuostolių dalį.

2.6. Eksporto garantijos išmoka (toliau – garantijos išmoka) – Invegos sumokama pinigų suma kredituojančiam eksportuotojui arba eksporto garantijos naudos gavėjui eksporto garantijos sutartyje nustatyta tvarka.

2.7. Eksporto garantijos laikotarpis (toliau – garantijos laikotarpis) – terminas, per kurį kredituojantis eksportuotojas gali kreiptis į Invegą dėl patirtų nuostolių dalies padengimo.

2.8. Eksporto garantijos naudos gavėjas (toliau – garantijos naudos gavėjas)kredituojantis eksportuotojas arba kredituojantį eksportuotoją finansuojantis pelno siekiantis juridinis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti faktoringo sandorius.

2.9. Eksporto garantijos suma (toliau – garantijos suma)eksporto garantijos sutartyje nurodyta didžiausia Invegos mokėtina garantijos išmokos suma garantijos naudos gavėjui.

2.10Eksporto garantijos sutartis tarp Invegos ir kredituojančio eksportuotojo sudaryta sutartis.

2.11Eksportuojamos prekės – kredituojančio eksportuotojo į neparduotinos rizikos valstybę eksportuojamos lietuviškos kilmės prekės, kurios pirkėjui parduodamos suteikiant atidėtąjį mokėjimą už pristatytas prekes.

2.12Garantijos atlyginimas – garantijos mokestis, mokamas už eksporto garantijos suteikimą.

2.13Garantijos atvejis dalies ar viso atidėtojo mokėjimo nesumokėjimas per atidėtojo mokėjimo terminą arba privačiojo pirkėjo bankroto atveju.

2.14Invegos atsakomybės limitas – procentinė nuostolių dalis, kurią pagal suteiktą eksporto garantiją įsipareigoja padengti Invega garantijos išmokos mokėjimo atveju, jei įvykdytos visos Nuostatuose ir eksporto garantijos sutartyje nurodytos sąlygos.

2.15Kreditingumo vertinimo paslaugas teikianti bendrovė – ūkio subjektas, teikiantis ūkio subjektų mokumo ir finansinės rizikos vertinimo paslaugas, įskaitant mokumo rizikos įvertinimo ataskaitų rengimą.

2.16Lietuviškos kilmės prekė – Lietuvos Respublikoje pagaminta prekė, kurios lietuvišką kilmę patvirtina Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduotas sertifikatas.

2.17Mokumo rizikos įvertinimo ataskaita pirkėjo patikimumo ir galimybių laiku įvykdyti finansinius įsipareigojimus įvertinimas.

2.18Neparduotina rizika – komercinė ir politinė rizika, kurios ilgiausias rizikos laikotarpis yra trumpesnis negu dveji metai ir kuri susijusi su privačiaisiais arba viešaisiais pirkėjais iš valstybių, kurios nėra išvardytos 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos komunikato valstybėms narėms dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui (2012/C 392/01) (toliau – Komisijos komunikatas) priede.

2.19Neparduotinos rizikos valstybėvalstybė, kuri nėra įtraukta į valstybių sąrašą, nustatytą Komisijos komunikato priede.

2.20Nuostoliai – pirkėjo ar pirkėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės davėjo nesumokėti, neįskaityti ir (ar) iš pirkėjo ir jo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės davėjo neišsiieškoti atidėtieji mokėjimai (atidėtųjų mokėjimų skola).

2.21Pirkėjas – neparduotinos rizikos valstybės juridinių asmenų registre registruotas ūkio subjektas, su kuriuo kredituojantis eksportuotojas yra sudaręs eksportuojamų prekių pirkimo–pardavimo sutartį.

2.22Pirkėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės davėjas – pirkėjo laiduotojas, garantas ar įkaito davėjas, kuris įsipareigoja kredituojančiam eksportuotojui įvykdyti pirkėjo prievoles pagal prekių pirkimo–pardavimo sutartį.

2.23Pristatymas eksportuojamų prekių pateikimas pirkėjui, atliktas pagal tarp pirkėjo ir kredituojančio eksportuotojo sudarytą eksportuojamų prekių pirkimo–pardavimo sutartį.

2.24Pradinė garantijos įmoka – pirma garantijos įmoka, kurią kredituojantis eksportuotojas sumoka prieš pasirašydamas eksporto garantijos sutartį.

2.25Privatusis pirkėjas – pirkėjas, kuris nėra valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga ar organizacija, valstybės valdoma įmonė ar kitas ūkio subjektas, kurio veikla finansuojama iš valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto, valstybės institucijų valdomų piniginių fondų ar kitų finansavimo šaltinių.

2.26Politinė rizika – rizika dėl viešojo pirkėjo įsipareigojimų nevykdymo prekių pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais terminais arba viešojo pirkėjo vienašalio sutarties nutraukimo ir atsisakymo priimti prekes be teisėtos priežasties, arba neparduotinos rizikos valstybės ar savivaldybių institucijų priimtų sprendimų ar atliktų veiksmų po prekių išvežimo iš kredituojančio eksportuotojo valstybės, dėl kurių privatusis ar viešasis pirkėjas negali įvykdyti įsipareigojimų prekių pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais terminais, arba pirkėjo valstybėje vykdomų karo, revoliucijos, sukilimo, pilietinio karo, masinių neramumų, visuotinio streiko veiksmų ar įvykusių gamtos katastrofų, dėl kurių privatusis ar viešasis pirkėjas negali įvykdyti įsipareigojimų prekių pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais terminais.

2.27Sąskaitų faktūrų išrašymo laikotarpis terminas, per kurį kredituojantis eksportuotojas turi teisę išrašyti sąskaitas faktūras pirkėjui už pristatymą su atidėtaisiais mokėjimais.

2.28Skolų išieškojimo ūkio subjektas – ūkio subjektas, su kuriuo kredituojantis eksportuotojas sudarys sutartį dėl atidėtojo mokėjimo skolos išieškojimo.

2.29Su privačiuoju pirkėju susijusi komercinė rizika – rizika dėl privačiojo pirkėjo ar pirkėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės davėjo bankroto, įsipareigojimų nevykdymo eksportuojamų prekių pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais terminais arba dėl privačiojo pirkėjo vienašalio sutarties nutraukimo ir atsisakymo priimti pristatytas prekes be teisėtos priežasties.

2.30Tikslinės teritorijos – teritorijos, nustatytos tikslinių teritorijų sąraše, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos finansų ministras.

2.31Viešasis pirkėjas – pirkėjas, kuris yra valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga ar organizacija, valstybės valdoma įmonė ar kitas ūkio subjektas, kurio veikla finansuojama iš valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto, valstybės institucijų valdomų piniginių fondų ar kitų finansavimo šaltinių.

2.32Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.

3Vadovaudamasi Nuostatais, Invega kredituojantiems eksportuotojams dėl neparduotinos rizikos sumažinimo teikia eksporto garantijas, kuriomis garantuojamas dalies kredituojančių eksportuotojų nuostolių, patirtų garantijos atveju, padengimas eksporto garantijos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI EKSPORTO GARANTIJOMS IR KREDITUOJANTIEMS EKSPORTUOTOJAMS, EKSPORTO GARANTIJŲ TEIKIMO PROCEDŪROS

 

4Eksporto garantijos kredituojančiam eksportuotojui teikiamos, jei yra tenkinamos visos toliau išvardytos sąlygos:

4.1. kredituojantis eksportuotojas yra:

4.1.1. labai maža, maža, vidutinė įmonė;

4.1.2. didelė įmonė arba juridinio asmens statuso neturintis Europos ekonominės erdvės valstybės narės įmonės filialas;

4.2. kredituojantis eksportuotojas veiklą vykdo ilgiau nei vienus metus, o metinės pajamos pagal paskutinių finansinių metų patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį viršija 100 000 Eur (šimtą tūkstančių eurų);

4.3. eksportuojamoms prekėms taikomas atidėtojo mokėjimo terminas, kuris yra ne ilgesnis nei dveji metai;

4.4. prekės yra eksportuojamos į neparduotinos rizikos valstybes;

4.5. eksportuojamos prekės, kurios atitinka lietuviškos kilmės prekės apibrėžtį;

4.6. kredituojantis eksportuotojas nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip ji apibrėžta Komisijos komunikate – Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2014/C 249/01);

4.7. kredituojantis eksportuotojas yra įvykdęs įsipareigojimus valstybei, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. Kredituojantis eksportuotojas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus valstybei, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur (penkiasdešimt eurų) arba jų mokėjimas mokesčių administratoriaus sprendimu yra išdėstytas arba atidėtas;

4.8. kredituojančio eksportuotojo veikla neprieštarauja 2006 m. gruodžio 14 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtai Tarybos rekomendacijai dėl kyšininkavimo ir oficialiai remiamų eksporto kreditų (C(2016)163);

4.9. pirkėjas nėra registruotas tikslinėse teritorijose, išskyrus tas tikslines teritorijas, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos ūkio ministro nustatomoms prioritetinėms eksporto rinkų grupėms;

4.10pirkėjas veiklą vykdo ilgiau nei dvejus metus nuo jo registracijos pradžios;

4.11kredituojantis eksportuotojas ir pirkėjas nėra susijusios įmonės ir (ar) partnerinės įmonės, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

4.12tarp kredituojančio eksportuotojo ir pirkėjo nėra teisminių ar arbitražinių ginčų, pirkėjas neturi skolų kredituojančiam eksportuotojui, kurių mokėjimo terminas yra pasibaigęs.

5Sudaręs eksporto garantijos sutartį, kredituojantis eksportuotojas turi pateikti Invegai su pirkėju sudarytą eksportuojamų prekių pirkimo–pardavimo sutartį.

6Į kredituojančio eksportuotojo nuostolius, nuo kurių skaičiuojama garantijos išmoka, įtraukiami tik pirkėjo ar pirkėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės davėjo nesumokėti atidėtieji mokėjimai. Į kredituojančio eksportuotojo nuostolius nėra įskaičiuojamos eksportuojamų prekių pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytos palūkanos, delspinigiai, baudos, kiti finansiniai reikalavimai pagal eksportuojamų prekių pirkimo–pardavimo sutartį. Tuo atveju, jei dėl pirkėjo pateiktų pagrįstų pretenzijų atidėtųjų mokėjimų suma kompetentingos institucijos (teismo, arbitražo ir pan.) sprendimu arba pirkėjo ir kredituojančio eksportuotojo sutarimu yra sumažinama atidėtųjų mokėjimų suma, nuostoliais, nuo kurių skaičiuojama garantijos išmoka, laikoma atitinkama sumažinta atidėtųjų mokėjimų suma. Tuo atveju, kai realizuojamos prekės, kurios buvo susigrąžintos iš pirkėjo, gauta sumos dalimi yra sumažinama atidėtųjų mokėjimų suma, nuostoliais, nuo kurių skaičiuojama garantijos išmoka, laikoma atitinkama sumažinta atidėtųjų mokėjimų suma.

7Jei eksportuojamos prekės pirkėjui yra parduodamos dalimis (partijomis) pagal pirkimo–pardavimo sutartį, garantijos išmoka mokama tik už tą prekių pardavimą, kuris buvo įvykdytas sąskaitų faktūrų išrašymo laikotarpiu, o prekės buvo pristatytos pirkėjui laikantis eksportuojamų prekių pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų. Sąskaitų faktūrų išrašymo laikotarpis nurodomas eksporto garantijos sutartyje.

8Kredituojantis eksportuotojas, siekdamas gauti eksporto garantiją, pateikia Invegai  registruotu paštu arba elektroninėmis priemonėmis prašymą ir visus prašymui nagrinėti reikalingus Nuostatų 4 punkto sąlygų atitikimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus prašymo formoje. Invegos vadovo įsakymu patvirtinta prašymo forma skelbiama Invegos interneto svetainėje.

9Kredituojantis eksportuotojas vienu prašymu gali kreiptis dėl eksporto garantijos suteikimo pagal prekių pirkimo–pardavimo sutartis, sudarytas su vienu ar daugiau skirtingų pirkėjų.

10Invega  kredituojančio eksportuotojo pateikto prašymo pirminį vertinimą atlieka ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo visų prašymui nagrinėti reikalingų dokumentų gavimo dienos. Per pirminį vertinimą yra įvertinama kredituojančio eksportuotojo atitiktis garantijos gavėjui nustatytiems reikalavimams, nurodytiems Nuostatų 4 punkte (išskyrus reikalavimus, nurodytus Nuostatų 4.5, 4.10 ir 4.12 papunkčiuose). Jei atliekant pirminį dokumentų vertinimą nustatoma klaidų ar neatitikimų, apie juos registruotu paštu arba elektroninėmis priemonėmis informuojamas kredituojantis eksportuotojas ir nurodomas terminas, per kurį jis turi ištaisyti nurodytus neatitikimus. Jeigu per nurodytą terminą kredituojantis eksportuotojas neištaiso neatitikimų ir (ar) nepateikia Invegai trūkstamų dokumentų ar informacijos, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o kredituojantis eksportuotojas informuojamas apie tai registruotu paštu arba elektroninėmis priemonėmis. Atlikus pirminį vertinimą ir nustačius, kad kredituojantis eksportuotojas neatitinka garantijos gavėjui nustatytų reikalavimų, kredituojančio eksportuotojo prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o kredituojantis eksportuotojas informuojamas apie tai registruotu paštu arba elektroninėmis priemonėmis.

11Atlikus pirminį dokumentų vertinimą ir jei kredituojantis eksportuotojas atitinka garantijos gavėjui nustatytus reikalavimus, kredituojantis eksportuotojas arba nusprendžia pavesti Invegai pateikti prašymą kreditingumo vertinimo paslaugas teikiančiai bendrovei dėl pirkėjo (-ų) ir pirkėjo (-ų) prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės davėjų mokumo rizikos įvertinimo ataskaitos parengimo, arba kredituojantis eksportuotojas pats, per 7 kalendorines dienas nuo Invegos registruotu paštu arba elektroninėmis priemonėmis išsiųsto pranešimo, kad kredituojantis eksportuotojas atitinka garantijos gavėjui nustatytus reikalavimus, pateikia prašymą kreditingumo vertinimo paslaugas teikiančiai bendrovei dėl minėtos ataskaitos parengimo. Mokumo rizikos įvertinimo ataskaita yra rekomendacinio pobūdžio.

12Invega per 30 kalendorinių dienų nuo pirkėjo (-ų) ir pirkėjo (-ų) prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės davėjų mokumo rizikos įvertinimo ataskaitos gavimo priima sprendimą dėl eksporto garantijos suteikimo arba nesuteikimo kartu įvardijant nesuteikimo priežastį (-is) ir apie priimtą sprendimą elektroninėmis priemonėmis (jei sprendimas pasirašomas elektroniniu parašu) arba registruotu paštu informuoja kredituojantį eksportuotoją. Invega priima sprendimą nesuteikti eksporto garantijos, kai netenkinami Nuostatų 4 punkto reikalavimai (išskyrus reikalavimus, nurodytus Nuostatų 4.5 papunktyje) ir (ar) kai įvertinus surinktą informaciją ir dokumentus nustatoma didelė (nepriimtina) garantavimo rizika. Jei yra priimamas sprendimas suteikti eksporto garantiją, kredituojančiam eksportuotojui registruotu paštu arba elektroninėmis priemonėmis išsiunčiamas sprendimas, eksporto garantijos sutarties projektas ir išankstinė sąskaita dėl pradinės garantijos įmokos už eksporto garantijos suteikimą.

13Jei kredituojantis eksportuotojas nesutinka su Invegos sprendimu, jis turi teisę kreiptis su skundu į administracinių ginčų komisiją ar teismą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

14Pradinė garantijos įmoka:

14.1 turi būti sumokėta Invegai eksporto garantijos sutartyje nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų nuo išankstinės sąskaitos išsiuntimo dienos. Sumokėta pradinė garantijos įmoka kredituojančiam eksportuotojui negrąžinama, išskyrus Nuostatų 14.3 papunktyje nurodytą atvejį;

14.2jeigu kredituojantis eksportuotojas per 30 kalendorinių dienų nuo išankstinės sąskaitos išsiuntimo dienos nesumoka pradinės garantijos įmokos, laikoma, kad kredituojantis eksportuotojas nepageidauja pasinaudoti eksporto garantija ir Invegos garantija nesuteikiama;

14.3jeigu ne dėl kredituojančio eksportuotojo kaltės pradinė garantijos įmoka bus pervesta vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo išankstinės sąskaitos išsiuntimo dienos, pradinė garantijos įmoka bus grąžinama kredituojančiam eksportuotojui;

14.4apskaičiuojama remiantis eksporto kredito garantijų atlyginimo skaičiavimo metodika, kurią tvirtina Invegos valdyba.

15Kredituojančiam eksportuotojui laiku sumokėjus nustatytą pradinę garantijos įmoką, Invega su kredituojančiu eksportuotoju sudaro eksporto garantijos sutartį, kurią sudaro:

15.1specialiosios nuostatos, kuriose nurodomi kredituojančio eksportuotojo, pirkėjo (-ų), garantijos naudos gavėjo, pirkėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės davėjo (-ų) rekvizitai, garantijos suma, sąskaitų faktūrų išrašymo laikotarpis, atidėtųjų mokėjimų limitas (-ai) kiekvienam pirkėjui, sumokėtos pradinės garantijos įmokos dydis, garantijos atlyginimo procentinis dydis, atidėtųjų mokėjimų terminas;

15.2bendrosios nuostatos, kurios apima pradinės garantijos įmokos ir garantijos atlyginimo mokėjimo tvarką, garantijos laikotarpio nutraukimo atvejus, kredituojančio eksportuotojo ir Invega teises ir pareigas, nuostolių dydžio, taikomo garantijos išmokai apskaičiuoti, nustatymo taisykles, garantijos išmokos sumokėjimo tvarką, garantijos išmokos nemokėjimo atvejus, kredituojančio eksportuotojo reikalavimo teisių į atidėtuosius mokėjimus perleidimo Invegai tvarką.

16Už kiekvieną atliktą eksportuojamų prekių pardavimą pirkėjui sąskaitų faktūrų išrašymo laikotarpiu kredituojantis eksportuotojas Invegai sumoka garantijos atlyginimą, apskaičiuotą remiantis eksporto kredito garantijų atlyginimo skaičiavimo metodika. Invegos  apskaičiuotas mokėtinas garantijos atlyginimas išskaičiuojamas iš sumokėtos pradinės garantijos įmokos (jos likučio) ir (ar) sumokamas Invegai eksporto garantijos sutartyje nustatyta tvarka.

17Kredituojantis eksportuotojas bet kuriuo metu, bet ne vėliau nei iki eksporto garantijos atvejo, gali pagal garantuotą eksportuojamų prekių pirkimopardavimo sutartį (-is) pateiktoms sąskaitoms faktūroms taikyti faktoringą ir su juridiniu asmeniu, kuris įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turi teisę vykdyti faktoringo sandorius, sudaryti faktoringo sutartį. Tokiu atveju kredituojantis eksportuotojas registruotu paštu arba elektroninėmis priemonėmis Invegai  pateikia prašymą eksporto garantijos sutartyje garantijos naudos gavėju paskirti faktoringo sandorius vykdantį juridinį asmenį. Invegai gavus prašymą, per 10 kalendorinių dienų eksporto garantijos sutartyje garantijos naudos gavėju nurodomas faktoringo sandorius teikiantis juridinis asmuo.

18Garantijos suma vienam kredituojančiam eksportuotojui eksporto garantijos sprendimo suteikti eksporto garantiją priėmimo metu negali būti didesnė kaip 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).

19Garantijos suma vienam kredituojančio eksportuotojo pasirinktam pirkėjui eksporto garantijos sprendimo suteikti eksporto garantiją priėmimo metu negali būti didesnė kaip
500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų).

20Garantijos suma tam pačiam pirkėjui visų kredituojančių eksportuotojų atžvilgiu eksporto garantijos sprendimo suteikti eksporto garantiją priėmimo metu negali būti didesnė kaip 2 000 000 Eur (du milijonai eurų).

21Invegos  atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 90 procentų atidėtojo mokėjimo sumos.

22Sąskaitų faktūrų išrašymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei vieni metai. Eksporto garantijos laikotarpis ir (ar) atidėtųjų mokėjimų limitas (-ai) gali būti keičiami eksporto garantijos sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.

23Visi su eksporto garantija susiję skaičiavimai ir mokėjimai atliekami eurais. Jei bet kokie sandoriai tarp kredituojančio eksportuotojo ir pirkėjo sudaromi kita valiuta, visi skaičiavimai pagal eksporto garantijų sutartį atliekami tokią valiutą konvertavus į eurus eksporto garantijos sutartyje nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL SUTEIKTAS EKSPORTO GARANTIJAS VYKDYMAS IR EKSPORTO GARANTIJŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

24Kredituojantis eksportuotojas per 60 kalendorinių dienų nuo garantijos atvejo atsiradimo registruotu paštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja (teikia pranešimą) apie tai Invegą.

25Eksporto garantijos sutartyje nustatyta tvarka kredituojantis eksportuotojas per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie garantijos atvejį pateikimo Invegai turi sudaryti sutartį dėl atidėtojo mokėjimo skolos išieškojimo iš pirkėjo su vienu iš skolų išieškojimo ūkio subjektų, nurodytų Invegos  interneto svetainėje arba kredituojantis eksportuotojas turi teisę kreiptis į Invegą dėl pritarimo sudaryti sutartį dėl atidėtojo mokėjimo skolos išieškojimo su skolų išieškojimo ūkio subjektu, kuris nėra įtrauktas į Invegos pateiktą atitinkamų ūkio subjektų sąrašą. Šiuo atveju Invega per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos turi pateikti savo pritarimą ar nepritarimą. Kredituojantis eksportuotojas, gavęs Invegos nepritarimą, per 10 kalendorinių dienų turi sudaryti sutartį dėl atidėtojo mokėjimo skolos išieškojimo su skolų išieškojimo ūkio subjektu, kuris yra įtrauktas į Invegos pateiktą atitinkamų ūkio subjektų sąrašą. Jeigu kredituojantis eksportuotojas per nustatytus terminus nesudarys sutarties dėl atidėtojo mokėjimo skolos išieškojimo su skolų išieškojimo ūkio subjektu, jis turės teisę į garantijos išmoką tik pirkėjo bankroto atveju.

26Skolų išieškojimas vykdomas iki 90 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pranešimo Invegai apie garantijos atvejį pateikimo. Nepavykus išieškoti atidėto mokėjimo skolos, per 90 kalendorinių dienų nuo skolų išieškojimo pabaigos arba pirkėjo bankroto atveju, kredituojantis eksportuotojas eksporto kredito garantijos laikotarpiu registruotu paštu arba elektroninėmis priemonėmis eksporto garantijos sutartyje nustatyta tvarka pateikia Invegai prašymą gauti garantijos išmoką, dokumentą, įrodantį eksportuotų prekių atitiktį Nuostatų 4.5 papunkčiui, ir dokumentus, būtinus garantijos išmokos dydžiui ir pagrįstumui nustatyti, kaip nurodyta eksporto garantijos sutartyje. Jeigu pateiktų dokumentų nepakanka  garantijos išmokos dydžiui ir (ar) pagrįstumui nustatyti, Invega turi teisę prašyti kredituojančio eksportuotojo pateikti papildomus dokumentus, siekiant nustatyti garantijos išmokos dydį ir pagrįstumą.

27Invega per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo garantijos išmokai ir prašymui nagrinėti reikalingų dokumentų gavimo įvertina prašymą bei visus pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl garantijos išmokos mokėjimo arba nemokėjimo. Sprendimas dėl garantijos išmokos nemokėjimo priimamas, jeigu iš pateiktų dokumentų negalima įsitikinti, kad buvo įvykdytos garantijos suteikimo sąlygos, arba nustatomas esminis garantijos sąlygų pažeidimas, arba iš kredituojančio eksportuotojo pateiktų dokumentų nėra pakankamai duomenų prašymo išmokėti garantijos išmoką pagrįstumui nustatyti. Apie priimtą sprendimą dėl garantijos išmokos nemokėjimo registruotu paštu arba elektroninėmis priemonėmis informuojamas kredituojantis eksportuotojas.

28Priėmus sprendimą dėl garantijos išmokos mokėjimo tarp Invegos  ir kredituojančio eksportuotojo sudaroma sutartis dėl reikalavimo teisių į atidėtuosius mokėjimus pagal prekių pirkimo–pardavimo sutartį ir sąskaitas faktūras perleidimo arba sutartis dėl atidėtųjų mokėjimų išieškojimo ir susigrąžintų lėšų paskirstymo eksporto garantijos sutartyje nustatytomis sąlygomis.

29Garantijos išmoka garantijos naudos gavėjui išmokama per 7 kalendorines dienas po Nuostatų 28 punkte nurodytos sutarties sudarymo.

30Garantijos išmoka apskaičiuojama eksporto garantijos sutartyje nustatyta tvarka.

31Pagal eksporto garantijos sutartyje nustatytą tvarką Invega  garantijos naudos gavėjui sumoka garantijos išmokos sumą, atitinkančią dokumentais pagrįstą kredituojančio eksportuotojo nuostolių dalį, proporcingą Invegos atsakomybės limitui, išskyrus eksporto garantijos sutartyje numatytus atvejus, kai garantijos išmoka ir (ar) atlyginami nuostoliai mažinami.

32 Garantijos išmoka negali viršyti eksporto garantijos sutartyje nurodytos garantijos sumos.

 

 

––––––––––––––––––––