ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ REGISTRACIJOS Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 11 d. Nr. A- 195

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-256 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015 m. rugsėjo 17 d. antikorupcinio vertinimo išvadoje Nr. 4-01-6665 „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas organizavimo tvarkos Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Šiaulių miesto ir rajono, Panevėžio ir Vilniaus rajonų savivaldybėse“ pateiktas rekomendacijas:

1. T v i r t i n u Šiaulių rajono savivaldybės vaikų registracijos į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinės sistemos nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. A-57 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vaikų registracijos į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                          Gipoldas Karklelis