LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. A1-658 „DĖL AKREDITUOTOS VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 21 d. Nr. A1-428

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus ir rekomendacijas, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 6.2 papunktį.

1.2. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga gali būti teikiama tiek dirbant individualiai, tiek grupėmis. Vaikų grupės gali būti sudaromos pagal jų amžių, socialinių įgūdžių lygį, teikiamų paslaugų sudėtingumą ir kt. (pvz., specialiuosius poreikius). Vienas įstaigos darbuotojas turi dirbti su ne didesne kaip 15 asmenų grupe, du darbuotojai – su ne didesne kaip 25 asmenų grupe, trys darbuotojai – su ne didesne kaip 45 asmenų grupe. Jei įstaigą lanko vaikai su negalia, rekomenduojamos mažesnės vaikų, su kuriais dirba vienas įstaigos darbuotojas, grupės.“

1.3. Papildau 171 punktu:

171. Rekomenduojama, kad ne mažiau nei pusė vaikų, gaunančių akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą įstaigoje, būtų vaikai su negalia ir (ar) socialinę riziką patiriantys vaikai, ir (ar) vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų, ir (ar) vaikai iš šeimų, esančių krizinėje situacijoje (pvz., dėl skyrybų, darbo praradimo, artimojo netekties ir pan.), kuriose auginami trys ir daugiau vaikų ir (ar) kuriose vaikus augina vienas iš tėvų.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                     Monika Navickienė