CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUKŠČIAMAČIO NUSTATYMO

 

2015 m. vasario 19 d. Nr. 4R-31

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos dokumento 8168-OPS/611 „Oro navigacijos paslaugų procedūros“ ir dokumento 7030/4 „Papildomos regioninės taisyklės“ 6.3.1.2 punkto nuostatas:

1. T v i r t i n u pridedamus Aukščiamačio nustatymo reikalavimus vykdant skrydžius;

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. 4R-2 „Dėl aukščiamačio nustatymo“ bei jo priedus;

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. kovo 7 dieną.

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                                         Joris Gintilas

 


 

 

PATVIRTINTA

                                                                            Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

                                                                            2015 m. vasario 19 d. įsakymu

                                                                            Nr. 4R-31

 

 

Aukščiamačio nustatymo reikalavimai vykdant skrydžius

 

1. Skrendant pereinamajame absoliučiajame aukštyje ar žemiau jo, orlaivio aukščiamatyje turi būti nustatyta slėgio reikšmė pagal vidutinį jūros lygį (toliau vadinama – QNH).

2. Skrendant aukščiau pereinamojo absoliučiojo aukščio, orlaivio aukščiamatyje turi būti nustatytas 1013,2 hektopaskalių (hPa).

3. Orlaiviui aukštėjant QNH reikšmė turi būti keičiama į 1013.2 hPa pereinamajame absoliučiajame aukštyje ir žemėjant 1013.2 hPa keičiami į QNH pereinamajame skrydžio lygyje.

4. Orlaivio padėtis vertikalioje plokštumoje, jam aukštėjant iki pereinamojo absoliučiojo aukščio, išreiškiama absoliučiuoju aukščiu, aukščiau – skrydžių lygiais ir žemėjant – atvirkštine tvarka.

5. Orlaiviui tupiant, aukščio atsarga virš vietovės turi būti nustatoma pagal aukščiamačio rodomą absoliutųjį aukštį (kai nustatytas QNH) arba turint atmosferos slėgį aerodromo aukštyje (QFE) – pagal aukštį virš atraminio QFE taško.

6. Nulinė skrydžio lygio reikšmė priskiriama 1013,2 atmosferinio slėgio paviršiaus hektopaskaliams. Toliau iš eilės einantys skrydžių lygiai turi būti atskiriami slėgio intervalu, atitinkančiu ne mažiau kaip 500 pėdų.

7. Pereinamasis absoliutusis aukštis Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvės Vilniaus skrydžių informacijos regione (Vilniaus FIR) yra 5000 pėdų.

8. Pereinamasis absoliutusis aukštis skelbiamas Oro navigacijos informaciniame rinkinyje.

9. Pereinamasis lygis nustatomas ne mažiau kaip 1000 pėdų virš pereinamojo absoliutaus aukščio, kad pereinamasis lygis ir pereinamasis absoliutus aukštis būtų naudojami lygiagrečiai kreiseriniame skrydyje, užtikrinant vertikalųjį skirstymą.

10. Pereinamąjį skrydžio lygį nustato atitinkama prieigų arba aerodromo skrydžių valdymo vadavietė priklausomai nuo slėgio reikšmės pagal QNH aerodrome:

 

 

 

QNH

 

reikšmė

 

(hPa)

Nuo 942,2

 

iki 959,4

Nuo 959,5

 

iki 977,1

Nuo 977,2

 

iki 995,0

Nuo 995,1

 

iki 1013,2

Nuo 1013,3

 

iki 1031,6

Nuo 1031,7

 

iki 1050,3

Pereinamasis skrydžio lygis

80

75

70

65

60

55

 

11. Prieigų arba aerodromo skrydžių valdymo vadavietė pagal VĮ „Oro navigacija“ nustatytas procedūras turi teikti visų artėjančių tūpti į aerodromą orlaivių įguloms informaciją apie esamąjį pereinamąjį skrydžio lygį.

 

______________