Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. KOVO 22 D. NUTARIMO NR. 309 „DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 7 d. Nr. 895

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Apie sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe, ūmią profesinę ligą, dėl kurios darbuotojas mirė, darbdavys (draudėjas) privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba) teritoriniam skyriui arba Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui (toliau vadinama – Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius), kuriame registruotas draudėju.“

2. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Gavę darbdavio (draudėjo) informaciją apie sunkų ir mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe, ūmią profesinę ligą, atitinkamo Fondo valdybos teritorinio skyriaus arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus specialistai (atstovai) turi teisę dalyvauti juos tiriant.“

3. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Tiriant lėtines profesines ligas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė darbo inspekcija) teritorinio skyriaus kvietimu gali dalyvauti atitinkamo Fondo valdybos teritorinio skyriaus arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus specialistai (atstovai).“

4. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Fondo valdybos teritorinio skyriaus arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus specialistai (atstovai) dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ar profesines ligas Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose bei Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatuose nustatyta tvarka.“

5. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Atliekant tyrimą dalyvaujantys Fondo valdybos teritorinio skyriaus arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus specialistai (atstovai), nesutikę su nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos priežasčių tyrimo aktu, raštu išdėsto ir pateikia tyrėjui nesutikimo motyvus. Nesutikimo motyvai pridedami prie nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo akto ar profesinės ligos priežasčių tyrimo akto (tyrimo medžiagos sudedamosios dalies).“

6. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais įvykiais klausimus nagrinėja Fondo valdybos teritorinis skyrius arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius, užregistravęs draudėju įmonę, įstaigą ar organizaciją, kurioje dirba (dirbo) nukentėjusysis.“

7. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Nagrinėdamas nelaimingų atsitikimų darbe pripažinimo draudiminiais įvykiais klausimą, Fondo valdybos teritorinis skyrius arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius pagal nelaimingo atsitikimo darbe bei profesinės ligos patvirtinimo aktus ir kartu gautus dokumentus vertina įvykio aplinkybes, laiką, vietą, asmens kreipimosi į gydymo įstaigą laiką. Kilus neaiškumų ar esant būtinybei gali būti pareikalauta papildomų dokumentų.“

8. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Fondo valdybos teritoriniame skyriuje arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriuje nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pripažinimo draudiminiu įvykiu klausimas pradedamas nagrinėti, kai Valstybinė darbo inspekcija (jos teritorinis skyrius), draudėjas (tyrimo komisija), pats nukentėjusysis ar asmuo, pretenduojantis gauti draudimo išmoką, pateikia nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo aktą (forma N-1 ar N-2) ar profesinės ligos priežasčių tyrimo ir profesinės ligos patvirtinimo aktą, tyrimo medžiagą ir reikiamus dokumentus.“

9. Pakeisti 25 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

25. Fondo valdybos teritorinis skyrius arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius, nagrinėdamas nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pripažinimo draudiminiu įvykiu klausimą, privalo nustatyti, kad:“.

10. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Kai Fondo valdyba, Fondo valdybos teritorinis skyrius arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius gauna papildomus dokumentus ar nustato naujas įvykio aplinkybes, kurios gali turėti įtakos nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pripažinimui draudiminiu įvykiu, jie turi teisę Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų bei Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų nustatyta tvarka kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl papildomo ištyrimo.“

11. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Fondo valdybos, Fondo valdybos teritorinio skyriaus arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus specialistai (atstovai) turi teisę dalyvauti, o šių Nuostatų 27 punkte nustatytais atvejais privalo dalyvauti atliekant papildomą nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą.“

12. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Dėl profesinės ligos diagnozės papildomo tyrimo Fondo valdyba, Fondo valdybos teritorinis skyrius arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į Centrinę darbo medicinos ekspertų komisiją. Fondo valdybos, Fondo valdybos teritorinio skyriaus arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus specialistai (atstovai) turi teisę dalyvauti atliekant šį profesinės ligos tyrimą.“

13. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Fondo valdyba, Fondo valdybos teritorinis skyrius arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius turi teisę kreiptis į Centrinę darbo medicinos ekspertų komisiją dėl ginčytinų klausimų, susijusių su profesinės ligos nustatymu, tyrimu (diagnozės patvirtinimu ar paneigimu), sprendimo. Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos posėdžiuose, kuriuose sprendžiami šie ginčytini klausimai, turi teisę dalyvauti Fondo valdybos, Fondo valdybos teritorinio skyriaus arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus specialistas (atstovas).“

14. Pakeisti 301 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

301. Šių Nuostatų 17–24 ir 27–30 punktai netaikomi, kai nelaimingi atsitikimai darbe įvyko ar profesinės ligos nustatytos pareigūnams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu privalomai draudžiamiems nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, kurie vykdo ar vykdė veiklą, kuriai būdingi specifiniai veiklos požymiai.“

15. Pakeisti 111 punktą ir jį išdėstyti taip:

111. Išmokos pervedamos į asmenų, turinčių teisę į išmoką, asmeninę sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje arba, jeigu asmenys, turintys teisę į išmoką, neturi sąskaitos kredito ar mokėjimo įstaigoje, išmokamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Fondo valdybos parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė