LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 23  d. Nr. V-3001

Vilnius

 

P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 12.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

12.2. asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina ir kuriems didelės rizikos sąlytis nustatytas 90 dienų laikotarpiu nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozės patvirtinimo, teigiamo laboratorinio tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti rezultato gavimo arba paskiepijimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šias asmenų grupes, dėl kurių izoliavimo taktikos sprendžiama individualiai, vadovaujantis Galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos algoritmu (Taisyklių 6 priedas):“.

2. Papildau 51 punktu:

51. laisvės atėmimo įstaigos administracija, prieš paleidžiant iš laisvės atėmimo įstaigos ligonį, asmenį, įtariamą, kad serga, ar asmenį, turėjusį sąlytį:

51.1. ligoniui ar asmeniui, įtariamam, kad serga, nurodžius, kad jo namai ar kita gyvenamoji vieta neatitinka Taisyklių reikalavimų, apie tokį ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, perduoda informaciją paskirtajai asmens sveikatos priežiūros įstaigai, vadovaujantis specialiais ligonių ar asmenų, įtariamų, kad serga, izoliavimo ir transportavimo klausimus reglamentuojančiais teisės aktais;

51.2. asmeniui, turėjusiam sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nurodžius, kad jo namai ar kita gyvenamoji vieta neatitinka Taisyklių reikalavimų, apie tokį asmenį informuoja savivaldybės administraciją jos nurodytais kontaktais dėl izoliavimo savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose;

51.3. informuoja NVSC apie izoliavimo vietos pakeitimą ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki asmens paleidimo arba per įmanomai trumpiausią laiką, kai apie asmens (suimtojo) paleidimą sprendimas priimamas teismo proceso metu (paleidimas teismo salėje).“

3. Pakeičiu 84.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

84.3. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims – 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas:

84.3.1. šioms asmenų grupėms, ne anksčiau kaip 10 izoliavimo dieną atlikus laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą:

84.3.1.1. ASPĮ darbuotojams, studentams, atliekantiems praktiką ASPĮ, ASPĮ savanoriaujantiems savanoriams ir ASPĮ patalpose veiklą vykdančių vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais, stacionarinių socialinės globos įstaigų darbuotojams;

84.3.1.2. Prezidentui ir jo patarėjams, Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams bei Seimo nariams, Ministrui Pirmininkui ir jo patarėjams bei biuro darbuotojams, ministrams ir jų patarėjams bei viceministrams, Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams;

84.3.1.3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos muitinės, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, ugniagesiams gelbėtojams, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams, Krašto apsaugos sistemos kariniam ir civiliniam personalui, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento žvalgybos pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui, energetikos įmonių darbuotojams – dispečerinių centrų darbuotojams.

84.3.2. ASPĮ darbuotojams, studentams, atliekantiems praktiką ASPĮ, ASPĮ savanoriaujantiems savanoriams, esant ASPĮ personalo trūkumui, ASPĮ vadovas, atsižvelgęs į ASPĮ infekcijų kontrolės specialisto siūlymus, gali priimti sprendimą dėl izoliavimo termino trumpinimo individualiai, vadovaujantis Sąlytį turėjusių ASPĮ darbuotojų izoliacijos algoritmu (Taisyklių 7 priedas).“

4. Papildau 85 punktu:

85. asmenys, nurodyti 84.3 papunktyje ir kuriems buvo sutrumpintas izoliacijos terminas, tol, kol praeis 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos, darbo vietoje privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, stebėti savo sveikatą, ar nepasireiškia COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai, ir griežtai laikytis kitų infekcijų kontrolės reikalavimų.“

5. Papildau 7 priedu (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Arūnas Dulkys

 

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19

liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių

sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje

vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose

patalpose taisyklių

7 priedas

 

Sąlytį turėjusių ASPĮ darbuotojų IZOLIACIJOS ALGORITMAS

 

Rizika

Sąlyčio pobūdis

Izoliacijos ir tyrimų atlikimo rekomendacijos

Didelės rizikos sąlytis

1.                                                                   Kontaktas namų ūkyje

2.     Kontaktas aerozolius generuojančių procedūrų metu nedėvint respiratoriaus FFP/N95 ir akis dengiančių asmeninės apsaugos priemonių (toliau – AAP)

izoliacija 14 d. ->
jei išlieka besimptomis, nutraukti izoliaciją

Vidutinės rizikos sąlytis

1.   Kontaktas procedūros, galinčios sukelti aerozolių koncentraciją ore, metu dėvint FFP/N95 ir akis dengiančias AAP, bet  nedėvint kūno AAP ir po kontakto  neatlikus higieninės rankų dezinfekcijos

2.            >15 min.* trukmės kontaktas artimu atstumu (<2 m.), kai sveikatos apsaugos darbuotojas (toliau – SAD) nedėvėjo nosį ir burną dengiančių AAP ir sergantysis nedėvėjo nosį ir burną dengiančių AAP

3.       Kontaktas su sergančiojo kūno skysčiais nedėvint pirštinių ir neatliekant skubios higieninės rankų dezinfekcijos**

izoliacija 7 d. ir PGR testas 7 d. -> gavus neigiamą PGR rezultatą ir nesant simptomų, nutraukti izoliaciją, PGR testas kartojamas 10 d.

Mažos rizikos sąlytis

1. >15 min.* trukmės kontaktas artimu atstumu (<2 m.), kai SAD ir sergantysis dėvėjo nosį ir burną dengiančias AAP

2. >15 min.* trukmės kontaktas >2 m. atstumu, kai SAD be nosį ir burną dengiančių AAP, o sergantysis dėvi nosį ir burną dengiančias AAP

3.               < 15 min. kontaktas, artimu atstumu (<2 m.), kai SAD ir sergantysis  nedėvi nosį ir burną dengiančių AAP

izoliacija netaikoma. Ne mažiau 2-jų PGR testų 3-5 bei 7-9 d.

*skaičiuojamas bendras kontakto laikas per parą

** skubiai atlikus rankų higieną riziką vertinama kaip maža

 

_________________________