VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-634 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-VIII-1041

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. D1-1039 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. D1-150 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-634 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Papildyti 6.11 papunkčiu:

6.11. Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, arba nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.“

1.2. Papildyti 6.12 papunkčiu:

6.12. Vienas gyvenantis asmuo – vienas gyvenantis vyresnis kaip 18 metų asmuo arba veiksniu pripažintas nepilnametis, kuris yra nesusituokęs (įskaitant santuoką nutraukusius asmenis), taip pat susituokęs, tačiau teismo sprendimu gyvenantis skyrium, neturintis vaikų (įvaikių) arba jų turintis, tačiau teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ar dėl santuokos nutraukimo vaikai (įvaikiai) yra likę gyventi su kitu sutuoktiniu.“

1.3. Pakeisti IX skyrių ir jį išdėstyti taip:

IX. RINKLIAVOS LENGVATOS

43. Rinkliavos lengvatos:

43.1. fiziniam ir juridiniam asmeniui, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam po stichinės nelaimės ar gaisro netinkamu naudoti/gyventi NTO, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 100 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

43.2. fiziniam ir juridiniam asmeniui, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam netinkamu naudoti/gyventi sunaikintu NTO, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 80 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

43.3. fiziniam ar juridiniam asmeniui, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam pramonės, gamybos paskirties NTO, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 30 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

43.4. fiziniam ar juridiniam asmeniui, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam sandėliavimo, kitos paskirties (žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir laikyti skirti objektai – kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės, šiltnamiai) NTO, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 10 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

43.5 religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančioms, naudojančioms, disponuojančioms religinės paskirties pastatus, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 100 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

43.6. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurių būstas yra Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą ir nuolat gyvena tame būste, ir, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens grynosios metinės pajamos tenkančiam vienam asmeniui neviršija 18 valstybės remiamų pajamų dydžio, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 50 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

43.7. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurių būstas yra Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą ir nuolat gyvena tame būste, ir, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens grynosios metinės pajamos tenkančiam vienam asmeniui didesnės už 18 valstybės remiamų pajamų dydžius, tačiau neviršija 30 valstybės remiamų pajamų dydžio, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 30 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies.

44. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta 43.1 papunktyje nustatyta lengvata, Administratoriui turi pateikti:

44.1. prašymą;

44.2. pažymą iš Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apie kilusį gaisrą ir/ar kilusią stichinę nelaimę.

45. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta 43.2 papunktyje nustatyta lengvata, Administratoriui turi pateikti:

45.1. prašymą;

45.2. pažymą iš seniūnijos pagal NTO buvimo vietą, jog NTO netinkamas naudoti/gyventi.

46. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta 43.6 arba 43.7 papunkčiuose nustatyta lengvata, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – skyrius) turi pateikti:

46.1. Prašymą dėl teisės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo (4 priedas);

46.2. informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais:

46.2.1. pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu gautas pajamas, įskaitant išeitines išmokas, dienpinigius, butpinigius, maistpinigius ir kitas pajamas (išskyrus asmenų iki 18 metų pajamas);

46.2.2. gautas pensijas ir (ar) pensijų išmokas;

46.2.3. gautas šalpos pensijas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymą;

46.2.4. gautas tikslines kompensacijas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą;

46.2.5. individualios įmonės savininko pajamas, gautas iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir (ar) mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamas ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautos lėšų sumas;

46.2.6. gautas individualios veiklos pajamas, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą ir individualios veiklos vykdymo pažymą;

46.2.7. pinigines lėšas, gautas vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentus);

46.2.8. gautas išmokas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą;

46.2.9. gautas socialinio pobūdžio pajamas (nedarbo draudimo išmokas, socialines pašalpas, išmokas vaikui, išmokas vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmokas privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmokas besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai ir kt., išskyrus vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas, mokamas iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų, išmokas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą ir (ar) iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, darbdavio mokamas vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas);

46.2.10. ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiais išmokėtas išmokas;

46.2.11. kitas faktiškai gaunamas pinigines lėšas.

47. Socialinės paramos skyrius ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį teikia Administratoriui Asmenų, kuriems nustatyta teisė vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatai, vardinį sąrašą (5 priedas).

48. Šio sprendimo 43.1 papunktyje nurodyta lengvata taikoma nuo stichinės nelaimės ar gaisro dienos iki NTO taps tinkamu naudoti/gyventi, tačiau ne ilgiau kaip 1 metus nuo stichinės nelaimės ar gaisro dienos.

49. Šio sprendimo 43.2 papunktyje nurodyta lengvata taikoma nuo seniūnijos pažymos datos iki pastatas taps tinkamu naudoti arba bus pateikta VĮ „Registrų centras“ pažyma apie tokio NTO išregistravimą.

50. Spendimo 43.6 ir 43.7 papunkčiuose nurodytos lengvatos taikomos už paskutinius praėjusius kalendorinius metus.

51. Fiziniai ir juridiniai asmenys, savivaldybės teritorijoje valdantys, naudojantys, disponuojantys NTO, kuris naudojamas ne pagal vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje nurodytą jų naudojimo paskirtį, apmokestinami pagal faktišką jų naudojimą, vadovaujantis Administratoriui prašymu-sąžiningumo deklaracija (3 priedas).

1.4. Buvusius 49–57 punktus laikyti atitinkamai 52–60 punktais.

1.5. Pakeisti 2 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.6. Papildyti 4 priedu (pridedama).

1.7. Papildyti 5 priedu (pridedama).

2. Nustatyti, kad asmenims už laikotarpį, kuriuo Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 28 d. sprendime Nr. T-VI-372 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensavimo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka buvo skirta vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensacija, šiuo sprendimu keičiamų nuostatų 43.6 ir 43.7 papunkčiuose nustatyta vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvata yra neteikiama.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 1.5 papunktį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algis Kašėta

 

Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

2 priedas

 

NTO RŪŠYS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto paskirtis**

Nekilnojamojo turto objektai*

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai

Pastatai, naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (individualūs namai, butai, bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai, nakvynės namai, socialinis būstas, kiti panašios paskirties objektai)

2.

Viešbučių paskirties pastatai (patalpos)

Pastatai, naudojami trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai), patalpos trumpai apsistoti

3.

Administracinės paskirties pastatai

Pastatai, naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai)

4.

Prekybos paskirties pastatai

Pastatai, naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvės – operatorinės, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai)

5.

Paslaugų paskirties pastatai

Pastatai, naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai)

6.

Maitinimo paskirties pastatai

Pastatai naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai, kiti panašios paskirties objektai)

7.

Transporto paskirties pastatai

Pastatai, naudojami transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

8.

Garažų paskirties pastatai

Pastatai, naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus garažus lengviesiems automobiliams, esančius namų valdoje)

9.

Gamybos, pramonės paskirties pastatai

Pastatai, naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai)

10.

Sandėliavimo paskirties pastatai

Pastatai, naudojami sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)

11.

Kultūros paskirties pastatai

Pastatai, naudojami kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

12.

Mokslo paskirties pastatai

Pastatai, naudojami švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai)

13.

Gydymo paskirties pastatai

Pastatai, naudojami gydymo tikslams, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties objektai)

14.

Poilsio paskirties pastatai (patalpos)

Pastatai, naudojami poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai, ir kiti poilsio pastatai, poilsio patalpos)

15.

Sporto paskirties pastatai

Pastatai, naudojami sportui (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtklubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai)

16.

Religinės paskirties pastatai

Pastatai, naudojami religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

17.

Specialiosios paskirties pastatai

Pastatai, naudojami specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai)

18.

Sodų paskirties pastatai

Pastatai, naudojami arba poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys sodo sklypai su pastatais ir (ar) sodo sklypai su pastatais, nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje

19.

Kiti pastatai

Pastatai, naudojami kita paskirtimi (lošimų namų pastatai) ir kiti savarankiški objektai (automobilių stovėjimo aikštelės, kapinės, degalinės, viešųjų renginių vietos), kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai

20.

Kitos (fermų) paskirties pastatai

Pastatai, naudojami galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kiti)

21.

Kitos (ūkio) paskirties pastatai

Žemės ūkiui tvarkyti skirti pastatai (svirnai, angarai, garažai ir kiti)

22.

Kiti poilsio objektai

Kiti poilsio objektai (kempingai, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties objektai)

 

* Nekilnojamojo turto objektai – pastatai ir inžineriniai statiniai su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų, kitos patalpos, nepaisant jų registracijos nekilnojamojo turto registre, atskirais nekilnojamojo turto vienetais suformuotos patalpos.

** Nekilnojamojo turto paskirtis – teisės aktais leidžiama, nuosavybės dokumentuose nurodyta arba faktiškai vykdoma teisėta viena ar keletas veiklos rūšių, vykdomų nekilnojamojo turto objektuose.

_______________

 

Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

4 priedas

 

(Prašymo dėl teisės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatai nustatymo forma)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas

 

Tel. Nr.

 

Mokėtojo kodas

 

 

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyriui

 

 

PRAŠYMAS DĖL TEISĖS vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatai NUSTATYMO

 

20___ m. _____________ d. Nr. _______

 

Prašau nustatyti teisę man (mano šeimai) į vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo lengvatą už ________________ metus.

 

DUOMENYS APIE ŠEIMOS NARIUS:

 

Eil.

Nr.

Vardas ir pavardė

Gimimo data

Socialinė padėtis

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

II. ŠEIMOS PAJAMOS

 

 

 

Eil.

Nr.

 

Pajamų rūšys

 

Pajamos Eur

 

 

 

Vyras

Moteris

Vaikai

1.

Su darbo santykiais susijusios pajamos (46.2.1 p.)

 

 

 

2.

Pensijos (46.2.2 p.)

 

 

 

3.

Šalpos pensijos (46.2.3 p.)

 

 

 

4.

Tikslinės kompensacijos (46.2.4 p.)

 

 

 

5.

Individualios įmonės savininko pajamos (46.2.5 p.)

 

 

 

6.

Individualios veiklos pajamos (46.2.6 p.)

 

 

 

7.

Piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai) (46.2.7 p.)

 

 

 

8.

Išmokos, mokamos pagal Išmokų vaikams įstatymą (46.2.8 p.)

 

 

 

9.

Socialinio pobūdžio pajamos (nedarbo draudimo išmoka, socialinė pašalpa, išmoka vaikui ir kt. 46.2.9 p.)

 

 

 

10.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos, statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiais išmokėtos išmokos (46.2.10 p.)

 

 

 

11.

Kitos faktiškai gautos pajamos (46.2.11 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamos per __________________ metus.

 

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija teisinga.

SUTINKU, kad:

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo lengvatų teikimo tikslais apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis iš kitų institucijų bus renkama informacija apie gaunamas pajamas ir kita lengvatoms gauti būtina informacija;

išaiškėjus, jog pateikti duomenys neteisingi, lengvatos būtų panaikintos ir apskaičiuota už praėjusį laikotarpį visa vietinė rinkliava.

 

 

III. PATEIKIU ŠIUOS DOKUMENTUS:

 

·    asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

·    informacija apie pajamas, (______ ) vnt.;

·    vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą.

 

 

Pareiškėjas _______________                               __________________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

_______________

 

Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

5 priedas

 

 

ASMENŲ, KURIEMS NUSTATYTA TEISĖ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATAI, VARDINIS SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Adresas

Mokėtojo kodas

Metinės grynosios pajamos, tenkančios vienam asmeniui

 

 

 

 

 

_______________