Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. 832 „DĖL ATEITIES EKONOMIKOS DNR plano ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 25 d. Nr. 1316

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimą Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo“:

1. Pakeisti 2.24 papunktį ir jį išdėstytit taip:

2.24. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai – iki 16 tūkstančių eurų veiksmui „Žaliojo vandenilio gamyba ir perdavimas į gamtinių dujų tinklus“ įgyvendinti;“

2. Papildyti 2.45 papunkčiu:

2.45. Susisiekimo ministerijai – iki 2 200 tūkst. eurų veiksmui „Teritorijų vystymas ir verslui palankios aplinkos gerinimas regionuose“ įgyvendinti.“

3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą:

 

 

3.1.            Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22.

Klimato kaita ir energetika

Parengiamieji darbai jūrinio vėjo infrastruktūros įrengimui (atsakinga Energetikos ministerija)

Akcinė bendrovė „Litgrid“

367

0

367.

Rezultato rodiklis –

sudaryta konsultacinių paslaugų sutartis dėl projekto „Parengiamieji darbai jūrinio vėjo infrastruktūros įrengimui“ įgyvendinimo.

Produkto rodiklis –

parengta projekto „Parengiamieji darbai jūrinio vėjo infrastruktūros įrengimui“ įgyvendinimo studija.

 

 

1 vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vnt.“

 

 

 

 

 

3.2.            Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

„35.

Klimato kaita ir energetika

Žaliojo vandenilio gamyba ir perdavimas į gamtinių dujų tinklus (atsakinga Lietuvos Respublikos energetikos ministerija)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2 000

16

1 984

Rezultato rodiklis –

sumažintas išmetamų CO2 kiekis.

 

Produkto rodiklis

pagaminto ar įmaišyto žaliojo vandenilio kiekis.

 

 

 

 

30 t/m.

(2022 m.)

 

 

 

60 tūkst. m3/m.

(2022 m.)“.

 

 

3.3.            Pakeisti 61 punktą ir jį išdėstyti taip:

„61.

Inovacijos ir moksliniai tyrimai

Mokslinio-reguliacinio patarimo paslaugos ir jos teikimui reikalingos infrastruktūros sukūrimas

(atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija)

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

3 268

121

3 147 (iš jų 1 219 tūkst. eurų 2022 m.)

Rezultato rodiklis –

suteiktų reguliuojamųjų mokslinių patarimų skaičius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultato rodiklis 

naujų registruotų vaistų skaičius.

 

 

 

 

 

 

 

Rezultato rodiklis 

gautas akreditavimo pažymėjimas, patvirtinantis, kad laboratorija adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ reikalavimus atlikti vaistinių preparatų ir jų gamybai naudojamų vaistinių medžiagų tyrimus.

 

Rezultato rodiklis 

gautas Europos Tarybos Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai atitikties sertifikatas, kuriuo pripažinta, kad laboratorijos adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus.

 

Produkto rodiklis – kokybės, ikiklinikinių, klinikinių tyrimų ir kitų sričių, kuriose teikiama reguliuojamųjų mokslinių patarimų paslauga, skaičius.

 

Produkto rodiklis – sukurta infrastruktūra verslo poreikiams tenkinti ir valstybinių institucijų veiklai gerinti.

 

 

 

15 vnt. (2023–2024 m.),

20 vnt. (2025 m.),

30 vnt. (2026 m.),

50 vnt. (2027 m.),

70 vnt. (2028 m.),

90 vnt. (2029 m.),

100 vnt. (2030–2031 m.),

120 vnt. (2032 m.)

 

 

 

 

1 vnt. (2023–2024 m.),

2 vnt. (2025–2026 m.),

3 vnt. (2027–2028 m.),

5 vnt. (2029–2032 m.)

 

 

 

 

 

1 vnt. (2022 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vnt. (2022 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 vnt. (2022 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vnt.

(2022 m.).“

 

3.4.            Papildyti 66 punktu:

„66.

Inovacijos ir moksliniai tyrimai

Europos kosmoso agentūros inkubatoriaus Lietuvoje steigimas ir veiklos įgyvendinimas

(atsakinga Ekonomikos ir inovacijų ministerija)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

807

0

807

Rezultato rodiklis – įsteigtas Europos kosmoso agentūros inkubatorius.

 

Rezultato rodiklis – sukurtų ir išlaikytų darbo vietų skaičius.

 

 

 

 

 

Rezultato rodiklis –

Lietuvos juridiniams asmenims pagal Europos kosmoso agentūros programas skirto finansavimo ir Lietuvos įnašo į Europos kosmoso agentūros biudžetą santykis.

 

Rezultato rodiklis –

Lietuvos verslo subjektų pagal Europos kosmoso agentūros programas vykdomų projektų skaičius.

 

Produkto rodiklis  –

suorganizuotų renginių (inovacijų dirbtuvių, kosmoso sektoriaus populiarinimo renginių, mentorystės sesijų) skaičius.

 

Produkto rodiklis –

užsienyje veikiančių Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centrų, su kuriais užmegzti ryšiai, skaičius.

 

Produkto rodiklis –

startuoliams suteiktų konsultacijų skaičius.

 

Produkto rodiklis –

sukurtų gaminių, paslaugų ar procesų (ar jų prototipų) skaičius.

 

1 vnt.

(2022 m.)

 

 

 

 

10 vnt. (2022m.),

9 vnt. (2023 m.),

16 vnt. (2024 m.)

 

 

 

 

 

30 proc. (2022 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 vnt. (2022 m.)

 

 

 

 

 

 

 

9 vnt. (2021 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 vnt. (2021 m.)

 

 

 

 

 

 

 

30 vnt. (2021 m.)

 

 

 

 

 

10 vnt. (2021 m.)“.

 

3.5.            Papildyti 67 punktu:

„67.

Ekonominė infrastruktūra

Teritorijų vystymas ir verslui palankios aplinkos gerinimas regionuose

(atsakinga Susisiekimo ministerija)

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

 

 

 

 

4 720

 

 

 

 

2 200

 

 

 

 

2 520

Veiklos „MRO (orlaivių aptarnavimo) veiklos plėtra) Šiaulių oro uoste“ rodikliai:

 

Rezultato rodiklis –

naujų darbo vietų Šiaulių laisvosios ekonominės zonos prieigose ir Šiaulių oro uosto teritorijoje skaičius.

 

 

 

I etapo „Oro uosto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ produkto rodikliai:

 

Produkto rodiklis –

rekonstruoto riedėjimo tako „B“ su paviršinių nuotekų sistema (drenažu) ilgis.

 

Produkto rodiklis – įrengto perono „B“ su paviršinių nuotekų sistema (drenažu) plotas.

 

Produkto rodiklis –

įrengti elektros ir ryšių tinklai.

 

Produkto rodiklis –

įrengta apšvietimo ir žiburių sistema aplink peroną „B“ ir šalia tako „B“.

 

Produkto rodiklis – įrengto patruliavimo gaisrinio kelio ilgis.

 

II etapo „Sklypų, skirtų investicijoms pritraukti, vystymas“ produkto rodikliai:

 

Produkto rodiklis –

įrengto privažiavimo kelio nuo Aviacijos g. iki Šiaulių oro uosto ilgis.

 

Produkto rodiklis –

įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai.

 

Produkto rodiklis –

įrengta 76 vietų automobilių stovėjimo aikštelė.

 

Produkto rodiklis –

teritorijų, kuriose pagerintos investavimo sąlygos, plotas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 vnt. (2024 m.),

200 vnt. (2025 m.),

348 vnt. (2026 m.),

444 vnt. (2027 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

747 m

 

 

 

 

 

 

4,08 ha

 

 

 

 

 

 

1 kompl.

 

 

 

 

1 kompl.

 

 

 

 

 

 

668 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515 m

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vnt.

 

 

 

 

 

1 vnt.

 

 

 

 

 

13,93 ha.“

 

3.6.            Papildyti 68 punktu:

„68.

Inovacijos ir moksliniai tyrimai

Inovatyvių ambulatorinių ir stacionarinių kardiologijos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelių parengimas, išbandymas ir diegimas

(atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija)

VULSK, KK

31 200

0

31 200 (iš jų 18 000 tūkst. eurų 2022 m.)

VULSK taikytini rodikliai:

 

Rezultato rodiklis – gydytojo kardiologo paslaugų, teikiamų nuotoliniu būdu, dalis.

 

Rezultato rodiklis – asmenų, dalyvaujančių Lietuvos širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje, skaičiaus padidėjimas, palyginti su 2019 m.

 

Produkto rodiklis – įdiegtas inovatyvus ambulatorinių gydytojo kardiologo paslaugų teikimo modelis.

 

KK taikytini rodikliai:

 

Rezultato rodiklis – trumpesnis vidutinės hospitalizacijos trukmės laikas, palyginti su 2019 m.

 

Produkto rodiklis – miokardo infarkto klasterio veikloje dalyvaujančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose įdiegtas pacientų, sergančių ūminiais išeminiais sindromais, srautų valdymo modelis, įskaitant skaitmenizavimo įrankį.

 

VULSK ir KK taikytinas rodiklis:

 

Rezultato rodiklis – mirštamumo nuo miokardo infarkto per 30 dienų nuo hospitalizacijos sumažėjimas, palyginti su 2019 m.

 

 

 

 

 

60 proc.

(2025 m.)

 

 

 

 

 

 

30 proc.

(2025 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vnt.

(2022 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 d.

(2025 m.)

 

 

 

 

 

 

 

1 vnt.

(2022 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 proc. (2025 m.)“.

 

 

 

Laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas                                                                                                           Saulius Skvernelis

 

 

Laikinai einantis finansų ministro pareigas                                                                                                                                                                                                             Vilius Šapoka