LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2020 M. GEGUŽĖS 12 D. ĮSAKYMO nR. 1v-452 „DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 15 d. Nr. 1V-112

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 1V-452 „Dėl Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu IV skyriaus pirmąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:

PIRMASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO GRĄŽINTI MOKESTĮ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

30. Pareiškėjo prašymas grąžinti mokestį priimamas padalinyje arba portale.

31. Dėl mokesčio grąžinimo pateikiamas Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymas grąžinti mokestį (toliau – Prašymas grąžinti mokestį).

32. Prašymą grąžinti mokestį pareiškėjo vardu padalinyje pagal pareiškėjo pateiktus duomenis užpildo Įmonės darbuotojas, o portale Prašymas grąžinti mokestį užpildomas programinėmis priemonėmis pagal Įmonės tvarkomus pareiškėjo duomenis.

33. Padalinyje užpildytas Prašymas grąžinti mokestį priimamas tik tada, kai jį savo parašu patvirtina pareiškėjas, kurio tapatybė tinkamai nustatyta, o portale užpildytas Prašymas grąžinti mokestį priimamas tik tada, kai jį portale patvirtina pareiškėjas, kurio tapatybė tinkamai nustatyta.

Pareiškėjo patvirtintas Prašymas grąžinti mokestį yra pripažįstamas dokumentu, įrodančiu transporto priemonės išgabenimą iš Lietuvos Respublikos greičiau negu per 90 dienų nuo pirmojo įregistravimo Kelių transporto priemonių registre dienos.

34. Prašymas grąžinti mokestį išnagrinėjamas per 20 darbo dienų nuo jo priėmimo dienos.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios IV skyriaus antrąjį skirsnį.

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 37.4 papunktį.

1.4. Pakeičiu 1 priedo lentelę „Kilmės situacija Nr. 2“ ir ją išdėstau taip:

Kilmės situacija Nr. 2.

Transporto priemonės, kai ji buvo registruota ir eksploatuota Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijoje:

Dokumento tipas

Dokumentą išdavė

Dokumento pavadinimas

Dokumentas įrodo

Pradinis

Registracijos šalies įgaliota institucija

Transporto priemonės registracijos liudijimas

Suteiktą nuolatinį leidimą patekti į viešąjį eismą

Registracijos šalies įgaliota institucija

Transporto priemonės laikinos registracijos liudijimas

Suteiktą laikiną leidimą patekti į viešąjį eismą

Registracijos šalies įgaliota institucija

Nacionalinio transporto priemonių registro duomenų išrašas

Suteiktą nuolatinį leidimą patekti į viešąjį eismą

Lietuvos Respublikos įgaliotoji institucija

Individualaus patvirtinimo liudijimas

Lietuvos Respublikos individualų transporto priemonės patvirtinimą

Papildantis

Transporto priemonės gamintojas

Atitikties liudijimas

EB arba Lietuvos Respublikos nacionalinį transporto priemonės tipo patvirtinimą

Lietuvos Respublikos įgaliotoji institucija

Europos automobilių ir vairuotojų pažymėjimų informacinėje sistemoje duomenų išrašas

Suteiktą nuolatinį leidimą patekti į viešąjį eismą

Lietuvos Respublikoje veikianti techninės ekspertizės įmonė

Techninės ekspertizės pažyma

Atliktą transporto priemonės perdirbimą

Lietuvos Respublikoje veikianti techninės ekspertizės įmonė

Techninės ekspertizės pažyma

Nustatytus faktinius transporto priemonės duomenis

Lietuvos Respublikoje veikianti montavimo įmonė

Įrangos sumontavimo pažyma

Įrengtą dujų įrangą arba papildomų pedalų sumontavimą arba transporto priemonės pritaikymą neįgaliems asmenims“

 

1.5. Papildau 1 priedą lentele „Kilmės situacija Nr. 7“:

Kilmės situacija Nr. 7

Transporto priemonės, neatsižvelgiant į tai, ar jos buvo ir kur bei kada jos buvo registruotos ar eksploatuotos, tačiau patenkančios į Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 2BE-281 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1–4.6 papunkčiuose nurodytų transporto priemonių, kurioms Lietuvos Respublikoje tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo procedūros netaikomos, sąrašą:

Dokumento tipas

Dokumentą išdavė

Dokumento pavadinimas

Dokumentas įrodo

Pradinis

Registracijos šalies įgaliota institucija

Transporto priemonės registracijos liudijimas

Suteiktą nuolatinį leidimą patekti į viešąjį eismą

Registracijos šalies įgaliota institucija

Transporto priemonės laikinos registracijos liudijimas

Suteiktą laikiną leidimą patekti į viešąjį eismą

Registracijos šalies įgaliota institucija

Nacionalinio transporto priemonių registro duomenų išrašas

Suteiktą nuolatinį leidimą patekti į viešąjį eismą

Lietuvos Respublikoje veikianti techninės ekspertizės įmonė

Techninės ekspertizės pažyma

Nustatytus faktinius transporto priemonės duomenis

Lietuvos automobilių ar motociklų sporto federacija arba tarptautinė sporto federacija

Sportinio automobilio ar motociklo pasas arba sportinių transporto priemonių dokumentas

Transporto priemonės paskirtį sportui

Papildantis

Transporto priemonės gamintojas

Atitikties liudijimas

EB transporto priemonės tipo patvirtinimą

EEE šalies įgaliotoji institucija

Individualaus EB patvirtinimo liudijimas

EB individualų transporto priemonės patvirtinimą

Lietuvos Respublikos įgaliotoji institucija

Individualaus patvirtinimo liudijimas

Lietuvos Respublikos individualų transporto priemonės patvirtinimą

Lietuvos Respublikos įgaliotoji institucija

Europos automobilių ir vairuotojų pažymėjimų informacinėje sistemos duomenų išrašas

Suteiktą nuolatinį leidimą patekti į viešąjį eismą

Lietuvos Respublikoje veikianti montavimo įmonė

Įrangos sumontavimo pažyma

Įrengtą dujų įrangą arba papildomų pedalų sumontavimą arba transporto priemonės pritaikymą neįgaliems asmenims“

 

1.6. Pakeičiu 2 priedo lentelę „1 etapas“ ir ją išdėstau taip:

1 etapas

Formulės grupės parinkimas pagal transporto priemonės degalų rinkinį.

„transporto priemonės degalų rinkinys

formulės grupė

dyzelinas

benzinas

dujos

elektra

etanolis

 

yra

 

 

 

F1

 

yra

yra

 

 

F1

 

yra

yra

 

yra

F1

 

yra

 

 

yra

F1

 

 

yra

 

yra

F1

 

 

 

 

yra

F1

yra

 

 

 

 

F2

yra

 

yra

 

 

F2

yra

 

 

yra

 

F3

 

yra

 

yra

 

F3

 

yra

yra

yra

 

F3

 

 

yra

yra

 

F3

 

 

 

yra

 

F4

 

 

yra

 

 

F4

 

1.7. Pakeičiu 4 priedo lentelę „1 etapas“ ir ją išdėstau taip:

1 etapas

Mokesčio grupės parinkimas pagal transporto priemonės degalų rinkinį.

transporto priemonės degalų rinkinys

mokesčio grupė

dyzelinas

benzinas

dujos

elektra

etanolis

yra

 

 

 

 

M1

yra

 

yra

 

 

M1

yra

 

 

yra

 

M1

 

yra

 

 

 

M2

 

yra

 

yra

 

M2

 

yra

yra

 

 

M3

 

yra

 

 

yra

M3

 

yra

yra

yra

 

M3

 

yra

yra

 

yra

M3

 

 

yra

yra

 

M3

 

 

 

 

yra

M3

 

 

yra

 

yra

M3

 

 

 

yra

 

M4

 

 

yra

 

 

M4

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. kovo 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                           Agnė Bilotaitė