ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUOLATINĖS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REGULIARIŲ VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ 1 KM RIDOS SAVIKAINOS POKYČIŲ ĮVERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 14 d. Nr. A-1009

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. S u d a r a u tokios sudėties Nuolatinę Šiaulių rajono savivaldybės reguliarių vietinio susisiekimo maršrutų 1 km ridos savikainos pokyčių įvertinimo komisiją:

Pirmininkė – Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja;

Pirmininko pavaduotoja – Renata Ulvydienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

Sekretorė – Violeta Bučinskytė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai: 

Rita Balčiuvienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja;

Evaldas Gudas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Antanas Šeputis, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas.

2. T v i r t i n u Nuolatinės Šiaulių rajono savivaldybės reguliarių vietinio susisiekimo maršrutų 1 km ridos savikainos pokyčių įvertinimo komisijos nuostatus (pridedama).

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis


PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2017 m. liepos 14 d.

įsakymu Nr. A-1009

 

 

NUOLATINĖS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REGULIARIŲ VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ 1 KM RIDOS SAVIKAINOS POKYČIŲ ĮVERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuolatinės Šiaulių rajono savivaldybės reguliarių vietinio susisiekimo maršrutų 1 km ridos savikainos pokyčių įvertinimo komisijos (toliau – Komisija) nuostatai (toliau –Nuostatai) reglamentuoja Komisijos sudėtį ir funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą, veiklos kontrolę, viešinimą ir atsakomybę.

2. Komisijos tikslas – pagal kompetenciją nagrinėti vežėjų, pagal Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartis vežančių keleivius Šiaulių rajone reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais (toliau – Vežėjai), fiksuotos reguliarių vietinio susisiekimo maršrutų 1 km ridos savikainos (toliau – Savikaina), pagal kurią skaičiuojami nuostoliai, patirti, vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimus (toliau – Nuostoliai), pokyčius, susijusius su objektyviais Lietuvos rinkos veiksniais.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais.

4. Komisijos išvados yra rekomendacinio pobūdžio.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDĖTIS IR FUNKCIJOS

 

5. Komisiją sudaro 5 nariai – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) darbuotojai. Atsižvelgiant į Komisijos darbotvarkėje numatytus svarstyti klausimus, Komisijos pirmininkas į posėdžius gali kviesti ir kitus asmenis, tačiau jie negali dalyvauti Komisijai priimant galutinius sprendimus dėl Savikainos indeksavimo.

6. Komisija sudaroma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš Savivaldybės administracijos skyriuose dirbančių valstybės tarnautojų. Komisijos sekretorius skiriamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Komisijos sekretorius neturi Komisijos nario teisių. Komisija veikia Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarčių (toliau – Sutartys) galiojimo laikotarpiui. Komisijos nariai skiriami Sutarčių galiojimo laikotarpiui.

7. Komisija vykdo šias funkcijas:

7.1. nagrinėja dėl pasikeitusių norminių teisės aktų nuostatų pakitusius rinkos veiksnius, sąlygojančius Savikainos indeksavimą: degalų kainas bei darbo užmokesčio sąnaudas.

7.2. įvertina Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamus praėjusio pusmečio duomenis (toliau – statistiniai duomenys). Nustačius ne mažesnį kaip 5 proc. statistinių duomenų pokytį, teikia siūlymą Savivaldybės administracijos direktoriui indeksuoti Vežėjų Savikainą – mažinti arba didinti.

7.3. svarsto Vežėjų pateiktus pasiūlymus, susijusius su Nuostolių kompensavimu.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Komisija turi teisę:

8.1. teikti pasiūlymus Šiaulių rajono savivaldybės tarybai (toliau – Savivaldybės taryba), Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Nuostolių Vežėjams kompensavimo;

8.2. gauti informaciją, reikalingą Komisijos funkcijoms atlikti, iš Vežėjų, kitų įmonių, valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų;

8.3. dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, susijusius su Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Nuostolių, kompensavimui, panaudojimu;

8.4. kviesti į Komisijos posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos darbuotojus, Vežėjų atstovus bei kitus būtinus asmenis.

9. Komisijos pirmininkas privalo:

9.1. pasibaigus kalendorinių metų pusmečiui organizuoti Komisijos posėdžius ir jiems vadovauti;

9.2. užtikrinti, kad Komisijoje ne vėliau kaip per 2 mėnesius būtų išnagrinėtos objektyvios priežastys ir pateikti siūlymai Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savikainos visiems Vežėjams indeksavimo;

10. Komisijos narių pareigos:

10.1. dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Komisijos narys, negalintis dalyvauti Komisijos posėdyje, privalo apie tai iš anksto pranešti Komisijos pirmininkui;

10.2. būti nešališkais ir įgyvendinti teisės aktų nuostatas;

10.3. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir įmonėmis;

10.4. informuoti Komisiją apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant Komisijos sprendimus, kurie gali tokį konfliktą sukelti, ir nusišalinimo faktą fiksuoti atitinkamuose dokumentuose;

10.5. gavus informaciją apie Vežėjų korupcines veikas, turinčias nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoti Savivaldybės merą, Savivaldybės administracijos direktorių, Specialiųjų tyrimų tarnybą ir kitas atsakingas institucijas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

IV SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas. Kai Komisijos pirmininko dėl pateisinamų priežasčių nėra darbe, Komisijos darbą organizuoja ir posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas.

12. Eilinius ir neeilinius Komisijos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant, – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Apie posėdį Komisijos nariams pranešama iš anksto – ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

13. Komisijos narys, negalintis dalyvauti Komisijos posėdyje, privalo apie tai iš anksto pranešti Komisijos pirmininkui.

14. Komisijos posėdyje svarstomus klausimus pristato Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Visi Komisijos nariai turi teisę išsakyti savo nuomonę. Komisijos pirmininkui sutikus, savo nuomonę gali išsakyti ir kiti posėdžio dalyviai, kurie nėra Komisijos nariai.

15. Komisija jos kompetencijai priskirtus klausimus svarsto ir sprendimus atviru balsavimu priima Komisijos posėdžiuose. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. Sprendimas dėl Savikainos indeksavimo laikomas priimtu, jei „už“ balsuoja daugiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko (jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo) balsas.

16. Komisijos priimti sprendimai įforminami protokolu. Komisijos posėdžio protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Posėdyje dalyvaujant kviestiniams asmenims, Komisijos pirmininko sprendimu posėdžio metu gali būti daromas garso įrašas.

17. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu Komisijos sprendimus, kuriuose siūloma Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartyse nustatytą Savikainos dydį Vežėjams indeksuoti, gavęs Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už keleivių vežimą reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais bei keleivinio kelių transporto viešosios paslaugos finansavimą, parengia Papildomus susitarimus dėl Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarčių pakeitimų, kuriuos pasirašo minėtas sutartis sudariusios šalys.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS VIEŠINIMAS

 

18. Komisijos veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

19. Informaciją apie Komisijos sudėtį ir Komisijos veiklą viešinimui Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt teikia Komisijos sekretorius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Už Komisijos veiklos rezultatus yra atsakingas Komisijos pirmininkas.

21. Už Komisijos dokumentų registravimą, Komisijos posėdžių protokolų įforminimą, Komisijos sprendimų pateikimą Savivaldybės administracijos direktoriui bei Savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už keleivių vežimą reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais bei keleivinio kelių transporto viešosios paslaugos finansavimą yra atsakingas Komisijos sekretorius.

22. Komisijos nariai, pažeidę šiuos Nuostatus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

___________________