LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr. XIII-2895

Vilnius

 

 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslas

1. Šis įstatymas reglamentuoja savivaldybės infrastruktūros plėtrą ir jos planavimą, įgyvendinimą, finansavimą ir nustato savivaldybės infrastruktūros plėtroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas.

2. Šio įstatymo tikslas – užtikrinti savivaldybės reikmes atitinkančią savivaldybės infrastruktūros plėtrą.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Inžinerinė savivaldybės infrastruktūra – šilumos perdavimo tinklai, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant paviršines nuotekas, tvarkymo inžineriniai statiniai, vietinės reikšmės keliai, kiti transporto statiniai, už kurių statybą, įrengimą ir (ar) eksploatavimą savivaldybės teritorijoje atsakingas savivaldybės infrastruktūros organizatorius ir (ar) savivaldybės infrastruktūros valdytojas.

2. Leidimas vykdyti žemės kasimo darbus – dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti žemės kasimo darbus atskirųjų želdynų teritorijoje, vietinės reikšmės kelio juostoje, urbanizuotų teritorijų viešojoje erdvėje, kai kasama giliau kaip 50 cm.

3. Neprioritetinė savivaldybės infrastruktūra – savivaldybės infrastruktūra, esanti teritorijoje, kuri nepatenka į savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatytas prioritetinės plėtros teritorijas ir kurioje savivaldybė neįsipareigoja vystyti socialinės ir (ar) inžinerinės infrastruktūros.

4. Prioritetinė savivaldybės infrastruktūra – savivaldybės tarybos sprendimu pagal savivaldybės tarybos patvirtintus kriterijus pripažinta prioritetine ir (ar), atsižvelgiant į strateginio planavimo dokumentus, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatytoms prioritetinės plėtros teritorijoms ir jų vystymui skirta savivaldybės infrastruktūra.

5. Savivaldybės infrastruktūra – socialinė savivaldybės infrastruktūra ir inžinerinė savivaldybės infrastruktūra.

6. Savivaldybės infrastruktūros plėtra – savivaldybės infrastruktūros projektavimas, statyba ir (ar) įrengimas kuriant naują savivaldybės infrastruktūrą arba didinant ir (ar) atkuriant esamos savivaldybės infrastruktūros pajėgumus.

7. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka vienkartinė savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio įmoka, kurią savivaldybei moka Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, pateikę prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniui statyti ar rekonstruoti teritorijoje, kurioje pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus numatoma savivaldybės infrastruktūros plėtra, ir (ar) planuojantys toje teritorijoje statyti ar rekonstruoti inžinerinį statinį, kuriam reikalinga savivaldybės infrastruktūra, tačiau statybą leidžiančio dokumento nereikia.

8. Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, inicijuojantys ir įgyvendinantys savivaldybės infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį.

9. Savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidos – savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus išlaidos įgyvendinant savivaldybės infrastruktūros plėtrą pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį.

10. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius – savivaldybės administracija ar savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtas ir (ar) paskirtas viešasis juridinis asmuo, išskyrus viešąsias įstaigas, organizuojantys ir šiame įstatyme nustatytais atvejais įgyvendinantys savivaldybės infrastruktūros plėtrą.

11. Savivaldybės infrastruktūros valdytojassavivaldybės institucija, savivaldybės įmonė, įstaiga ar organizacija, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnyje nustatytais atvejais – kiti juridiniai asmenys, patikėjimo ar nuosavybės teise valdantys ir naudojantys savivaldybės infrastruktūrą.

12. Socialinė savivaldybės infrastruktūra – kultūros, švietimo ir mokslo, sveikatos, sporto paskirties statiniai ir (arba) savivaldybės funkcijoms atlikti skirti objektai, už kurių statybą, įrengimą ir (ar) eksploatavimą savivaldybės teritorijoje atsakingas savivaldybės infrastruktūros organizatorius ir (ar) savivaldybės infrastruktūros valdytojas.

13. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

 

3 straipsnis. Savivaldybių infrastruktūros plėtros politikos formavimas ir įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su kitomis ministerijomis rengia šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus, formuoja pagal šio įstatymo reikalavimus suprojektuotos savivaldybės infrastruktūros erdvinių duomenų tvarkymo Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – TIIIS) valstybės politiką ir planuoja TIIIS lėšas susijusioms paslaugoms teikti.

 

4 straipsnis. Savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetencija savivaldybių infrastruktūros plėtros planavimo ir įgyvendinimo organizavimo srityje

1. Savivaldybės administracija:

1) organizuoja savivaldybės infrastruktūros plėtrą pagal savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus;

2) teikia suprojektuotos, pastatytos ir (ar) įrengtos savivaldybės infrastruktūros erdvinius duomenis TIIIS ir užtikrina erdvinių duomenų tvarkymą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

3) išduoda leidimus vykdyti žemės kasimo darbus aplinkos ministro nustatyta tvarka.

2. Savivaldybės taryba:

1) skiria savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorių;

2) tvirtina savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijus;

3) tvirtina savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos (toliau – Komisija) sudėtį;

4) tvirtina savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifą (tarifus);

5) tvirtina savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių planą (toliau – priemonių planas), savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos (toliau – Programa) lėšų panaudojimo planą ir ataskaitą;

6) nustato savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarką, taip pat patvirtina kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

 

5 straipsnis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros planavimas

1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijos planuojamos parengiant savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.

2. Savivaldybės ir vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatomi savivaldybės infrastruktūros vystymo principai ir (ar) jos išdėstymo reikalavimai, inžinerinių komunikacijų koridoriai ir prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapai. Reikalavimas nustatyti prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus taikomas rengiant detaliuosius planus ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, kuriuose planuojama savivaldybės infrastruktūra.

3. Teikiant savivaldybės tarybai tvirtinti savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, kuriuose planuojama savivaldybės infrastruktūra, kartu pateikiamas ir šiuose dokumentuose suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti reikalingas preliminarus lėšų poreikis, atsižvelgus į numatomas gauti lėšas už naudojimąsi savivaldybės infrastruktūra, ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvada dėl galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros.

4. Suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti reikalingas preliminarus lėšų poreikis nustatomas vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintais Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais.

5. Savivaldybės inžinerinės infrastruktūros tiesiniai įrengiami suplanuotuose inžinerinių komunikacijų koridoriuose.

 

6 straipsnis. Savivaldybės vyriausiasis inžinierius

1. Savivaldybės vyriausiasis inžinierius yra atsakingas už inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumą ir atitiktį patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams.

2. Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijos:

1) nagrinėti ir teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo sąlygų ir prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygų;

2) teikti pasiūlymus savivaldybės vyriausiajam architektui dėl pateiktų derinti teritorijų planavimo dokumentų, kuriuose planuojama inžinerinė savivaldybės infrastruktūra;

3) pagal kompetenciją dalyvauti tikrinant statinio projektus ir dalyvauti surašant statinių statybos užbaigimo aktą, patikrinant, ar inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra įgyvendinama pagal statinio projektą, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygas, savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties, kai ji buvo sudaryta, sąlygas;

4) pagal kompetenciją derinti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis;

5) pagal kompetenciją dalyvauti Komisijos darbe;

6) tvarkyti suprojektuotos, pastatytos ir (ar) įrengtos savivaldybės infrastruktūros erdvinius duomenis aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

7) priimti sprendimus dėl žemės kasimo leidimo išdavimo ar panaikinimo ir nagrinėti su tuo susijusius ginčus aplinkos ministro nustatyta tvarka.

3. Savivaldybių administracijų valstybės tarnautojais, atliekančiais savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijas, numatytas šiame įstatyme, turi teisę būti asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus: turintys aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį technologijos mokslų srities inžinerijos krypčių grupės ar lygiavertį aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį inžinerinį išsilavinimą, 3 metų profesinę patirtį einant teritorijų planavimo ar statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas arba 3 metų darbo teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse patirtį ir išmanantys teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą.

4. Savivaldybės vykdomoji institucija turi užtikrinti, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas atliktų šio straipsnio 1 dalyje nurodyti savivaldybių vyriausieji inžinieriai, ir už tai atsako.

 

7 straipsnis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizavimas ir įgyvendinimas

1. Savivaldybės infrastruktūros plėtrą organizuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius pagal savivaldybės tarybos tvirtinamus savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos prioritetus, planavimo organizatoriaus metinius veiklos planus, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus.

2. Savivaldybės infrastruktūros plėtra įgyvendinama, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius ir (ar) valdytojas savivaldybės infrastruktūros projektuotoją ir statytoją parenka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo arba Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo nustatyta tvarka arba kai savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai) sudaro savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį su savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriumi ir savivaldybės infrastruktūros valdytoju (valdytojais) dėl inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtros. Socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtra įgyvendinama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo, Investicijų įstatymo arba Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka.

3. Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai), siekdamas (siekdami) suprojektuoti, įrengti ir (ar) pastatyti kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose suplanuotą savivaldybės infrastruktūrą ar atskirus šios infrastruktūros elementus, inicijuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymą, pateikdamas (pateikdami) raštu pasiūlymą savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui.

4. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius per 3 darbo dienas nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) pasiūlymo gavimo dienos raštu kreipiasi į savivaldybės infrastruktūros valdytoją (valdytojus), kuriam (kuriems) būtų perduota savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) įrengta ar pastatyta infrastruktūra, dėl pasiūlymo sudaryti trišalę (kai numatoma įrengti ir (ar) pastatyti savivaldybės infrastruktūra bus perduota vienam savivaldybės infrastruktūros valdytojui) ar daugiašalę savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas (nustatyti) savivaldybės infrastruktūros valdytojas (valdytojai), kuriam (kuriems) būtų perduota savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) įrengta ar pastatyta infrastruktūra, per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos įvertina pasiūlymą suprojektuoti, statyti ir (ar) įrengti savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) siūlomą infrastruktūrą ir raštu informuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorių apie pritarimą ar motyvuotą nepritarimą sudaryti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius per 15 darbo dienų nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) kreipimosi gavimo dienos raštu informuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorių (iniciatorius) apie pasiūlymo priėmimą ir sutarties sudarymo sąlygas arba apie motyvuotą pasiūlymo atmetimą. Pasiūlymas atmetamas, kai nėra parengto ir patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir (ar) kai pasiūlymas prieštarauja įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų reikalavimams, galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams arba patvirtintiems strateginiams savivaldybės plėtros planams, priemonių planui (išskyrus atvejus, kai vystoma neprioritetinė savivaldybės infrastruktūra) ir (ar) yra gautas savivaldybės infrastruktūros valdytojo (valdytojų) motyvuotas nepritarimas sudaryti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį.

5. Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai) pagal sudarytą savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį apmoka savivaldybės infrastruktūros projektavimo, statybos ir įrengimo išlaidas.

6. Ginčai dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus sprendimo atsisakyti inicijuoti savivaldybės infrastruktūros plėtrą nagrinėjami teisme.

 

8 straipsnis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis

1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis sudaroma tarp savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus, savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių), savivaldybės infrastruktūros valdytojo (valdytojų) ir (ar) elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojų iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas vadovaujantis šiuo įstatymu ir Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

2. Kai vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymo 381 straipsnyje nustatytais reikalavimais turi būti sudaroma sutartis dėl bendro elektroninių ryšių infrastruktūrų įrengimo ir bendras elektroninių ryšių infrastruktūrų įrengimas numatomas daugiašalėje savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje, atskira sutartis dėl bendro elektroninių ryšių infrastruktūrų įrengimo nesudaroma.

3. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis sudaroma, kai planuojama statyti naują ir (ar) rekonstruoti esamą pastatą, kitą inžinerinį statinį, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra, ir (ar) esamą inžinerinį statinį rekonstruoti į pastatą, kuriems naudoti reikalinga savivaldybės infrastruktūros plėtra. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis turi apimti savivaldybės infrastruktūros, reikalingos planuojamam statyti naujam ir (ar) rekonstruoti esamam pastatui ir (ar) esamam inžineriniam statiniui rekonstruoti į pastatą, projektavimą, įrengimą ir (ar) statybą. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis nesudaroma, kai:

1) savivaldybės infrastruktūros plėtra nesusijusi su konkretaus statytojo (vystytojo) reikmėmis ir ją savo lėšomis įgyvendina savivaldybės infrastruktūros valdytojai;

2) savivaldybės infrastruktūros plėtrą įgyvendina kiti savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriai;

3) siekiama įrengti ar pastatyti kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nesuplanuotą savivaldybės infrastruktūrą. Šiuo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis sudaroma tik po to, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius, vadovaudamasis Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis, sudaro teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį, parengia atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ir atitinkama institucija jį patvirtina.

4. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus parengtose savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties standartinėse sąlygose turi būti nurodyta:

1) sutarties įsigaliojimo, keitimo ir nutraukimo sąlygos ir tvarka;

2) savivaldybės infrastruktūra, kuriai suprojektuoti ir statyti ar įrengti sudaroma sutartis, jos projektavimo, projekto sprendinių derinimo su savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriumi, statybos ar įrengimo sąlygos ir tvarka;

3) kompensavimo už savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) lėšomis suprojektuotą ir pastatytą ar įrengtą savivaldybės infrastruktūrą sąlygos ir tvarka;

4) savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo sąlygos ir tvarka;

5) rizikos, susijusios su sutartyje nustatytais šalių įsipareigojimais, įskaitant savivaldybės infrastruktūros tinkamumu naudoti, pasidalijimas tarp sutarties šalių;

6) suprojektuotos ir pastatytos ar įrengtos savivaldybės infrastruktūros neatlygintino perdavimo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytiems savivaldybės infrastruktūros valdytojams sąlygos ir tvarka;

7) pretenzijų teikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;

8) žalos atlyginimo tvarka.

5. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje šalių sutarimu gali būti kitų šio straipsnio 3 dalyje nenurodytų, bet jų esmei neprieštaraujančių sąlygų.

6. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis įsigalioja ją pasirašius sutarties šalims ir savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui pasirašytą šios sutarties tekstą be šioje dalyje nurodytų asmens duomenų paskelbus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Draudžiama skelbti savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus, statytojo (vystytojo), kuris yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų vardą ir pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą ir kitus duomenis, iš kurių gali būti nustatyta jų asmens tapatybė. Už duomenų pateikimą be draudžiamų skelbti asmens duomenų atsako savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius, teikiantis skelbti sutarties tekstą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

7. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties šalių rašytiniu susitarimu sutartis gali būti keičiama, gali būti pratęsiamas savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nurodytas jos galiojimo terminas (iki kompensacijų už savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) lėšomis suprojektuotą ir pastatytą ar įrengtą savivaldybės infrastruktūrą išmokėjimo dienos) ar ji nutraukiama šio įstatymo ir Civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka.

8. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis keičiama, kai Statybos įstatymo nustatyta tvarka pasikeičia savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai) (statytojas).

9. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis nutraukiama savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus sprendimu, kai:

1) neišduodamas statybą leidžiantis dokumentas ir savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai) (statytojas) pateikia prašymą savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties nutraukimo;

2) panaikinamas statybą leidžiančio dokumento galiojimas;

3) statybos darbai nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos nepradedami per 3 metus.

10. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) (statytojo) prašymo gavimo dienos, statybą leidžiančio dokumento panaikinimo dienos ar šio straipsnio 9 dalies 3 punkte nurodyto 3 metų termino pabaigos priima sprendimą dėl infrastruktūros plėtros sutarties nutraukimo ir apie jį per 3 darbo dienas raštu informuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties šalis ir šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

11. Sutarties šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, apie sutarties nutraukimą įspėdama iš anksto kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų.

12. Ginčai dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių vykdymo ir išlaidų, patiriamų įgyvendinant savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, kompensavimo sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys nesusitaria, ginčai nagrinėjami teisme.

 

9 straipsnis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijos

1. Jeigu savivaldybės taryba nėra įsteigusi ir (ar) paskyrusi viešojo juridinio asmens, organizuojančio ir šiame įstatyme nustatytais atvejais įgyvendinančio savivaldybės infrastruktūros plėtrą, savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas atlieka savivaldybės administracija. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus priimami sprendimai dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

2. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius:

1) teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui (kai rengiami teritorijų planavimo dokumentai, kuriais planuojama savivaldybės infrastruktūra) dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros poreikio, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapų ir preliminaraus lėšų poreikio jiems įgyvendinti. Ši nuostata netaikoma, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas atlieka savivaldybės administracija, o teritorijų planavimo organizatoriaus funkcijas – savivaldybės administracijos direktorius;

2) rengia priemonių planą ir atsiskaito savivaldybės tarybai už jo įgyvendinimą;

3) sudaro savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, administruoja ir prižiūri šių sutarčių įgyvendinimą;

4) administruoja Programos įmokų surinkimą ir panaudojimą;

5) rengia Programos lėšų panaudojimo planą ir Programos lėšų panaudojimo ataskaitą.

3. Savivaldybės taryba savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui gali nustatyti ir kitas su savivaldybės infrastruktūros plėtra susijusias funkcijas. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius negali atlikti savivaldybės infrastruktūros projektavimo, statybos (rangos) ir (ar) įrengimo funkcijų.

 

10 straipsnis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus funkcijos

Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius:

1) iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos ar iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, sumoka savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus, kai ši įmoka nemokama arba nuo jos atleidžiama, arba, kai sudarytoje savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatyta, kad ši įmoka mokama dalimis, kai infrastruktūros plėtros iniciatorius pateikia rašytinį prašymą savivaldybei dėl įmokos mokėjimo dalimis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka dalimis turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki statinių statybos užbaigimo dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo);

2) iki statinių, kuriems reikalinga infrastruktūros plėtra, statybos užbaigimo (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo) Statybos įstatymo nustatyta tvarka pastato ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka įrengia ir neatlygintinai perduoda savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nurodytą infrastruktūrą šioje sutartyje nurodytiems savivaldybės infrastruktūros valdytojams;

3) perduoda projektuojamos, pastatytos ir (ar) įrengtos savivaldybės infrastruktūros erdvinius duomenis savivaldybės vyriausiajam inžinieriui aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS FINANSAVIMAS

 

11 straipsnis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros finansavimas

1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros finansavimas planuojamas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 104 straipsnio nuostatomis.

2. Prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtra finansuojama iš:

1) Programos dalies, kurią sudaro prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, lėšų;

2) kitų savivaldybės biudžeto lėšų ir (ar) kituose įstatymuose nustatytais atvejais – iš savivaldybės infrastruktūros valdytojų biudžeto lėšų;

3) privačių savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių), įgyvendinančio (įgyvendinančių) prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, lėšų, kompensuojamų šio įstatymo 13 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka;

4) kituose įstatymuose nustatytų programų lėšų.

3. Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtra finansuojama iš:

1) privačių savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių), įgyvendinančio (įgyvendinančių) neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, lėšų, kompensuojamų šio įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyta tvarka;

2) kitų savivaldybės biudžeto lėšų ir (ar) kituose įstatymuose nustatytais atvejais – iš savivaldybės infrastruktūros valdytojų biudžeto lėšų;

3) kituose įstatymuose nustatytų programų lėšų.

4. Tais atvejais, kai savivaldybė įsipareigoja kompensuoti savivaldybės infrastruktūros plėtros kaštus savivaldybės privačiam infrastruktūros plėtros iniciatoriui (iniciatoriams) per šiame įstatyme ir savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytą terminą iš savivaldybės biudžeto lėšų, toks įsipareigojimas yra ilgalaikis viešojo sektoriaus finansinis įsipareigojimas. Priimant šį įsipareigojimą turi būti užtikrinami finansinę drausmę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

 

12 straipsnis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programa

1. Programos tikslas – finansuoti savivaldybės infrastruktūros plėtrą. Programos lėšų šaltinius ir jų naudojimo tvarką nustato šis įstatymas.

2. Programos lėšas sudaro prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos ir neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos. Prioritetinės ir neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos kaupiamos atskirose savivaldybės biudžeto sąskaitose. Programos finansavimo pajamos ir išlaidos planuojamos savivaldybės biudžete.

3. Šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos lėšos naudojamos:

1) kompensuoti už savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus lėšomis įrengtą prioritetinę savivaldybės infrastruktūrą vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio nuostatomis;

2) prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai finansuoti.

4. Programos lėšų dalis, kurią sudaro neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, naudojamos kompensuoti už savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus lėšomis įrengtą neprioritetinę savivaldybės infrastruktūrą vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio nuostatomis.

5. Programai administruoti (įmokų surinkimas, panaudojimas ir ataskaitos apie jų panaudojimą pateikimas) skiriama iki 5 procentų prioritetinės ir neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros lėšų.

6. Programos lėšos gali būti naudojamos tik infrastruktūros, reikalingos savivaldybės viešosioms paslaugoms teikti, finansavimui pagal savivaldybės tarybos patvirtintus priemonių planą ir Programos lėšų panaudojimo planą. Patvirtintus priemonių planą ir Programos lėšų panaudojimo planą savivaldybė ir savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius (kai jis nėra savivaldybės administracija) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių planų patvirtinimo dienos paskelbia interneto svetainėje.

7. Komisijos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina savivaldybės taryba. Komisiją sudaro ne mažiau kaip septyni asmenys. Į Komisijos sudėtį įtraukiami savivaldybės administracijos direktorius (Komisijos pirmininkas), savivaldybės vyriausiasis architektas, savivaldybės vyriausiasis inžinierius ir kiti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, kurių funkcijos tiesiogiai nesusijusios su savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijomis. Komisijos sprendimai priimami visų jos narių balsų dauguma. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius turi teisę inicijuoti neeilinį Komisijos posėdį.

8. Programos lėšų surinkimą ir panaudojimą pagal priemonių planą administruoja savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius.

9. Einamųjų metų pabaigoje infrastruktūros plėtros organizatorius parengia priemonių planą ir Programos lėšų panaudojimo planą ir pateikia juos Komisijai tikrinti. Komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių planų pateikimo tikrinti dienos parengia išvadą dėl jų atitikties galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, patvirtintiems strateginiams savivaldybės plėtros planams. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius priemonių planą ir Programos lėšų panaudojimo planą kartu su Komisijos išvada teikia tvirtinti savivaldybės tarybai ne vėliau kaip iki savivaldybės biudžeto patvirtinimo.

10. Einamųjų metų pabaigoje infrastruktūros plėtros organizatorius parengia Programos ir jos administravimo lėšų panaudojimo ataskaitą ir pateikia ją tikrinti viešojo intereso įmonių audito įmonei ar auditoriui. Komisijai Programos lėšų panaudojimo ataskaita pateikiama kartu su auditoriaus išvada. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo tikrinti dienos Komisija parengia išvadą dėl Programos lėšų panaudojimo pagrįstumo (atitikties priemonių planui ir Programos lėšų panaudojimo planui).

11. Komisijai nustačius, kad Programos lėšos panaudotos pagrįstai, Programos lėšų panaudojimo ataskaita kartu su Komisijos išvada teikiama tvirtinti savivaldybės tarybai.

12. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienos po patvirtinimo dienos Programos lėšų panaudojimo ataskaitą savivaldybė ir savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius (kai jis nėra savivaldybės administracija) paskelbia interneto svetainėje.

13. Komisijai nustačius, kad Programos lėšos panaudotos nepagrįstai, Komisija teikia pasiūlymą savivaldybės tarybai dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus keitimo ir (ar) teisinės atsakomybės taikymo.

 

13 straipsnis. Kompensavimo už savivaldybės infrastruktūrą tvarka

1. Kompensacijos infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas apskaičiuojamos ir išmokamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, vadovaujantis šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis.

2. Kompensacijos už neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą išmokamos vieną kartą arba mokamos dalimis kiekvienais metais ne ilgiau kaip 10 metų nuo šios savivaldybės infrastruktūros perdavimo savivaldybės infrastruktūros valdytojui (valdytojams) dienos. Kompensacijas už prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas savivaldybė privalo išmokėti vieną kartą arba mokėti dalimis kiekvienais metais ne ilgiau kaip 5 metus nuo šios savivaldybės infrastruktūros perdavimo valdytojui (valdytojams) dienos.

3. Savivaldybės infrastruktūros projektavimo išlaidos apskaičiuojamos iki savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo dienos, vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis. Savivaldybės infrastruktūros statybos ir (ar) įrengimo išlaidos apskaičiuojamos iki savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo dienos, vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu patvirtintais Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais. Savivaldybės infrastruktūros plėtros kainų pokyčio riziką prisiima savivaldybės infrastruktūros iniciatorius.

4. Kompensacijos už prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą pagal teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus vystymo etapus, savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyse nustatytas kompensavimo sąlygas, savivaldybės infrastruktūros perdavimo savivaldybės infrastruktūros valdytojui (valdytojams) terminą mokamos iš savivaldybės biudžeto ir (ar) kituose įstatymuose nustatytais atvejais – iš savivaldybės infrastruktūros valdytojo biudžeto, taip pat iš Programos lėšų, sukauptų iš prioritetinės savivaldybės infrastruktūros įmokų. Programos lėšos, sukauptos iš prioritetinės infrastruktūros įmokų, naudojamos, kai kompensacijoms mokėti kitų savivaldybės ir (ar) savivaldybės infrastruktūros valdytojų biudžeto lėšų nepakanka. Savivaldybė ir (ar) savivaldybės infrastruktūros valdytojas privalo kompensuoti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje numatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus išlaidas, patirtas įgyvendinant savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje numatytos prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą. Kompensacijos už neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą mokamos iš savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų, kurios surenkamos iš statytojų (vystytojų), prisijungiančių prie savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus pastatytos ar įrengtos savivaldybės infrastruktūros. Kompensacijos už neprioritetinės infrastruktūros plėtrą nemokamos, kai prie savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus pastatytos ar įrengtos savivaldybės infrastruktūros nauji statytojai (vystytojai) neprisijungia.

5. Kompensacijos dydis negali viršyti infrastruktūros plėtros iniciatoriaus išlaidų, patirtų įgyvendinant nurodytą savivaldybės infrastruktūros plėtrą, dydžio.

 

14 straipsnis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka

1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką sudaro šios dalys:

1) savivaldybės infrastruktūros projektavimo, statybos ir (ar) įrengimo finansavimas;

2) žemės paėmimo visuomenės poreikiams finansavimas.

2. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dalis, skirta savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, apskaičiuojama statinio ar statinio rekonstravimo į pastatą projekte nurodytą pastato (pastatų) bendrąjį plotą (kvadratiniais metrais) ir (ar) inžineriniu statiniu, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, užstatytą plotą (kvadratiniais metrais) padauginant iš savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo. Pastato rekonstravimo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dalis apskaičiuojama rekonstruojamo pastato padidėjusią bendrojo ploto dalį (kvadratiniais metrais) padauginant iš savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto įmokos tarifo.

3. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dalis, skirta žemės paėmimui visuomenės poreikiams finansuoti, apskaičiuojama žemės paėmimui visuomenės poreikiams reikalingas lėšas proporcingai pagal žemės sklypo (jo dalies) plotą padalijant žemės sklypų savininkams (savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojams), kurių poreikiams teritorijų planavimo dokumente numatyta savivaldybės infrastruktūra ir kuriai pastatyti (įrengti) reikalinga paimti žemę visuomenės poreikiams Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

4. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką apskaičiuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius pagal Vyriausybės nutarimu tvirtinamą Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodiką, įvertinęs savivaldybės infrastruktūros plėtros poreikį (vartotojų skaičių ir numatomą jo pokytį, savivaldybės infrastruktūros išvystymo lygį). Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifą (tarifus) tvirtina savivaldybės taryba. Teritorijose (zonose) gali būti tvirtinami skirtingi savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai, diferencijuojant pagal pastatų ir (ar) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, savivaldybės infrastruktūros išvystymo lygį ir plėtros poreikį.

 

15 straipsnis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojai

1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką moka naujai statomo, rekonstruojamo pastato, esamą inžinerinį statinį rekonstruojančio į pastatą ir (ar) kito inžinerinio statinio, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, statytojas (vystytojas), išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytus atvejus.

2. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama, kai išduotas statybą leidžiantis dokumentas šių statinių statybai ar rekonstrukcijai:

1) valstybei svarbaus projekto statiniui (statiniams) ar statiniui (statiniams) valstybei svarbaus projekto teritorijoje, kurios ribas nustato Vyriausybė;

2) geležinkelio infrastruktūros objektui (objektams), geležinkelio stočių ir jų aptarnavimui skirtiems statiniams, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektui (objektams) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose, kai jų eksploatacijai nereikalinga savivaldybės infrastruktūra, išskyrus vietinės reikšmės kelius;

3) savivaldybės infrastruktūros ir (ar) jos aptarnavimui skirtiems statiniams.

3. Nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos atleidžiami statytojai (vystytojai), kai pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį jų lėšomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) įrengtos savivaldybės infrastruktūros išlaidos ne mažesnės negu šioje sutartyje numatyta savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka. Tuo atveju, kai statytojo (vystytojo) lėšomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) įrengtos savivaldybės infrastruktūros išlaidos mažesnės negu sutartyje numatyta savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka, statytojas (vystytojas) sumoka šį skirtumą, apskaičiuojamą vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi.

4. Savivaldybės taryba savo sprendimu, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka ir pagal savo patvirtintus kriterijus, gali nustatyti kitus negu šio straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytus atvejus, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama. Šiuo atveju savivaldybės infrastruktūra pastatoma ir (ar) įrengiama savivaldybės biudžeto lėšomis.

5. Statybą leidžiančio dokumento neišdavimo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka grąžinama savivaldybės infrastruktūros plėtros mokėtojui raštu pateikus prašymą savivaldybei. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka grąžinama per 3 mėnesius nuo prašymo grąžinti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką pateikimo. Prašyme nurodoma savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo atsiskaitomoji sąskaita, į kurią sugrąžinama įmokėta savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 ir 5 dalis, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

4. Šio straipsnio 5 dalies nuostatos įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

5. Kol teritorijų planavimo dokumentuose vadovaujantis šiuo įstatymu nėra nustatyta prioritetinė savivaldybės infrastruktūra, visa savivaldybės infrastruktūra laikoma prioritetine.

6. Iki šio įstatymo įsigaliojimo sudaryta sutartis, kuria numatoma savivaldybės infrastruktūros plėtra, gali būti keičiama pagal šio įstatymo reikalavimus.

7. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėję atlikti savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, neatitinkantys šio įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, turi teisę atlikti savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijas iki 2027 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda